جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 38 - 28/3/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
کانون وکلای دادگستری طبق تبصره 2ماده 32 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای احراز حسن سابقه قاضی بازنشسته (متقاضی پروانه وکالت ) باملاحظه خلاصه پرونده کارگزینی بلحاظ عدم احراز حسن سابقه او،تقاضایش را رد کرده است .
با ملاحظه مندرجات پرونده استخدامی نامبرده (فیش خدمت ) چون مجموع گزارشها و تحقیقات درباره وی (بشرح مندرج در فیش ) حاکی از حسن سابقه او نیست ، ایراد مشارالیه به تصیم کانون وکلاموجه نبوده و مردود می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
38
تاریخ تصویب :
1373/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :