جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - در اجرای قانون تبدیل بنگاه کل دارویی ایران به شرکت سهامی
مصوب خرداد ماه 1351 اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور که در این اساسنامه
شرکت نامیده می شود به شرح زیر تصویب می شود:
ماده 2 - شرکت وابسته به وزارت بهداری و مرکز اصلی آن تهران است و در
صورت ضرورت می تواند در سایر نقاط ایران شعبه و یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - نوع شرکت ، شرکت سهامی است و کلیه سهام آن متعلق به دولت است .
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 5 - موضوع شرکت :
الف - تهیه و وارد کردن و خرید و فروش دارو و کلیه لوازم پزشکی ،
دندانپزشکی ، جراحی ، آزمایشگاهی ، بیمارستانی ، درمانگاهی ، بهداشتی مورد
نیاز وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی .
ب - اقدام به تهیه و وارد کردن داروهای مورد نیاز عمومی در موارد
ضروری با تصویب رییس مجمع عمومی و فروش آن به مصرف کنندگان از طریق
داروخانه ها و یا شعب و نمایندگیهای شرکت به منظور تامین و تعدیل نرخ دارو
و انجام کلیه امور و معاملات مربوط به شرکت .
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول
بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد
شد.
ماده 7 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است و به یکصد
سهم یک میلیون ریالی منقسم می شود که از بهای اموال منقول و غیر منقول و
مطالبات و وجوه نقد و سایر دارایی های بنگاه کل دارویی ایران پس از کسر
بدهیهای بنگاه مذکور تامین می گردد.
شرکت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارایی های مذکور
در این ماده را با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین می شوند
ارزیابی کند. در صورتی که پس از ارزیابی بهای اموال مذکور از مبلغ یکصد و
پنجاه میلیون ریال بیشتر یا کمتر باشد سرمایه شرکت بر اساس قیمت ارزیابی
اصلاح خواهد شد.
تبصره - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد
و در سایر شرکتهایی که هدف آنها با هدف شرکت تطبیق می نماید مشارکت کند.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 9 - نمایندگی صاحب سهام در مجامع عمومی با وزیر بهداری و وزیر
دارایی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران می باشد. وزیر بهداری سمت
ریاست مجمع عمومی را دارا می باشد.
ماده 10 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود، یک بار در چهار
ماه اول هر سال برای رسیدگی به گزارش سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود
و زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم هر سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نسبت به بودجه شرکت - مجمع عمومی به طور فوق العاده به تصمیم اعضا مجمع
عمومی و یا وزیر بهداری و یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس شرکت تشکیل
خواهد شد.
وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس (بازرس ) و تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان .
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه .
ج - انتخاب و تغییر اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی
د - انتخاب و تغییر حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر دارایی .
ه - رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آیین نامه های مالی و معاملاتی و
سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود
قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی .
و - تعیین میزان سودی که بر بهای تمام شده کالا برای فروش باید اضافه
گردد.
ز - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و
انتخاب داور.
ح - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و
دستمزد و همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ط - تصویب تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل .
ی - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی
به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ماده 11 - هیات مدیره شرکت دارای سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو
علی البدل خواهد بود که برای مدت دو سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد
آنها بلامانع است - در انقضا مهلت مذکور تا انتخاب اعضا هیات مدیره جدید
هیات مدیره کماکان در سمت خود انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 12 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده 13 - وظائف هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - تهیه طرح سازمان و آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت برای طرح
در مجمع عمومی .
ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه برای طرح در مجمع عمومی .
ج - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان برای طرح در مجمع عمومی .
د - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای مدیر عامل در مورد تهیه و
وارد کردن دارو و سایر اقلام مذکور در ماده پنج .
ه - بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که از طرف وزیر بهداری ارجاع
می شود.
و - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیر عامل شرکت مطرح می شود.
ز - تصویب تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت در حدود بودجه و تشکیلات
مصوب شرکت .
ماده 14 - مدیر عامل که ریاست هیات مدیره شرکت را نیز به عهده خواهد
داشت از بین اعضا اصلی هیات مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب مجمع
عمومی انتخاب خواهد شد.
ماده 15 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور شرکت
می باشد و در برابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و امور مالی و معاملاتی و
استخدامی و اداری شرکت را طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به
شرکتهای دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره خواهد کرد و دارای اختیار
تعیین وکیل برای امور دعاوی شرکت با حق توکیل غیر تا یک درجه نیز می باشد.
ماده 16 - کلیه چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر
عامل به اتفاق یکی از دارندگان امضاهای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
دارندگان امضاهای مجاز از طرف هیات مدیره تعیین خواهد شد.
نامه های اداری و احکام استخدامی را مدیر عامل به تنهایی امضا خواهد کرد.
تبصره - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظائف
خود را با تصویب رییس مجمع عمومی به هر یک از اعضای هیات مدیره یا سایر
کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 17 - حسابرس (بازرس )
حسابرس (بازرس ) شرکت برای یک سال مالی انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی
بلامانع است و در انقضا مدت تا انتخاب مجدد کماکان وظایف محوله را انجام
خواهد داد.
ماده 18 - حسابرس علاوه بر وظائف حسابرسی وظائف بازرسی موضوع قانون
تجارت را نیز به عهده خواهد داشت .
ماده 19) - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید
حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به حسابرس (بازرس ) داده شود. تا
پس از رسیدگی یا گزارش حسابرس (بازرس ) به مجمع عمومی تقدیم شود.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 20 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می شود و آخر
اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای
این اساسنامه می باشد.
ماده 21 - سود ویژه سالانه شرکت پس از پرداخت مالیات به ترتیب زیر
تقسیم خواهد شد:
ده درصد سود ویژه سالانه به عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که معادل
سرمایه شرکت شود و نسبت به مازاد اتخاذ تصمیم منوط به تصمیم مجمع عمومی
می باشد. بقیه سود ویژه شرکت به درآمد عمومی شرکت منتقل می شود.
ماده 22 - آیین نامه های مقرر در این اساسنامه باید حداکثر تا شش ماه پس
از تصویب این اساسنامه به تصویب رسیده به موقع اجرا درآید و در این فاصله
طبق مقررات اساسنامه فعلی بنگاه کل دارایی ایران عمل خواهد شد.
ماده 23 - نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است طبق
قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و دو تبصره به استناد قانون تبدیل
بنگاه کل دارویی ایران به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ،
دارایی و بهداری مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 2/2/1353 به ترتیب در
جلسات هفتم و هشتم و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه به
تصویب کمیسیونهای دارایی ، بهداری و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس
شورای ملی رسیده است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعیدنوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :