جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 158 - 25/9/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با انصراف از اینکه انجام اختبار (کتبی و شفاهی دوره کار آموزی وکالت ) و اتخاذ تصمیم در مورد نتیجه آن با کمیسیون کار آموزی و هیئت مدیره کانون است .
چون اعتراضات شاکیه (بلحاظ پائین تر از حدنصاب بودن معدل اختبار) مدلل و موجه بنظر نمی رسد لذا بارداعتراضات وی ، تصمیم کانون خالی از اشکال تشخیص و عینا" تایید می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
158
تاریخ تصویب :
1374/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :