جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


تاریخ 22/10/1381 شماره دادنامه : 372 کلاسه پرونده : 80/471
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 علی الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آئین نامه مربوط به منظور عمران و احیاء اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است . بنابراین ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن بشرح مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/471 21/11/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رمضان غلامی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است ( ( کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمنیهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 یا8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سارسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا" معادل 1000 مترمربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آئین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کننده در صورت عدم عمران واحیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد ) ) . بنابراین قانون ا" ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء ازتاریخ واگذاری می باشد . ولی در ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و احیاء از تاریخ واگذاری می باشد . ولی در ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مهلت عمران زمینهای موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص مدت 3 سال تعیین نموده این مهلت ارتباط نطقی با واگذاری منظور قانون گذار نداشته و گاها" ممکن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت 3سال مذکور محروم گردند . بنابمراتب مذکر ماده 5 آئین نامه مذکور مغایر با مدلول ماده 7 قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است . مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42701/686 مورخ 14/8/1381 اعلام داشته اند ، مغایرتی بین ماده 7 قانون زمین شهری وماده 5 آئین نامه اجرائی آن وجود ندارد ، چرا که قانون گذار در صدر ماده 7 با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است و صرفا" جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه راسا" طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران واحیاء را موکول به آئین نامه اجرائی نموده است . لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می بایست مبداء آن مشخص باشد لذا هیات وزیران نیز با پیش فرض قانون گذار که زمین در اختیارمالک اولیه است و صرفا" جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون می باشد مهلت عمران و احیاء را 3 سال از تاریخ اعلان رای کمیسیون درنظر گرفته ولذا عبارت ( ( در اختیارشان گذاشته می شود ) ) مذکور در متن ماده 7 به معنای تحویل مجدد عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می نماید . البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می گردد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16909 مورخ 4/12/1381
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1381/10/22
تاریخ ابلاغ :
1381/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :