جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 45 - 30/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض قاضی مستعفی به تصمیم مورخ 6/4/74 کانون وکلا وارد نیست . زیرا درست است که مندرجات مواد 8 و10 قانون وکالت که درآنها شرایط انتخاب و منع انتخاب وکلا تعیین و احصاء گردیده ، ممکن است موجد چنین توهمی باشد که اعمال و اجرای ماده 34 آئین نامه کانون ناظر به مورد نبوده و مالا" نافی حقوق آنان محسوب نمی شود.
اما از طرفی هم ، چنین بنظر می رسد که وضع مقررات مذکورنمی تواند حشو زائد باشد.
به هرحال کانون وکلا در انتخاب اشخاص بعنوان وکیل یا کارآموز وکالت بدون نقش و نظر نیست . و چون نمی توان در این موردبه تشخیص کانون خدشه وارد ساخت ، بنابراین تصمیم کانون با رد اعتراض متقاضی پروانه وکالت عینا" تایید واستوار می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
45
تاریخ تصویب :
1375/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :