جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 123 - 30/7/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با استقصاء در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و آئین نامه آن و قوانین دیگر مربوط به وکالت ، در هر مورد که متضمن شرط صدور پروانه وکالت پایه یک را دانشنامه لیسانس ذکر نموده ، مقصود و مراد، لیسانس حقوق بوده است .
با توجه به اینکه معترض (دارای دکترا ازدانشکده معقول ومنقول در رشته منقول ) قاضی سابق دادگستری به استناد بند ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری ، تقاضای صدور پروانه وکالت نموده ، فاقد لیسانس حقوق است ، و شرط صدور پروانه بند ب مزبور با توجه به سیاق کلام (دانشنامه لیسانس حقوق ) است نه مطلق لیسانس که باسبق ذکرکلمه حقوق در ماده 7 برای احتراز از تکرار فقط کلمه لیسانس ذکر شده است .
رد تقاضای او از طرف کانون وکلا قانونا" خالی از اشکال بنظر می رسد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :