جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 126 - 13/8/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اساس استدلال کانون وکلای دادگستری به رد تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی اینست که چون بر اساس تبصره ذیل ماده 32 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بررسی حسن سابقه قضاتی که تقاضای پروانه وکالت می نمایند و تشخیص آن با کانون است ، چون مشارالیه مطابق فیش خدمتی بلحاظ اعمال خلاف شئون وحیثت قضائی به 3 ماه انفصال محکومیت قطعی یافته ، اعطای پروانه به او را متعسر دانسته و از صدور آن خودداری کرده است .
متقاضی ضمن لایحه مفصلی از خود دفاع و بر تصمیم کانون اعتراض نموده است .
گرچه به حکایت فیش خدمتی وی تحت تعقیب کیفری واقع و از باب اینکه اعمال او خلاف شئون و حیثیت قضائی است از نظر انتظامی نیز تعقیب شده است .
لیکن چون قرار منع تعقیب او از مراجع کیفری صادر و مجددا" با اشتغال بکار قضایی ، خدمت خود را ادامه داده که از بررسی فیش خدمتی او بعد از اجرای حکم تا تاریخ بازنشستگی ، چنین استنباط می شود که صحت عمل و اهتمام او در امور مطلوب بوده است .
بنابراین با توجه به تاریخ محکومیت (انتظامی ) وی که مربوط به 39 سال قبل است و با توجه به گزارش هایی که بعد ازاجرای حکم بر له او داده شده و حتی مشارالیه را قابل تشویق تشخیص داده اند. و با التفات به مدافعات وی و اینکه عده ای از قضات عالی رتبه نیز نامبرده را تایید نموده اند و با عنایت به مدلول مواد 8 و10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری محکومیت مذکورملازمه با رد صدورپروانه ندارد. لذا دادگاه برفسخ نظر کانون و صدور پروانه وکالت به مشارالیه اظهارنظر می نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1374/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :