جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 219 - 27/10/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اولا" در مورد تقدیم لایحه اعتراضیه با توجه به گواهی مدیر دفتر به اینکه لایحه مذکور در تاریخ 27/4/72 واصل و ثبت شده ،لذا اعتراض در موعد مقرر بوده و از این جهت اشکالی وارد نیست .
ثانیا" در ماهیت قضیه ، با توجه به ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (تبصره ذیل شق 4ماده مذکور)، به اینکه کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری ، خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
و با عنایت به اینکه حسب مندرجات فیش استخدامی متقاضی پروانه (قاضی بازنشسته )، کانون وکلا حسن سابقه خدمت قضایی مشارالیه را احراز نکرده ، لذا با ملاحظه فیش خدمتی نامبرده ، تصمیم کانون وکلا بررد تقاضای او خالی از اشکال بوده و اعتراض وارد بنظرنمی رسد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1373/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :