جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 206 - 18/11/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اساس رد تقاضای معترض (سرهنگ دوم بازنشسته قضائی ) در مورد درخواست پروانه وکالت به مشارالیه اینست که چون نامبرده از طرف مراجع قضائی به یکسال حبس که به مدت 2 سال تعلیق گردیده محکوم شده است .
مستندا" به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء اعطای پروانه به نامبرده متعسر است .
با انصراف از اینکه اعضای هیئت مدیره نسبت به حکم مذکور و خلاف امانت و منافی شئون وکالتی بودن آن صراحتا" اظهارنظری نکرده اند.
گذشته از اینکه اظهارنظر قضایی نسبت به مسائل مطروحه قاعدتا" در عداد این امور قرار ندارد و به نحوی نیست که آن را بتوان در اعمال خلاف امانت و شئون تلقی نمود.
و با عنایت به مدلول رای دادگاه نظامی و نحوه انشای آن و التفات به اعاده حیثیتی که با در نظر گرفتن تاریخ صدور حکم (28/3/62) حاصل شده ، و توجه به جامع اوضاع و احوال ، اعطای پروانه وکالت به نامبرده بنظر اکثریت اعضای این دادگاه بلااشکال است .
علی هدا ضمن فسخ نظریه کانون به ردتقاضای پروانه وی ، مقرراست به اعطای پروانه نامبرده اقدام شایسته و قانونی مبذول گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
206
تاریخ تصویب :
1374/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :