جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده واحده : مبلغ پنجاه ریال مذکوردرماده یک اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337به مبلغ پانصدریال تبدیل وتبصره زیربه آن اضافه می شود:
تبصره : درقبال هریک روزبازداشت محکوم علیه بابت اجرای این ماده مبلغ پانصدریال ازمحکوم به مالی اوکسرمی شود.
محکومینی که دراجرای این ماده درتاریخ تصویب این قانون بازداشت هستندنسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 2 : کلیه جرائم مربوط به امورجنحه که درظرف پنجسال ازتاریخ اولین اقدام تعقیبی تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده ویابه حکم قطعی منتهی وحکم اجرانشده وکلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهدبود.
تبصره : پرونده هائی که شاکی خصوصی داشته یامدعی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده وهمچنین پرونده هائی مربوط به قاچاق عوائد دولت وجرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پرونده هائی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است از حکم این ماده مستثنی است .
ماده 3 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیات عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیات عمومی را درآن باب بخواهد رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود .
ماده 4 : نسخ شده است .
ماده 5 : پرونده های امور خلافی که منتهی به صدورحکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده 6 : کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :