جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 75 - 11/5/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض متقاضی پروانه وکالت (قاضی بازنشسته ) به تصمیم کانون وکلا از این جهت موثر و مفید در مقام نیست که :
اولا" - تشویقهای بعمل آمده از وی در پاره ای موارد، نمی تواند الگوی همه واقعیت ها باشد.
ثانیا" - طرز کار و نحوه اقدام او در یکی ازپرونده هاکه احیانا" موجب توقیف یکی از متهمین و رضایت خاطر شکات قرار گرفته نیز ، به ترتیبی نیست که بتواند نماینده همه خصوصیات اخلاقی و سجایای وی و تکیه گاه قضاوت کلی قرار گیرد.
ثالثا" - تصمیم دادگاه حقوقی یک نیز بر الزام کانون وکلاء به دادن پروانه وکالت به مشارالیه و صدور حکم در این قسمت به نفع نامبرده ، با وجود قبول این مسئله که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است ، بلحاظ اینکه این رای ، کانون را فقط ومنحصرا" به اتخاذتصمیم ناگزیر و ملزم می نماید ، نه اعطای پروانه .
زیرا صلاحیت اظهارنظر راجع به رد یا قبول تقاضای پروانه وکالت قانونا" در اختیار کانون وکلای دادگستری ، و رسیدگی به اعتراض نیز منحصرا" مطابق قانون به انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده ، و در سایر موارد نیز اعتراض موجهی که تصمیم مورخ 15/4/72 کمیسیون پذیرش کانون را بتواند جریحه دار و مخدوش نماید بنظردادگاه نرسید. لذا تصمیم مذکور بر رد تقاضای نامبرده ، عینا" تائید واعتراض متقاضی رد می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1373/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :