جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 14 - 12/2/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صرفنظر از سابقه اعمال متقاضی پروانه وکالت ، هنگام اشتغال در دادگستری که خلاصه آن در لایحه ارسالی کانون وکلا درج شده و تفصیل آن در پرونده امر مندرج است ، طبق ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مدت اعتراض متقاضی به تصمیم هئیت مدیره کانون 10 روز می باشد.
با توجه به تاریخ صدور تصمیم مزبور که 21/8/71 بوده و نامه مورخ 8/9/72 کانون وکلا که اعلام شده حداکثر تصمیم هئیت مدیره کانون تا تاریخ 28/8/71 به شاکی ابلاغ گردیده .
چون اعتراض متقاضی به تصمیم هئیت مدیره کانون درتاریخ 22/12/71 به دفتر انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات واصل وثبت شده ، بلحاظ انقضای مدت 10 روز، اعتراض نامبرده خارج از مدت قانونی بوده وقابل رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1373/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :