جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 196 - 10/11/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صرفنظر از اینکه تاریخ ابلاغ تصمیمات کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت قاضی سابق دادگستری در پرونده امر مشخص نیست تا نسبت به قانونی بودن موعد اعتراض یا عدم آن اظهار نظر شود.
چون طبق بند ب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری" href="/tags/10904/ماده-8-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلای-دادگستری/" class="link">ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، به کسانی که سلب صلاحیت قضائی شده باشند پروانه وکالت داده نمی شود. و کانون وکلا هم به استناد همین ماده با توجه به حکم سلب صلاحیت متقاضی از طرف محکمه عالی انتظامی قضات ، تقاضای صدور پروانه وکالت او را رد کرده است .
نظر کانون مستند به قانون بوده و اعتراض وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1374/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :