جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 58 - 25/4/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
طبق ماده 70 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اوراقی که از کانون به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می شود، در مرکز تا شعاع 60 کیلومتر 5 روز پس از تسلیم به دفتر پست ، ابلاغ شده محسوب است 0 مگر کسی که اوراق برای او فرستاده می شود، ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده 0 که در اینصورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب می شود.
با توجه به جریان پرونده امر، چون طبق برگ ارسال اوراق پست ، اعلام رد تقاضای صدور پروانه وکالت از تاریخ 13/4/73 در دفتر پست ثبت شده و اعراض معترض به آن در تاریخ 5/8/73 دردفتردادگاه عالی انتظامی قضات ثبت گردیده ، همانطور که کانون وکلا اعلام نموده اعتراض وی 3 ماه بعد از مهلت قانونی و خارج از موعد بوده .
با توجه به اعلام نامبرده که موقع ارسال ورقه مزبوردر مسافرت بوده و برگ مزبور به خانه همسایه او تحویل شده و پس از مراجعت از مسافرت از آن مطلع شده ، دلیلی بر صحت اظهارات خوداقامه نکرده است .
لذا اعتراض مشارالیه بر نظر کانون وکلا مبنی بر رد تقاضایش ، بلحاظ اینکه خارج از مهلت قانونی بوده ، وارد نیست وبموجب قسمت اخیر ماده 34آئین نامه مذکور، نظر کانون وکلای دادگستری تایید می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1374/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :