جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 170 - 23/10/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با انصراف از اینکه انجام اختبار و اتخاذ تصمیم درموردنتیجه آن با کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره کانون وکلا می باشد (که بعلت مردود شدن کارآموز وکالت در اختبار کتبی و شفاهی ازاعطای پروانه محروم مانده ) چون اعتراض نامبرده مدلل و موجه بنظر نمی رسد لذا بارد اعتراض وی ، تصمیم کانون را خالی از اشکال تشخیص و عینا" تایید می نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1374/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :