جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


وزارت دادگستری نظر به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 مقرر میدارد

فصل اول
صدور اجرائیه
ماده 1- درخواست اجراء مفاد اسناد از مراجع ذیل بعمل می آید.
الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به مدیون واموال مقول واملاک ثبت شده از دفترخانه که سند را ثبت نموده است .
ب - در مورد قبول اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین قبوض اقساطی پیوست درخواست نامه بثبت محل داده شودوهمچنان عین سند یا رونوشت گواهی شده آن نیز ارائه گردد و در تهران درخواست اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.
ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و سایر تمهدات باستثنای اموال غیر منقول از دفتریکه سند را تنظیم کرده ونسبت باموال غیر منقول که بثبت املاک رسیده از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است درخواست اجراء بعمل خواهد آمد.
د- در موردیکه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورداجاره را بخواهد باید بدفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نماید.
تبصره - درخواست تخلیه مستغلات غیره مزروعی مطابق آئین نامه شماره 22 رئیس کل دارائی باداره تثبیت قیمتها باید رجوع شود.
ماده 2- درخواست نامه شامل نکات زیر خواهد بود:
1 - نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا وکیل او و شماره دفترخانه که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی که صادر گردیده است .
2 - نام ومحل اقامت متعهد و در صورت فوقت متعهد امورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک و یا قیم و ولی او.
3 - موضوعی که درخواست اجراء آن شده و چنانچه نسبت بچگونگی اجراء درخواست و توضیحی دارد باید قید کند.
4 - شماره تاریخ سند یا قبوض اقساطی 0
تبصره - هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل ومدیر شرکت و ولی قیم و غیره بعمل آید باید مدارکی که صلاحیت درخواست کننده را محرز بدارد. پیوست شود.
ماده 3- سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخاست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه در ظرف 24 ساعت با خط واضح تهیه نموده وموضوعی که باید اجراءشود در زیر آن نوشته و امضاء نموده باداره ثبت محل ارسال و رسید دریافت خواهد داشت .
تبصره 1- در صورتکیه بنظر اداره ثبت بجهتی از جهات قانونی اشکالی در صدور اجرائیه باشد از اصدار اجرائیه خودداری و از اداره کل ثبت کسب دستور مینماید.
تبصره 2- هرگاه متعهد یکنفر باشد برگهای اجرائی در سه نسخه واگر متعدد باشد برای هر یک دو نسخه باید اضافه شود.
ماده 4- به ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه از اداره ثبت صادر نخواهد شد.
ماده 5- در صورتی که متعهدله فوت نماید هر یک از ورثه او میتوانند بوسیله گواهی گواهان و ارائه شناسنامه وغیره وراثت خود را محرز و درخواست اجرائیه یا تعقیب اجرائیه مورث خود را نسبت بسهم خود بنماید ولی پس از اجراء مفاد اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد در اداره ثبت تودیع شده و تسلیم آن بورثه موکول بارائه گواهی نامه حصر وراثت رسمی خواهد بود.
ماد6- هرگاه متعهد فوت کند متعهدله میتوانند با معرفی ورثه متعهد درخواست صدور اجرائیه بنماید واجرائیه بورثه معرفی شده ابلاغ میشود.

فصل دوم
ابلاغ
ماده 7- پس از وصول برگهای اجرائی باداره ثبت باید در ظرف بیست و چهار ساعت ( در صورتی که امضاء اجرائیه اشکالی نداشته باشد) مدیر ثبت اجرائیه را امضاء و به مهر ویژه اجراء رسانده و به اجراء بفرستد.
ماده 8-1- اجراء پس از وصول اجرائیه باید در ظرف 24 ساعت آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام ماموراجرا را در آن نوشته وبرای ابلاغ بمامور تسلیم شود.
اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرائی باید درظرف 24 ساعت بثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل باداره دادگستری یا شهربانی یا بخشدرای یا ژاندارم یا دهدار و یا دهبان و در مورد مقیمن در کشورهای بیگانه بوسیله دفتراداره کل ثبت بوزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند
ماده 9- مدیر ثبت اجرائیه را بمامور تسلیم می کند که پس از انقضای مهلت قانونی و اقدام باجرای آن نماید وطرز اجرا را هم باو دستور میدهد.
ماده 10- اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه کتبا" بدفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده و یا پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ باجراء ( بانشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه ومهمانخانه وغیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرداطلاع ندهند کلیه برگها واخطارهای اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اصلاح متعذر گردد.
ماده 11- مامور اجراء مکلف است منتهی در ظرف چهل وهشت ساعت یک نسخه از اجرائیه را بشخص متعهد تسلیم ودر نسخه دیگر با ذکر تاریخ رسید بگیرد و در صورتیکه شخص متعهد از رویت امتناع نماید مامور اجراء امتناع او را با حضور پاسبان یا یکنفر گواه با ذکر اقامتگاه و نام و نشان کامل شاهد ذکر مینماید واگر متهعد حاضر نباشد بیکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود مشروط بر اینکه بنظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیر اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین متعهد وشخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند یا نخواهند رسید بدهند مامور اجراء مکلف است اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق نموده مراتب را با حضور پاسبان یا یکنفر گواه بنحویکه فوقا" نوشته شده دو نسخه دیگر قیدنماید.
تبصره 10- در صورتیکه اجرائیه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یااشخاصی که حق امضاء دارند میشوند ابلاغ و در صورتیکه اشخاص مزبور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمت اخیر ماده بالا عمل میشود و نسبت بوزارت خانه ها وادارات رسمی اجرائیه درصورت اول برئیس ادارهدفتر وزارتی ودر صورت دوم برئیس اداره یاقائم مقام او ابلاغ می شود.
تبصره 2- اجرائیه هاییکه بر علیه بازرگان متوقف صادر شده باشد به بازرگان متوقف ومدیر تصفیه هر دو ابلاغ می شود.
ماده 12- هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محل اقامتی که تعیین شده مطابق با واقع نباشد یا بجهات دیگری از بین رفته باشد ویا شناخته نشوداجرائیه یا اخطاریه باید در ظرف 24 ساعت بیکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل واگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل ارسال شود که در ظرف 15 روز هر پنج روز یکمرتبه آگهی شود و در آن تصریح خواهد شد که پس از انقضاء مدت انتشار آخرین آگهی باقی عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد بدون آنکه آگهی دیگری جز آگهی مزاریده بمتعهد بشود.

فصل سوم - ترتیب اجرا
ماده 13- همین که اجرائیه ابلاغ شد متعهد مکلف است که در ظرف دهروز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا با متعهدله قراری برای اجرای موضوع لازم الاجرا اداره و قرار نامبرده را بگواهی متعهدله رسانیده باجراء تسلیم نماید و یا مالی از خودنشان بدهد که با فروش آن مفاد اجرائیه را بتوان بموقع اجرا گذاشت .
تبصره - قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب باین وتلعق آن به متعهد محرز باشد.
ماده 14- در صورتیکه متعهد مدعی اعسار باشد میتواند در ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدادگاه صالح دادخواست اعسارداده و گواهینامه دفتر دادگاه را (حاکی از تسلیم دادخواست اعسار) باجرای ثبت تسلیم نماید.
ماده 15- در برگ اجرائی باید قید شود که هرگاه متعهد در ظرف دهروز بهیچیک از طرفین ذکر شده بالا اقدام ننموده و یا اینکه تعلق مال معرفی شده باو محرز نشده و یامتناسب با موضوع اجرائیه نباشد و یا اینکه متعهدله گواهی دفتر دادگاه را دائر بردنبال نکردن دادرسی اعسار در مدت یکماه از طرف متعهد تسلیم باجراء نماید به بدرخواست متعهد بازداشت میشود.
ماده 16- متعهدله میتواند حین تقاضای صدور اجرائیه و یا بعد از آن تامین طلب خودرا از اموال متعهد از ثبت محل بخواهد و در صورتیکه متعدله نزد مدیر ثبت بموجب مدارکی اثبات کند که متعهد در صدد فرار است ودسترسی باموال او نیست بتواند از اجراء درخواست کند که از متعهد ضامن یا کفیل خواست و در صورت امتناع از طرف ضامن یا کفیل بازداشت میشود.
ماده 17- تجدیددادخواست باعسار و یاتقدیم آن پس از دهروز از تاریخ ابالغ اجرائیه بازداشت منع بازداشت نخواهد بود و چنانچه متعهد بازداشت شده باشد رهائی او منوط بصدور دادنامه اعسار است مگر اینکه مالی که کافی برای تادیه دین باشد بترتیب مذکور در ماده 12 معرفی کند که در اینصورت از بازداشت رها میشود.
تبصره - ورود مامور بخانه اشخاص برای بازداشت متعهدی که پنهان شده باید در روز باتفاق نماینده دادسرا ودر صورت نبودن نماینده دادسرا یا حضور نماینده شهربانی یا دهبان محل بترتیب بعمل آید واقدام بورود در منازل اشخاص در صورتی بعمل می آید که وسیله دیگری برای بدست آوردن معهد پنهان شده نباشد.
ماده 18- اگر اجرائیه بر تسلیم عین معین منقول صادر شده باشد و تاده روز پس از ابلاغ متعهد آنرا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور ومنافع آنرا در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه در تصرف غیر بوده ومتصرف نسبت به آن عین ویامنفعت آن دعوی مالکیت کند و همچنین اگر اجرائیه بر تسلیم غیر منقول ثبت شده بود و متصرف نسبت بمنافع آن باستناد سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند در اینموارد متعهدله میتواندبه دادگاه مراجعه نماید.
ماده 19- اگر همین غیرمقول ثبت شده موضوع اجرائیه طبق سند رسمی صادر از متعهد بتاریخ مقدم بدیگری منتقل شده باشد یا وجود خارجی نداشته و یا از مقدار موضوع اجرائیه کمتر باشد متعهدله میتواند تمام ثمن معامله یا بنسبت کسری موضوع معامله درخواست استرداد ثمن معامله را بنماید و اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را باداره ثبت املاک ودر دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید.
ماده 20- هرگاه موضوع لازم الاجراء عین معین منقول بوده و به آن دسترس نباشد و یا مال کافی در ذمه بوده ومتعهد از تسلیم آن امتناع کند ومثل آن در تاریخ یافت نشود متعهدله می تواند قیمت آنرا مطالبه کند در اینصورت مدیر ثبت با مراجعه بکارشناس قیمت روز تسلیم را تعیین واز متعهد خواهد گرفت مگر اینکه در سندقید شده باشد که در صورت عدم تسلیم عین قمیت معینی بجای عین تادیه شود.
ماده 21- برگهای اجرائیه که از حوزه ای بحوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام نماید.
ماده 22- شخصی که در اجرا از متعهد ضمانت و یا کفالت نموده باید از عهده ضمانت وکفالت خود بر آید و اگر خودداری نمود مدیر ثبت مودر کفالت و ضمانت را از اموال ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال آنها بنشاد طبق مقررات این آئین نامه ضامن یا کفیل بازداشت خواهد شد.
ماده 23- در مورد کفالت باید بکفیل اخاطر شود که مکفول عنه را در ظرف سه روز حاضر کند والا بنحویکه در ماده بالا نوشته شده با او رتفار خواهد شد اگرکفیل مدعی داشتن عذر موجهی که در مقررات وزارت دادگستری مورخ 19 آبان 1311 پیش بینی شده است باشد میتواند بمدیر ثبت رجوع کند.
ماده 24- هرگاه متعهدله درخواست آزاد شدن متعهدی را که به تقاضای او بازداشت شده نماید فقط یکدفعه دیگر میتواند درخواست بازداشت او را بنماید واگر در دفعه دوم درخواست آزاد شدن متعهد را نمود دیگر نمی تواند درخواس بازرداشت او را کند.
ماده 25- هرگاه متعهد که درخواست بازداشت او شده ازکارمندان دولت یا بنگاههای دولتی وشهرداری باشد بوزارت خانه یا اداره یا بنگاه مربوطه او اطلاع داده می شود که اگر امال یا اسناد دولتی یا بنگاه نزد او باشد گرفته شود و پس از ده روز از تاریخ اطالع مزبور اقدام ببازداشت او خواهد شد.
ماده 26- اشخاص زیر برا یانجام تعهد بازداشت نمیشودند:
1 - صغار ومحانین و سفهاء
2 - اولیا اطفالی که معیشت آنها منحصرا" بواسطه کار یومیه تحصیل می شود از قبیل کارگر و کسبه ودوره گرد جزء که سود ودرآمد آنها بقدر معاش یومیه آنان و زن وفرزندان ایشان می باشد و بازداشت آنها باعث بی مماشی زن واطفالشان گردد در این مورد اگر متعهدله مدعی قدرت متعهد بر تادیه دین یا پرداخت هزینه متعهد و زن اطفال او در مدت تقویف می تواند بازداشت متعهد را بخواهد.
3 - زنان آبستن و زنانی که از وضع حملشان 60 روز نگذشته باشد
4 - بیماری که پزشک قانونی یا پزشک بهداری ( در نقاطیکه آنها نباشند پزشک مورد اعتماد محل ) بازداشت او را خطرناک بداند یا متعهدله از پرداخت هزینه معالجه او در بیمارستان زندان خودداری نماید.
ماده 27- متعهدله باید هزینه ده روز بازداشت متعهد را قبلا" تادیه ومدیر ثبت مکلف است تاریخ بازداشت را بمتعهدله اطلاع دهد که قبل از تمام شدن مدت هزینه او را بپردازد ودر صورتی که قبل از گذشتن موعد هزینه بازداشت وهزینه معالجه زندانی پرداخت نشود آزاد خواهد شد.
ماده 28- مامور اجراء در مورد تخلیه ملکی که متعهد غائب واز کسان او هم کسی خاضر نبوده یا مقفل باشد باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا امنیه یا دهبان محل طبق مقررات اقدام نماید واگر اموالی در محل مورد تخلیه داشته باشد صورت تفصیلی آنرا برداشته وحتی الامکان در همان محل در مکامن محفوظی گذارده و درآنرا مهر وموم و یا بامینی سپرده رسید دریافت میدارد.
ماده 29- در موردیکه احرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بناء قنات یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار وامثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام بانجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد با پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید وهرگاه متعهد اقدام ننمود متعهدله میتواند بازداشت متعهد را برای انجام عمل بخواهد و یا با اطلاع ادراه ثبت بهزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ نماید و چنانچه کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج بنظر کارشناسی باشد اداهر ثبت یکنفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را ازمتعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده 30- در موقعی که متعهد قبوض اداره دارائی واداره شهرداری را راجع بمالیات وعوراض مقرره در مقابل تمام یا قسمتی از دین خود ارائه دهد پذیرفته شوده و با متعهدله محسوب میشود.
ماده 31- در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تایده وجه نقدباشد و در سند برا یتاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشدبتقاضای متعهدله مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه یا اجرائیه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی 12 در سال حساب کرده واز متعهد دریافت و بمتعهدله بدهد.
تبصره 1- وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی 12 در سال گرفته نخواهد شد.
تبصره 2- نسبت باجرائیه هائیکه بوسیله آگهی در جراید ابلاغ میوشد در صورتیکه از مواردی باشد که خسارت تاخیر از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد.
ماده 32- هزینه بازداشت ومعالجه و آگهی و دستمزد کارشناس و سایر هزینه هائی که متعهدله طبق مقررات برای انجام تعهد کرده از متعهدوصول خواهد شد.
ماده 33- چنانچه متعهدی که تقاضا یبازداشت او شده یا درحال بازداشت اس از اداره ثبت درخواست تقسیط بدهی خد را بنماید مدیر ثبت میتواند با در نظر گرفتن وضعیت مالی ودرآمد متعهد واوضاع و احوال او اقساط مناسبی را در نظر گرفته وقرار وصول آنرا بدهد و در صورتی که تعیین اقساط بدون رضایت بستانکار باشد باید با گرفتن ضامن یا کفیل بعمل آید و چنانچه ضامن یا کفیل نداشته باشد بقید التزام آزاد می گردد.

فصل چهارم
در بازداشت اموال منقول
ماده 34- بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهدله به عدل می آید و عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود وهرگاه محلی که مال در آن است بست و یا فقل باشد ومتعهد یا کسان اواز باز کردن آن امتناع نمایند باید با حضور نمایده دادسرا و یا شهرربنی و یا ژاندامری و یا دهبان محل باز شده و اموال بازداشت گردد.
ماده 35- مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب همراه خوانده داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد بازداشت خواهد کرددر صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه بوده و پیش از میران مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
ماده 36- اموالی که باید بازداشت شود و درهمان جائی که هست بازداشت میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل می گردد و در هر حال باید اموال بازداشت شده بشخص مسئولی سپرده شود.
ماده 37- مامور اجرا باید حتی المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجاث دیگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن آن کسی خواهد بود که خود او انتخاب می نماید.
ماده 38- هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نکرده مامور اجرا معین می کند.
ماده 39- مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد.
الف - به اقوام واقربای خود تا درجه سوم
ب - بمتهدله و متعد و عیال آنان وهمچنین به شخاصیکه با متعهد یا متعهدل له قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارندو بمخدوم باخذ مال آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده 40- مامور اجراءرونوشت صورت اموال بازداشت شده رابمسئول حفظ اموال داده قبض رسیدگ میگیرد و بمتقضای متعهدیا متعهدله رونوشت گواهی و تمبر شده از صورت اموال به آنها میدهد.
ماده 41- در صورتی که حافظ اموال مطالبه حق الحافظه نماید میزان آن معادل با میزان کرایه محلی است که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعقل بخود حفاظ باشد و در مواردی که حافظ مطالبه هزینه حقانیت مال را بنماید و یابعللی حق الحافظه بیشتری مطالبه کند و یا نسخ مال آنطوری باشد که حق الحافظه را نتوان از ماخذ کرایه محل تعیین نمود میزان حق المعامله را رئیس ثبت محل تعیین میکند.
ماده 42- هرگاه حافظ از تسلیم مال امتناع ویا نسبت به آن تعدی و تفرط نماید اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از اموال شخص او استنباط خواهد کرد و در صورتی که دسترسی باموال او نباشد شخصی حافظ بازداشت شد و تا موقعی که حقوق طرف را جبران ننمودهبهزینه متعهدله در زندان خواهد ماند.
ماده 43- هرگاه اشیاء بازداشت شده منافعی داشته باشد حفاظ اشیاء مزبور مسئول منافع آن نیز بوده و باید حساب آنرا بدهد.
ماده 44- هرگاه هزینه بازداشت اموال را متعهد ندهد متعهدله باید قبلا" تادیه نموده پس از فروش اموال و یا وصول طلب ازمتعهد هزینه مزبور نیز وصول و بمتعهد مسترد میگردد.
ماده 45- در صورتیکه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج نمایند باید متعهد له شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد باجراء معرفی نماید.
ماد46- بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است وباید اموال مزبور بفوریت یا بتدریج که بدست می آید فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده 47- اشیاء مفصله زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود:
الف - لباس واشیاءو اسبابیکه برای حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است .
ب - آذوقه موجوده بمقدار احتیاج یکماهه متعهد ونفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج - نوشتجات متعهد باستثناءاسنادمطالبات وکاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهادار دیگر.
د- لباس رسمی و نیمه رسمی متعهد و همچنین اسلحه واسب نظامیان ومامورینامنیه وشهربانی اسباب وآلات زراعتی و و حرفیت و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است .
ماد48- بازداشت مال منقولیکه در تصرف غیر است ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکنند ممنوع است .
ماده 49- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که درآن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا ونقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد درصورت مجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفحات واسامی آنها معین میشود ودر کتب اسم کتاب مصنف تاریخ طبع دو تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره نوع مال التجاره و عده عدل تصریح می شود در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی ونوع آنها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1- عدد و کیل و وزن بایدبا تمام حروف نوشته شود صورت باید قیطان کشیده شده و بمهر مامور اجرا برسد.
تبصره 2- اگر در صورت ریز اشیاء سهو اشتباهی بعمل آئد در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجرا می رسد تراشیدن پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است .
تبصره 3- صورت مجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد.
ماده 50- هرگاه نسبت باشیائیک بازداشت میشوداشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهاراو را قیدمیکند
ماده 51- در مواردی که متعهدله ومتعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریزاشیاء بامضای آنها نیز میرسد وهرگاه امتناع از انقضاء نمایند مراتب در ورت جلسه قید می گردد.
ماده 52- اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده باموراجراء اظهار نمایند مامور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مینماید
ماده 54- هرگاه طور بازداشت باعث فساد بعضی اشیاءبازداشت شده بشود از قبیل فرش وپارچه های پشمی وغیره اشیاء مزبور را باید جدا کر طور یبازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 55- هریک از متعهدله متعهد که در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد وابرازی نماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت .
ماده 56- هرگاه متعهدیکی از زوجین باشدکه در یک خانه زندگی مینماید از اثاث البیت آنچه که عادتا" مورد استعمال زمانه است ملک زن و آنچه که عادتا" مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 57- هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد وشخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم
بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 58- هرگاه متعهدله اظهار نمودکه وجه نقد یااموال منقول دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال ووجوه تا اندازه که با دین متعهد وسایر هزینه اجرا معادله کند بازداشت گشته وبازداشت نامه بشخص ثالث و به متعهد ابلاغ و دو نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یاحقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل .
ماده 59- ابلاغ بازداشت نامه یشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آناموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده 60- هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا" تادیه نماید و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از داده رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل می آید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 61- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب مال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن استنکاف نماید بازداشت اموال و بازداشت شخص او مطابق مقررا این آئین نامه خواهد بود.
ماده 62- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص اومراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت .
ماده 63- درصورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت باوتوقیف شده ومتعهد له میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه کند و یااز اموال دیگرمتعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
ماده 69- مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله بمشارالیه تادیه گردد و اگرنگاهداری دولت وجود مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع گردد.
ماده 65- بازداشت وجوه زیر ممنوع است.
الف - حقوق تقاعد کارمندان بازنشسته بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری
ب - هزینه مسافرت مامورین دولت ومواجب نظامیانی که در جنک هستند.
ماده 66- بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه بازداشت حقوقی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورتیکه عیال یا اولاد داشته باشد والا یک ثلث را میتوان بازداشت نمود.

فصل ششم
بازداشت اموال غیر منقول
ماده 67- بازداشت اموال غیر منقول بنحوی که در ماده 34 و35 مقرراست بعمل می آید و مامور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برایاموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد.
الف - تاریخ ومفاد اجرائیه که بموجب آن بازداشت بعمل می آید.
ب - محل وقوع ملک در شهرستان و بولک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج - حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن بطریق اختصار
د- مساحت تضمینی ملک
ه- مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است و در صورتیکه خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه ومتعلقات استو در صورتی که ملک مزبور وحی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو وماشین آلات وتوضیخات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 68- هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتی قید شده وتصریح می شود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است .
ماده 69- اجرا مکلف است فورا بازداشت را بمتعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد اداره نام برده در صورتی که مل ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت و یادداشت مینماید و اگرملک بموجب دفتر املاک متعلق بغیر باشد ثبت محل فورا" مراتب را به اجراءاطلاع میدهد واجرا از آن وضع بازداشت میکند.
ماده 70- چنانچه ملکمورد بازداشت ثبت نشده باشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
1- هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر توقیفات قید و در پرونده ثبتی بازداشت می شود.
2- هرگاه نسبت بملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده یا اینکه اساسا" ملک مورد بازداشت جزء نقاطی که بثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب باجرا اطلاع داده میشود.
ماده 79- پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال نقل وانتقال از طرف صاحب مال نسبت بمال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت بانتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است داده نمیشود مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است .
ماده 72- بازداشت مال غیر منقولی که در تصرف مالکانه غیراست ولواینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که دردفتر املاک بثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده بازداشت می شود.
ماده 73- بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای متعهدله بوده و اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و هزینه اجرائی را ننموده ویا خودمتعهد رضایت ببازداشت منافع بدهد.
ماده 74- در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت وتعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اتجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت ومراقبت کامل نماید.
ماده 75- در دو مورد زیر متعهدله میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یغ غیر منقول بازداشت شده را باطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن بدهد:
الف - در مواردی که قبلا" و الاقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برایاستیفای آن بازداشت شده است نقدا" تادیه کند(در اینصورت پس از استیفای حق متعهدله وهزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.
ب - در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال توسط خود متعهد
ماده 76- مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتا" در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده 77- در صورتیکه منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله ومحصول املاکمزروعی بامینی که متعهد ومتعهدله معین کرده باشند سپرده می شود ودر صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت محل است وامینی که از حیث حفاظت محصول مورد اطمینان باشد میسپارد و مسئولیتی اعمال امین بعهده مدیر ثبت خواهد بود

فصل هفتم
ارزیابی
ماده 78- پس از بازداشت مال طبق ماده 34و35 نتیجه ارزیابی بطرفین ابلاغ و اخطار میشود که در ظرف سه روز کتبا" اعتراض خود را باجراء با قبض صندوق حاکی از پرداخت دست مزد کارشناس تجدید نظر بمیزانی که مدیر ثبت تعین و در اخطار قید می کنند بفرستند اداره اجرا پس از رسیدن اعتراض پیوست قبض صندوق طرفین را برای تعیین کارشناس تجدیدنظر دعوت می کند هرگاه در مدت مقرره اعتراضی نرسیده و یا قبض صندوق پیوست اعتراض نبوده آگهی مزایده بهمان میزانی که کارشناس نخستین تعیین کرده منتشر میشود.
ماده 79- چنانچه طرفین یا یکی از آنها برای تعیین کارشناس حاضر نشوند مدیر ثبت از بین سه نفر کارشناس یک نفر بقید قرعه برای ارزیابی مجدد تعیین میکند و حق الزحمه او از وجه سپرده شده بصندوق داده خواهد شد.
تبصره 1- اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج بارزیابی نیست .
تبصره 2- پرداخت حق ارزیاب با در نظر گرفتن شخص ارزیاب ومحل ارزیابی و میزان کار تعیین میشود.
ماده 80- پس از وصول عقیده کتبی کاشناس اجرا آگهی مزایده را منتشر خواهد کرد.

فصل هشتم
در آگهی فروش
ماده 81- آگهی مزایده بقیمتی که ارزیاب اداره یا کارشناس تجدیدنظر تعیین کرده باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل واگر در آن محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل منتشر شود.
ماده 82- در آگهی مزایده مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
الف - نوع اموال بازداشت شده وتوصیف اجمالی آن
ب - روز و ساعت ومحل فروش 0
ج - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده 83- در آگهی مزایده نسبت بمال غیر منقول باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام ونام خانوادگی مالک 2- محل و حدود و توصیف اجمالی ملک 3- تعیین آنک در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره 4- تعیین آنکه ملک ثبت شده است یانه 0 5- در صورتیکه ملک در اجاره است ملک با اجاره بها واگذار میشود یانه 6- تصریح به آنکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی زا آن مشاع است یا مفروز 7- قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد. 8- روز و ساعت ومحل مزایده .
ماده 84- روز مزایده را باید بطریقی در آگهی تعیین نمود که نسب باموال منقوله ده روز و نسبت باموال غیر منقوله بیست روزاز تاریخ انتشار آخرین آگهی فاصله داشته باشد ولی در اشیاء سریع الفساد واشیائی که برای حفظ آنها هزینه زیاد لازم است میتوان موعد را کمتر قرار داد.
ماده 85- علاوه بر انتشار آگهی مزایده ، در روزنامه باید آگهی بمحل مال و یا ملک مورد مزایده ومعابر عمده و اماکن عمومی از قبیل (عمارت فرمانداری یا بخشداری و شهرداری وکلانتری و ثبت اسناد محل ) الصاق شود.
ماده 86- آگهی فروش مالمنقول سه مرتبه در ظرف 15 روز هر پنج روز یکمرتبه و آگهی فرو شمال غیر منقول سه مرتبه در ظرف 30 روز هر ده روز یکمرتبه بایدانتشار یابد و هر یک ازطرفین میتواند با برداشت هزینه تقاضای انتشار آگهی بیش از سه نوبت و یا بعلاوه در روزنامه های دیگر در ظرف همان مدت مذکور بنماید.
تبصره 2- اموالی که قیمت آن بیش از یک هزار ریال نباشدمحتاج به آکهی نیست .
تبصره 2- در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی تجدید شود.
ماده 87- در صورتیکه آگهی فاقد یکی از نکات مندرجه در ماده 82 یا83 باشد آگهی بدستور مدیر ثبت تجدید میگردد.
ماده 88- هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در موقع مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتیکه مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمه کننده اعلام گردد.

فصل نهم
در فروش اموال منقول وغیر منقول
ماده 89- محل حراج در جائی خواهد بود که در مرئی ومنظر عموم باشد و رئیس ثبت میتواند برای حراج محل مخصوصی تعیین و تهیه کند تغییر محل در هر موقع بتصویب رئیس ثبت ممکن است .
ماده 90- اجرای ثبت باری حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1- دفتر ثب اموالی که حراج میشود.
2- دفتر اوقات حراج - دفتر جمع وخرج
ماده 91- اموالی که حراج میشود باید لااقل یک هفته قبل ازروز حراج بمسئول حراج تحویل شده و رسید اخذ شود و اموال مزبور در دفتر حراج با شماره ومشخصات آن ثبت میشود.
ماده 92- مسئول حراج باید وقت حراج راکه در پیش نویس آگهی آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات حراج یادداشت کند.
ماده 93- مسئول حراج باید وجوه حاصله از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا" به اجرا داده رسید اخذ کند.
ماده 94- مطابق تعرفه ذیل حق حراج گرفته میشود:
از اموال منقول :
تا ده هزار ریال 4%
از ده هزار و یک ریال تا سه هزار ریال 02
از صد هزار ویک ریال ببالا 03
از اموال غیر منقول :
تا ده هزار ریال 2%

از ده هزار و یک ریال ببالا 01
ماده 95- از حق حراج اثاثیه لازمه و کرایه محل وانبار و سوخت وروشنائی و دست مزد چو زن ومزد انبار دار و هزینه های لازم بتعین رئیس ثب محل تادیه میشود.
ماده 96- در صورت تراضی طرفین ودر صورتی که حمل اشیاء به محل دیگر باعث هزینه زیاد است اشیاء در محلی که بازداشت شده به فروش میرسد.
ماده 97- حراج در حضورنماینده دادسرا یا دادگاه بخش محل و مامور اجرا و مسئول حراج بعمل می آید و در صورت مجلس حراج باید بامضاء آنها رسیده ودر پرونده عمل بایگانی شود متعهدله میتواند مثل سایر مردم در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش وکارمندان اداره ثبت محل وکسی که ارزیابی کرده و نمایندگان دادسرا وقائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهند داشت .
ماده 98- تضنیفات وتالیفات و ترجمه های خطی که مصنف یا مولف یا مترجم آنها اشخصا متفرقه باشند بدون رضایت آنها و یا وارثشان بمعرض فروش گذارده نمی شود.
ماده 99- کسیکه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیم را نقدا" بدهد ودر صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروختهمیشود مگر اینکه متعهدله فرو شنسیه را قبول نماید در اینصورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده 100- هرگاه مال مورد مزاید بقیمتی که مزایده شروع میشود خریداری نداشت متعهدله میتاند مال دیگری از متعهد معرفی و تقاضا یبازداشت ومزایده آنرا بنماید و یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقمیت ارزیابی شده قبول نماید و یاتقاضای تجدید مزایده مال بازداشت شده را نماید.
ماده 101- هرگاه در دفعه دوم هم مال مورد مزایده بقیمتی که مزایده از آن شروع شده خریداری نداشت ثبت محل بتقاضای متعهدله بمتهعد اخطار مینماید که چنانچه در ظرف پنج روز پس از ابالغ اخطار طلب متعهدله را ندهد یا ال دیگی که بتوان با فروش آن طلب متعهدله را تادیه کرد از خودنشان ندادمال بازداشت شده را حراج نموده و بهر قیمتی که خریدار پیدا کند بفروش خواهدرسید.
تبصره - هزینه آگهی مجدد بعهده متعهدله بوده و از متعهد وصول نخواهد شد.
ماده 102- درخواست متعهد برای تقدیم وتاخیر فروش نسبت ببعضی اشیاء پذیرفته میشود هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای طلب متعهدله وهزینه اجرائی و حق الاجرا کافی شد از فروش بقیه اموال باید خودداری شود.
ماده 103- در موارد زیر فورش از درجه اعتبار ساقط شده و باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
1- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت یا محلی که در آگهی معین شده بعمل آید.
2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را ک تکلیف کرده است رد نماید.
3- در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید.
4- در صورتیکه مباشرین فروش وکارمندان اداره ثبت در خرید شرکت نموده باشند.
ماده 104- در مال غیرمنقول مورد مزایده که بفرو شمیرسد پس از انجام مزایده باید اجرا در ظرف 48 ساعت پرونده عمل را فهرست و منکنه نموده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستند.
ماده 105- هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیر منقول واخطار اداره ثبت به بدهکار که در ظرف پنج روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر شود و حاضر نشد مدیر ثبت انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی ودفتر املاک ثبت میشود.
تبصره - چنانچه متعهدله خریدار واقع شود ومتعهد تا قبل از صدور سند انتقال مبلغی را که باید سند انتقال به آنمبلغ صادر شود تادیه نماید از صدور سند انتقال خودداری میشود.
ماده 106- هرگاه از وصول وجه از متعهد معلوم شود که دارائی اومنحصربوجه وصول شده است آن وجه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را از آن وجه نموده اند بنسبت طلبی که دارند تقسیم میشود.
ماده 107- پس از انجام فروش مال مورد مزایده با واگذاری آن به بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده رسید دریافت دارد.
فصل دهم
در فروش اموال منقول و غیر منقول رهنی وشرطی
ماده 108- هرگاه بدهکار در ظرف مدت مقرر در سند شرطی و رهنی بدهی خود را نپرداخت دفترخانه تنظیم کننده سند بدرخواست بستانکار طبق ماده 34 اجرائیه صادر می نماید.
ماده 109- بستاکار باید و در خواست خود مبالغ ویرا را تعیین نماید.
1- میزان اصل طلب 2- میزان اجور عقب افتاده اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید 3- میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه .
ماده 110- پس از وصول اجرائیه باجراء مطابق ماه 34 ضمن ابلاغ اجرائیه ببدهکار اخطار میشود که هرگاه در ظرف سه ماه بدهی خود را نپرداخت اقدام بمزایده مال مورد معامله خواهد شد.
تبصره - نبت بمعاملات املاک ین نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر میشود که بوسیله اجرا بثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است در ظرف سه روز وضعیت ثبتی ملک را باجراء اطلاع دهد تا وقتکی این اطلاع از ثبت محل نرسد اجراء جز ابلاغ اجرائیه اقدام دیگری نخواهد کرد.
ماده 111- نسبت باجرائیه که برای اجره المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد ومتعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.
ماده 112- چنانچه قمستی از طلب بستانکار تادیه شده ودرخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار بماخذ مقرر در سند بمزایده گذارده میشود مگرآنکه مود رمعامله قابل تفکیک نباشد که در اینصورت تمام آن بمزایده گذارده شده و از حاصل فروش باقی مانده طلب بستانکارتادیه میشود
تبصره - در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هرگاه در پرونده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار می شود و قیم مازاد از مال مورد معامله از خریدار دریافت خواهد شد.
ماده 113- بستانکارانی که طبق تبصره 2 ماده 24 مکرر قانون مصوب 26/5/20 تقاضای مزایده می نمایندمطابق دستور ماده 24 اصلاحی قانون ثبت مزایده انجام میشود.
ماده 114- هرگاه معاملات مذکور رد ماده 24 قانون اسلامی ثبت بین اخشاص واقع شده و بعدا" معامله از طرف بستانکاربموسسات بانکی انتقال پیدا کند موسسات بانیک در این موارد قائم مقام بستانکار شناخته شده مزایده وفروش مطابق مقررات عمومی باید انجام شود.
ماده 115- هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند عین ابلاغ اجرائیه یا پس از ان درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.
ماده 116- ترتیب آگهی مزایده و فروش اموال و تحویل آن و دادن سند انتقال مورد معاملات شرطی و رهنی طبق مقررات این آئین نامه میباشد.

فصل یازدهم
در اعتراض شخص ثالث
ماده 117- هرگاهنسبت بمال نقول یا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند بسند رسمی که تایرخ آن مقدم بر تایخ بازداشت است باشد بدستور مدیر ثبت ازوجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود و هرگاه مستند بچنین سندی نباشد ومتعهدله اظهار مدعی حق را تکذیب نماید عملیات اجرائی تعقیب ومدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجرا بدادگاه مراجعه نماید ومتعهدله هم میتواند ازمال مورد بازداشت صرفنظر کرده درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید.
ماده 118- هرگاه نسبت بمال غیر منقولی ک بمزایده گذاره می شود ثالثی قبل از جلسه اظهارحق نسبت بتمام ملک یا قسمتی از آن کند چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند سند رسمی منتسب بمالک باشد در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت ملک مورد مزایده مطابقت داشته باشددرموارد ذیل موقتا" از مزایده خودداری میشود:
1- هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت بملک مورد بازداشت بین او و متعهد دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهیدادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقت یکه هنوز مدت اعتراض باقی بوده باداره ثبت املاک داده است .
2- چنانچه شخص ثالث اظهار کند که ملک مورد مزایده درجریان ثبت بود و به آن اعتراض شده است .
3- اگر شخص ثالث ادعا کند که در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت ملک قضیه قابل طرح در شورای شناخته شده .
4- هرگاه شخص ثالث اظهار کند که ملک در جریان ثبت بود و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض بثبت ملک خواهد کرد.
ماده 919- هرگاه بعد ا ز خودداری ازمزایده در مورد نامبرده در شق 1و2 کسیکه مزایده بنفع او است گواهی از دادگاه ارائه دهد که مدعی ح قدعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت گذارده یا در مورد شق 2 عرضحال اعتراض خارج از مدت تقدیم شده و در مورد شق 3 تصمیم شورای عالی ثبت بر علیه شخص ثالث بوده و در مورد مرقوم در شق 4 تا انقضای مدت اعتراض از طرف شخص ثالث اعتراض بر ثبت ملک مورد مزایده نشده عملیات اجرائی تعقیب میشود وتجدید تعقیب جریان پرونده در دادگاه مانع از تعقیب عملیات اجرائی نخواهد بود.
ماده 120- نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد هرگاه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد رفع بازداشت میشود و در غیر اینصورت چنانچه متعهدله اظهار شخص ثالث را تکذیب نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق فقط میتواند برای جلوگیری از مزایده بدادگاه مراجعه نماید.
تبصره - در مورد مرقوم در ماده 120 و شق 3 ماده 118 هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت بملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورای تشخص شده اجراء مجدد وضعیت ملک را خواهد خواست و بدستور مرقوم درماده 118 عمل خواهد کرد.
ماده 121- در تمام مواردی که از مزایده خودداری میشودمتعهدله میتواند باصرف نظر کردن از ملا مورد مزایده تقاضای بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید.

فصل دوازدهم
حق الاجراء
ماده 122- وصول حق الاجرا بهمان طریقی کهب رای صوول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بملغ حق الاجراء هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیارکند.
ماده 123- در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجرا باشد حقوق دیوانی برای تخلیه مورداجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد.
ماده 124- حق الاجراء اجرائی از هر اداره یا دایره یا شعبه وصول میشود بحساب درآمد عمومی منظور و تمبر باطل شده و یک نسخه از قبض صادر شده باداره صادر کننده اجرائیه ارسال میشود.
ماده 125- فوق العاده وکرایه راه مامورین اجرا که برای انجام امور اجرائی بخارج میروند وهمچنین کارمندان اجرا که لزوما" برای انجام کارهای اجرائی مامور خارج می شوند به تناسب پایه آنان طبق آئین نامه مقرر برای کلیه مامورین اداره ثبت که بخارج میرونداز محل ودیعه درخواست کننده اجراء پرداخت میشود.

فصل سیزدهم
مرجع رسیدگی بشکایت از عملایت اجرائی و طرز رسیدگی بشکایات
ماده 126- اشخاصی که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن ومدارکی که دارند بمدیر ثبت محل بدهند ومدیر ثبت فوری ریدگی نموده هرگاه شکایت را وارد دید دستور لازم به اجرا خواهد دادواگر شکایت را وارد ندید رد می کند در هر دو صورت مدیر ثبت نظریه خود را بطرفین ابالغ واخشاص ذینفع اگر شکایتی از نظریه مدیر ثبت داشته باشند میتواننددر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.
ماده 127- در موردیکه ذینفع تقاضای تجدید رسیدگی نمایدمرجع رسیدگی هیئت تجدیدنظر مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا کارمند علی البدل و دادستان یا نماینده او مدیر ثبت محل خواهد بود و در جاهائیکه دادگاه ششهرستاننباشد شکایت بنزدیک ترین اداره ثبت مقر دادگاه شهرستان برای رسیدگی هئیت فرستاده میشود در این صور هیئت به عضویت مدیر ثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشکیل می شود هیئت تجدیدنظر بر حسب اطلاع مدیر ثبت در اداره ثبت تشکیل و بکشایات رسیدگی و رای خود را میدهند رای هیئت تجدیدنظرباتفاق یا به اکثریت قاطع خواهد بود.
ماده 128- هرگاه شکایت از متعهدی باشد که در حال بازداشت است ، مدیر ثبت باید روی آن قید کند که شکایت از طرف شخص زندانی است تا در نخستین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود.
ماده 129- شکایت باید ترتیب شماره و تاریخ ورود مطرح ونسبت به آنها اظهار عقیده شود مگر در مورد شاکی زندانی که باید بترتیب مقرر در ماده 928 عمل شود.
ماده 130- هرگاه هیئت تجدیدنظر محتاج بتوضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازمه را بخواهد.
تبصره - پس از انقضای ده روز از تاریخ وصول وجه درصورتیکه عملیات اجرائی منتهی بوصول وجه نقد از مدیونین شود و دهروز پس از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینک راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد در صورتیک عملیات اجرائی منجر بمزایده مال گردد دیگرشکایت ازکسی مسموع نیست .

فصل چهاردهم
بازداشتگاه
ماده 131- وزارت دادگستری در نقاطیکه لازم بداند یک شعبه بازداشتگاه اجراء تاسیس خواهد کرد.
ماده 132- بدون دستور کتبی رئیس اجراء کسی بازداشت یا آزاد نمیشود.
ماده 134- بازداشتگاه دارای دفتر مخصوص است که نام بازداشت شدگان بترتیب ورود در آن نوشته شده وتاریخ آزادی آنها بهمان ترتیب در مقابل دستور بازداشت نوشته میشود.
ماده 135- مدیر بازداشتگاه حین ورود بازداشت شده اسلحه و آلات قتاله و هرگونه اشیائی را که ممکناست وسیله جرح یا ضرب واقع شود از او گرفته و صورت اشیاء و اموالی را که مشارالیه با خود دارد بر میدارد.
ماده 136- اگر شخص بازداشت شده در اثر دادوفریاد و شرارات مخل نظم بازداشتگاه گردد بزندان عمومی اعزام در دفعه اول دهروز ودردفعه دوم یکماه و در دفعه سوم مادام که تعهدخود راانجام نداده در آنجا بسر خواهد برد.
ماده 137- بازداشت بیمار که لزوم معالجه او از طرف پزشک قانونی تصدیق شده بیمارستان توقیفگاه شهربانی برای معالجه فرستاده می شود و چنانچه وسیله معالجه او در بیمارستان مرقوم موجودنباشد میتواناورا بقید ضامن یا کفیل برای مدتیکه پزشک قانونی برای معالجه تعیین کرده آزاد کرد.
ماده 138- ملاقات اشخاص با بازداشت شدگان در یک روز معین ثابت در هفته تحت نظارت ومراقبت مامورین بازداشتگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 139- بازداشت شدگاه هر ده روزیکبار تحت مراقبت دقیق پاسبان برای استحمام فرستاده میشوند.
ماده 140- مکاتبه بازداشت شدگان با خارج تحت نظر رئیس بازداشتگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 141- استعمال نوشابه الکلی وافیون در بازداشتگاه ممنوع است .
ماده 142- هرگاه بازداشت شده تقاضای ملاقات مدیر ثبت رانماید مدیر ثبت توقیف گاه مکلف است فوری تقاضای او را به اطلاع مدیر ثبت برساند.
ماده 143- انجام وظایفی که در این آئین نامه بعهده مدیر ثبت گذاشته شده در طهران بعهده رئیس اجرا است مگر در مواردیکه مطابق قانون ثبت اسناد واملاک و سایر قوانین وظایف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده است و همچنین در موارد مواد7و105و127 این آئین نامه که انجام آن بعهده مدیر ثبت است .
ماده 144- این آئین نامه در تهران بدون فاصله در شهرستانها بیست روز پس از انتشار در مجله رسمی قابل اجرا است .
وزیر دادگستری


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :