جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 210 - 12/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بموجب ماده 6 متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1335، قضاتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نمودند تا 3 سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت .
چون متقاضی که از شغل قضا استعفا نموده است ،تقاضای صدورپروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز را تسلیم و کانون برای او پروانه صادر کرده و به او ابلاغ نموده است .
استرداد پروانه وکالت نامبرده از طرف کانون به استناد ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 3/9/1316 که باتصویب قانون مصوب 14/12/1335 مزبور قابل اجرا نیست ، صحیح نبوده و اعتراض متقاضی به تصمیم کانون وکلا وارد بوده و دادنامه شماره 16131/3/1349 انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات که مورد استناد او می باشد موید صحت اظهارات اوست .
لذا رای و تصمیم متخذه از طرف کانون وکلای دادگستری مرکزفسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
210
تاریخ تصویب :
1372/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :