جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 41 - 30/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه تصمیم کانون وکلای دادگستری بر عدم تحویل پروانه وکالت تودیعی قاضی مستعفی ، بلحاظ عدم احراز صلاحیت او برای شغل وکالت ، به استناد ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، واعتراض نامبرده به تصمیم مزبور مبنی بر اینکه نامبرده دارای پروانه وکالت دادگستری مورخ 27/4/57 بوده ، و با قبول شغل قضاء ، پروانه خود را به کانون سپرده ، چون طبق ماده 34 مزبور اشخاصی که بدوا" تقاضای پروانه وکالت وکارآموزی می نمایند، در صورت رد تقاضای پروانه وکالت می توانند به انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند.
نامبرده دارای پروانه وکالت بوده و تقاضای استرداد آن را از کانون کرده ، ارجاع اعتراض او از طرف کانون به این دادگاه برای رسیدگی صحیح نبوده ، و در اینمورد انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات صالح برای رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
41
تاریخ تصویب :
1375/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :