جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 63716/ت 28283ه 26/12/1381
تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح خریدمهندسی اصولی و تفصیلی ، تجهیزات و لوازم یدکی ، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازی هوا وتولید هوای فشرده توسط شرکت پتروشیمی مبین از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1381 بنا به پیشنهادشماره 70868/21 - 11074 مورخ 12/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
ال ف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعبتاری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور تا سقف مبلغ 000/972/73 (هفتاد و سه میلیون و نهصد وهفتاد و دوهزار) یورو برای طرح خرید مهندسی اصلوی وتفصیلی ، تجهیزات و لوازم یدکی ، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازی هوا وتولید هوای فشرده توسط شرکت پترو شیمی مبین از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود ، توسط وزارت امو راقتصادی و دارایی مجاز می باشد .
ب - مبلغ مندرج در بند (الف ) این تصویبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح می باشد ، هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبلغ مذکور اضافه می گردد .
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررا تارزی واخذ وثایق کاف یو یا تاییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید ، بازپرداخت می گردند ، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16919
تاریخ تصویب :
1381/12/12
تاریخ ابلاغ :
1382/01/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :