×

ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شرط استفاده از امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است

ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شرط استفاده از امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است

ماده-واحده-اجازه-وکالت-دادگستری-به-افسران-قضایی-لیسانسیه-حقوق-بازنشسته-نیروهای-مسلح-شرط-استفاده-از-امتیاز-دریافت-پروانه-وکالت-بدون-طی-مراحل-کارآموزی-برای-متقاضی-قرارداده-است
دادنامه شماره : 65 - 15/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
نظر به مدلول بند ب ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح که دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت متوالی یا 8 سال خدمت متناوب رادر مشاغل سازمانی احصاء شده در قانون مذکور، شرط استفاده ازامتیاز دریافت پروانه وکالت بدون طی مراحل کارآموزی برای متقاضی قرارداده است . و عنایت به اینکه سرهنگ بازنشسته با وجود اشتغال به تحصیل و طی مراحل لیسانس و فوق لیسانس تاسال 1352، چه از نظرسازمانی و چه از لحاظ انجام خدمت ، حسب مفاد مندرجات گواهی های 7/11/71 و 23/1/72 ستاد مشترک ارتش عنوان کانون وکلای دادگستری ، از تاریخ 1/2/48 تا1/4/49 با عنوان معاون بازپرسی دادستانی ارتش و از1/4/49 تا1/6/50 با سمت بازپرسی دادگاه عادی و از 1/6/50 تا 13/5/58 دادیاری دادستانی ارتش را دارا بوده ولی با همین سمت و قبل از لغو ابلاغ مذکور در سال 52 برای ادامه تحصیل به اروپا عزیمت و در25 نوامبر1975 دانشنامه معادل کارشناسی ارشد در علوم جنایی فرانسه و در11 می 1979 درجه دکترای دولتی حقوق از دانشکده پاریس دریافت داشته که در مراجعت مدارک تحصیلی او در 12/6/58 درکمیسیون ارزشیابی خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیدگی و صحت صدور و تعلق آنها به نامبرده محقق شده وسپس ابلاغ دادیاری ارتش از تاریخ 13/5/58 تا 1/8/60 و از 1/8/60 تا15/5/62 با تغییر عناوین وی از دادیاری به معاون اداره طرحهای قوانین زایل ومنتفی گردیده است .
و نظر به اینکه وی در تمام مدت اشتغال به شغل سازمانی موردنظر مقنن ، تواما" به تحصیل اشتغال داشته که از این حیث قسمتی از سوابق خدمتی مشارالیه مورد پذیرش کانون نیز قرار گرفته . و عنایت به گواهی مورخ 30/4/62 اداره یکم ستاد مشترک ارتش که درآن با اعلام اینکه سرهنگ ... از تاریخ 1/5/62 به تقاضای شخصی خود بازنشسته می شود واشاره به حسن سوابق مشارالیه ، قدردانی از طرز کار و خدمات وی منعکس شده .
هر چند سوابق و گواهی های صادره حکایت دارد نامبرده از1/6/50 تا13/5/58 در تمام مدت اعتبار ابلاغ مذکور در ایران نبوده و همین مسئله نتیجتا" موجب کسر خدمت عملی در مشاغل مورد نظر شده است . هم چنین اشتغال به مشاغلی از تاریخ 13/5/58 تا بازنشستگی که از عداد مشاغل سازمانی منظور نظر در بند ب ماده واحده ، خارج بوده که شاید صدور پروانه را در ابتدای امر متعسر نشان دهد.
ولی چون اشتغال افسر مذکور از تاریخ 1/2/48 تا1352که به چهار سال بالغ می شود0 نامبرده در این مدت علاوه بر اشتغال به تحصیل و آموزش ، سمت قضایی مورد نظر در قانون را هم دارا بوده و با وجود عزیمت به اروپا در سال 52 برای ادامه تحصیل یا هر منظور دیگری ، ظاهرا" اشاره به لغو ابلاغ دادیاری او نشده است .
با این وصف استقرار و بقای او را در سمت مذکور ازباب استقرار سمت سازمانی و شغل وی به رعایت اصل استحصاب می توان بلااشکال دانست .
علی هذا توجها" به جهات مذکور و نظر به کلیه سوابق افسر یاد شده و التفات به جامع اعتراضات مشارالیه ، صدور پروانه وکالت برای نامبرده بنظر این دادگاه بلااشکال تشخیص و براین اساس تصمیم کانون وکلای دادگستری که به رد تقاضای او انجامیده ، فسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 65

تاریخ تصویب : 1373/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.