جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


بتاریخ 19/8/74 پرونده کلاسه 73/1474و74/39 و74/743
شماره دادنامه 1403و1404 و 1405
مرجع رسیدگی : شعبه عمومی قزوین
نام و سمت صادر کننده حکم : آقای محمود خانی رئیس دادگاه
خواهان : خانم خوشقدم …
خوانده: خانم ماه زر…
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه مبتدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای می نماید.
بسمه تعالی
در خصوص کلاسه های : 73/1474 و74/39و74/743 در این پرونده ها ابتدا خانم خوشقدم… درخواست بصدور گواهی حصر وراثت و بعد با دادخواست علیحده بطرفیت خانم ماه زر… تقاضا نفی نسب مبنی بر اینکه ماه زر یادشده فرزند مرحوم رستمعلی … می باشد و خانم ماه زر با دادخواست جداگانه بطرفیت خانم خوشقدم فوق الاشعار مدعی بوده که مشارالیه ( خوشقدم ) فوق از اهل حق می باشد و استحقاق وارث بودن از پدر خود مرحوم رستمعلی را ندارد و با توجه به محتویات و اظهارات اصحاب دعوی اگر چه خانم ماه زر دو شاهد جهت اثبات ادعای خود دارد در دادگاه حاضر و ادای شهادت کردند لیکن با توجه به اینکه مورد ادعای وی از طرف خانم خوشقدم رد و شهودی هم در دادگاه حاضر و ادای شهادت شده و استشهادیه هم مبنی بر رد ادعای خانم ماه زر تسلیم کرده اند مورد مشمول قاعده اذا تساقطا" می گردد و نهایتاً خانم خوشقدم در میان جامعه اسلامی یک فرد مسلمان محسوب می گردد و چون خانم ماه زر در دادخواست تقدیمی پرونده کلاسه 74/39-5/ع و در طی جلسات دادگاه نام پدر خود را علی یاد کرده و بحسب مندرجات پرونده ها نوه دختری مرحوم رستمعلی … مورد نظر می باشد ضمن رد تقاضای مشارالیها (خانم ماه زر) وراث رستمعلی …مارالذکر حین الفوت (البته با لحاظ اظهارنامه شماره 1021-20 -23/3/73 اداره دارائی منحصراً عبارت بوده اند 1 - درخواست کننده گواهی حسروراثت بعنوان فرزند متوفی 2- خانم گلزار حق فرزند امیرعلی … بعنوان همسر متوفی که سهم الارث زوج یک هشتم ترکه از اموال منقول عیناً و از غیر منقول قیماً و بقیه از آن دختر متوفی می باشد رای دادگاه صادر و اعلام می گردد.م
حاکم شرع و رئیس دادگاه محاکم عمومی قزوین

کلاسه پرونده 74/1083 تاریخ 9/11/74 شماره دادنامه 1295
مرجع رسیدگی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدیدنظر خواه : ما زر …
تجدیدنظر خوانده : خوشقدم
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 1405 - 1404 - 1403 مورخ
19/8/74 شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان قزوین
گردشکار: تجدیدنظر خواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه ششم ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ما زر … از دادنامه شماره 1403 - 1404 - 1405 تاریخ 19/8/74 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی قزوین قطع نظر از اینکه تجدیدنظر و در تاریخ 23/5/73 کتباً اقرار به اثنی عشری بودن نموده است و حضرت آیت الله العظمی مرحوم گلپایگانی هم چنین شخصی را مثل سایر مسلمین دانسته اند تجدیدنظر خوانده در تمام مراحل رسیدگی اقرار به اثنی عشری بودن خود نموده است دلیلی نیست که کسی اظهار اسلام نماید ما حکم بکفر ایشان نمائیم بنا بمراتب دلیلی که ثبت ادعا تجدیدنظر باشد وجود ندارد لذا اعتراض موجهی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیامده و دادنامه معترض عنه هم طبق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده خدشه ای بر آن وارد نیست با رد اعتراض دادنامه عیناً تایید و استوار می شود.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشاران دادگاه : نبوی جلیلی تقویان سبحانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1405
تاریخ تصویب :
1374/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :