جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 23984/ت 26630ه 11/12/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 18790 مورخ 13/3/1381 وزارت کار وامور اجتماعی و به استنادتبصره ( 4 ) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380 - آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1 - در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بطور می روند:
الف - کاریابی : موسسات ودفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای برای کاریابی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می شوند .
ب - وزارت : وزارت کار و امور اجتماعی .
پ - هیئت : هیئت موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه .
ت - اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط .
ث - قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380 -
ماده 2 - کاریابی ها موظفند طبق قانون و ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه از وزارت مجوز فعالیت اخذ کنند .
ماده 3 - کاریابی هایی که قبلا" تشکیل شده اند موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه خود را با شرایط مندرج درآن انطباق دهند ، در غیر این صورت پرونده آنان طبق ماده واحده قانون به دادگاه ارجاع و مجوز فعالیت آنان تمدید نخواهد شد .
ماده 4 - مجوز فعالیت کاریابی به نام شخص حقیقی که صلاحیت وی بر اساس ماده ( 11 ) این آئین نامه بعنوان مدیر دفتر تایید می شود ، صادر می گردد .
تبصره 1 - مجوز فعالیت کاریابی که توسط اشخاص حقوقی تاسیس می شود در صورتی صادر می شود که فردی را بعنوان مدیر تمام وقت کاریابی معرفی صلاحیت وی طبق ماده ( 11 ) این آئین نامه به تایید برسد .
تبصره 2 - مدیرکاریابی موظف به رعایت ضوابط این آئین نامه می باشد و مسئولیت دفتر کاریابی و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح با وی است .
تبصره 3 - در صورت تغییر مدیر ، موسسات حقوقی موظفند فرد واجد شرایط دیگری را معرفی تا مجوز به نام وی صادر شود . در غیر این صورت تا تعیین مدیر جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود .
ماده 5 - امتیاز کاریابی قابل انتقال به غیر نمی باشد . درصورت عدم ادامه کار مدیر به هر علت تا تعیین مدیر جدید ، کاریابی مجاز به ادامه فعالیت نیست .
تبصره - کاریابی هایی که توسط اشخاص حقوقی تاسیس شده اند ، می توانند فرد جدیدی را طی 48 ساعت به اداره کل استان معرفی تا پس از تایید صلاحیت وی مطابق ماده ( 11 ) این آئین نامه ، کاریابی به کار خود ادامه دهد .
ماده 6 - برای ارائیه خدمات کاریابی به زنان جوینده کار ، کاریابی ها موظفند حداقل یک نفر کارشناس زن استخدام نمایند .
ماده 7 - هیئتی مرکب از افراد زیر به منظور انجام وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده است ، در وزارت تشکیل می شود:
الف - مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت .
ب - مدیر کل دفتر توسعه اشتغال خارج از کشور .
پ - مدیرکل دفتر سیاستگذاری راهبردی اشتغال وزارت .
ت - مدیرکل دفتر اشتغال زنان وزارت ( در مورد کاریابیهای ) داخلی و مدیرکل دفتر روابط بین الملل وزارت ( درموردکاریابیهای خارج از کشور ) .
ث - دو نفر نماینده به انتخاب شورایعالی کار ( یک نفرنماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر ) .
ج - نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .
تبصره 1 - احکام اعضاء توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می شود .
تبصره 2 - جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی داخلی باریاست مدیرکل هدایتنیروی کار جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی خارجی با ریاست مدیر کل توسعه اشتغال در خارج از کشور تشکیل می گردد .
تبصره 3 - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رای اکثریت ملاک است .
ماده 8 - وظایف هیئت به قرار زیر است :
الف - نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه .
ب - بررسی و تایید صلاحیت اشخاص حقیقی حقوقی متقاضی کاریابی واجد شرایط پس از ارائه توسط اداره کل استان .
پ - تعیین ضوابط مربوط به مکان ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز کاریابی ها در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون ی .
ت - نظارت بر درج آگهی کاریابی ها د رجراید و رسانه های گروهی جهت جلوگیری از فعالیت کاریابی های غیر مجاز از طریق اداره کل استان .
ماده 9 - مجوز ایجاد کاریابی ها پس از انجام مراحل پیش بینی شده در این ائین نامه توسط اداره کل هدایت نیروی کار ( کاریابی های داخلی ) و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور ( کاریابی های خارجی ) صادر می گردد .
ماده 10 - در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه براساس گزارش اداره کل استان ، بنا به تشخیص هیئت ، علاه بر مجازات پیش بینی شده در قانون ، مجوزکاریابی متخلف تمدید نمی گردد .
تبصره - تصمیمات هییت حسب مورد توسط اداره کل هدایت نیروی کار و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به مراجع ذیربط ابلاغ می شود .
فصل دوم - ضوابط ایجاد کاریابی
ماده 11 - اشخاصی حقیقی متقضای ایجاد دفاتر کاریابی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
ب - نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاج .
ت - دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان ) .
ث - تاهل .
ج - داشتن حداقل سن 30 سال تمام .
چ - دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحا" در یکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، علوم تربیتی ، روانشناس ، مشاوره راهنمایی ، جامعه شناسی و خدمات اجتماعی .
تبصره 1 - اشخاص حقوقی ( شرکتها وموسسات غیر دولتی ) باید طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده باشند .
تبصره 2 - متقاضیان کاریابی خارجی دارای حداقل 2 سال تجربه کاری در زمینه کاریابی داخلی در اولویت هستند .
تبصره 3 - مدیران کاریابی خارجبی باید آشنا به یکی اززبانهای خارجی ، مدیریت بازاریابی بین المللی نیروی کار و قوانین و مقررات مربوط به صدور روادید کار باشند .
تبصره 4 - تمامی بازنشستگان وزارت که متقاضی دریافت مجوز ایحاد کاریابی می باشند از الزام موضوع بند ( چ ) این ماده به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ، معاف می باشد ، مشروط بر آنکه حداقل ( 2 ) سال در زمینه خدمات اشتغال وکاریابی سابقه کارداشته باشند .
ماده 12 - از مدیران کاریابی به تشخیص اداره کل استان مصاحبه به عمل می آید .
ماده 13 - تقاضای ایجاد کاریابی ابتدا در اداره کل اموراستان بررسی و پس از آن برای تایید نهایی به هیئت ارجاع می شود .
ماده 14 - مدت اعتبار مجوز کاریابی حداکثر یک سال است . تمدید مجوز منوط به ارزیابی عملکرد دفاتر کاریابی در یک دوره یک ساله و تایید آن توسط هیئت است .
تبصره - کاریابی هایی که با آنها از سوی وزارت برای تمدید اعتبار مجوز ، مکاتبه نشده است می توانند به فعالیت خود ادامه دهند .
فصل سوم - وظایف کاریابی ها
ماده 15 - وظایف کاریابی داخلی عبارت است از:
الف - شناخت بازار کار داخلی .
ب - ثبت نام از متقضایان کار .
پ - کسب فرصتهای شغلی .
ت - مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار وکارفرمایان .
ث - معرفی جویندگان کار به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بکار گماری کارجویان به واحدهای پذیرنده در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از مزدبگیری و غیر مزد بگیری .
ماده 16 - وظایف کاریابی مجاز به اعزام نیروی کار به خارج عبارت است از:
الف - شناخت بازار کارخارجی .
ب - ثبت نام از متقاضیان کار جهت بکارکماری در بازار کار خارجی .
پ - مشاوره شغلی حرفه ای جویندگان کار در خارج از کشور .
ت - معرفی جویندگان کار به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کسب فرصهتهای شغلی مناسب به منظور اعزام نیروی کار مازاد داخلی به خارج .
ماده 17 - کاریابی ها به هیچ وجه حق تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان را به صورت پیمانکاری ندارند .
ماده 18 - کاریابی ها باید مکان مشخصی را بعنوان دفتر کار به صورت ملکی یا اجاره ای تهیه نمایند .
تبصره 1 - هر گونه تغییر و تحول در مکان دفتر کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود .
تبصره 2 - کاریابی حق ایجاد شعبه و دفتر جداگانه تحت عنوان دفتر نمایندگی و غیره را ندارند .
ماده 19 - برای اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور در صورتی که نیروهای کار اعزامی آشنا به زبان آن کشور نباشد ، کاریابی ها می توانند زمینه های لازم را برای آموزش زبان افراد اعزامی با هزینه متقاضیان فراهم نمایند .
ماده 20 - کاریابی ها موظف به رعایت موارد زیر می باشند:
الف - تکمیل پرسشنامه های اطلاعاتی و آماری که توسط اداره کل هدایت نیروی کار و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشورتهیه و در اختیار اداره کل استان قرار داده شده است .
ب - اعلام آمار عملکرد سالانه خود تا آخر فروردین سال بعد به اداره کل استان .
پ - راهنمایی و معرفی متقاضیان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازار کار به منظور فرا گرفتن مهارتهای مورد نیاز و اخذ حق الزحمه از معرفی شدگان برابر تعفره مصوب هیئت وزیران .
ت - معرفی جویندگان کار ثبت نام شده به اداره کل استان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری در بخش غیر مزدبگیری اشتغال تا سقف بیست و پنج درصد ( 25% ) تسهیلات مذکور برای دریافت وام خوداشتغالی . تبصره - اداره کل استان موظف است موارد مربوط به بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده و سایر اطلاعات را ماهانه به مرکز اطلاعات رایانه ای و ادارات کل هدایت نیروی کار و توسعه اشتغال وزارت ارسال نماید
ماده 21 - تمامی کاریابی ها موظف به حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات پرسنلی و هویتی جویندگان کار می باشند .
ماده 22 - حق الزحمه کاریابی در صورتی که منجر به اشتغال جوینده کار شود برای قرارداد یک سال کار و بیشتر حداکثر معادل یکماه حقوق دریافتی از کارفرما خاهد بود و برای قرارداد کار با مدت کمتر ، حق الزحمه به صورت تناسبی محاسبه خواهد شد .
ماده 23 - کاریابی ها حق دریافت هیچگونه وجهی از جویندگان کار نخواهند داشت و ملزم به رعایت تعرفه موضوع ماده ( 22 ) این آئین نامه خواهند بود .
ماده 24 - کاریابی ها می توانند به منوظر تضمین وصول حق الزحمه خود ، تضمین لازم را به استثنای چک به صورت سفته یا بر مبنای توافق با جوینده کار حداکثر معادل یک ماه حقوق در ازای یکسال قرارداد کار از کارجو اخذ نمایند .
فصل چهارم - رسیدگی به تخلفات
ماده 25 - رسیدگی به موارد تخلف هر یک از کاریابی ها پس از بررسی توسط اداره کل استان وارائه گزارش ، در هیئت انجام می شود
ماده 26 - مدیران کل استان ، مسئول اجرای صحیح این آئین نامه می باشند و نظارت مداوم بر کار کاریابی ها خواهند داشت .
ماده 27 - موارد قابل رسیدگی موضوع ماده ( 25 ) این آئین نامه بشرح زیر است :
الف - ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات قانون ی و شئونات شغلی توسط کاریابی ها .
ب - رسیدگی به شکایات جویندگان کار از کاریابی ها .
پ - عدم رعایت نوبت در معرفی جویندگان کار با تخصص و سوابق مشابه واحدهای پذیرنده نیروی کار ( اعم از داخل یا خارج ازکشور )
ت - عدم رعایت ضوابط ومقررات تدوین شده در این آئین نامه نظیر دریافت حق الزحمه بیش از میزان تعیین شده .
ث - معرفی افراد به کارفرمایان ببدون توجه به ضوابط اعلام شده از سوی آنان .
ج - عدم ارائه به موقع آمار واطلاعات به اداره کل استان .
چ - عدم همکاری با کارشناسان اداره کل هدایت نیروی کار و بازرسان ادارات کل کار و امور اجتماعی در سراسر کشور .
ح - هر گونه سوءاستفاده از مجوز ایجاد دفاتر کاریابی .
ماده 28 - عدول اشخاص حقیقی و حقوقی از ضوابط این آئین نامه و سایر ضوابط مربوط که توسط وزارت اعلام می شود ، تخلف محسوب شده و براساس رای هیات موجب تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی و عدم تمدید پروانه کار خواهد شد و در صورت لزوم ، موارد از طریق قوه قضاییه ومراجع ذیربط تعقیب می گردد .
تبصره - هیئت موظف است موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایراستانها از قبول درخواست مجدد آنان خودداری شود . موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی توسط اداره کل مربوط ، از طریق جراید جهت آگاهی عمومی اعلام می شود .
فصل پنجم - ضوباط انتخاب و معرفی کاریابی های نمونه
ماده 29 - کاریابی ها پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بشرح زیر با توجه به امتیاز کسب شده مورد تشویق قرار خواهند گرفت .
الف - بالاترین آمار مربوط به کار گمارده شدگان در داخل و یا خارچ از کشور .
ب - تامین نیروی کار مورد نظر کارفرمایان ( اعم از داخلی ) و رعایت اصل تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ انضباط ، تخصیص ومهارت و غیر اینها .
ب - ارائه به موقع اطلاعات تقاضای نیروی کار ( فرصتهای شغلی اخذ شده از کارفرمایان ) به اداره کل استان .
ت - رعیات دقیق ضوابط و مقررات این آئین نامه جهت اعزام افراد به خارج از کشور و عدم بروز مشکلات از سوی افراد اعزامی .
ث - اعلام منظم گزارشهای ماهانه ثبت نام شدگان ، معرفی شدگان ، بکار گمارده شدگان به اداره کل استان .
ماده 30 - سالانه از محل اعتباراتی که برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور منظور می شود کمکهای نقدی و غیر نقدی به تشخیص وزارت به کاریابی هایی که مطابق این آئین نامه فعالیت نموده باشند با رعایت قوانین ومقررات مربوط پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16909
تاریخ تصویب :
1381/10/01
تاریخ ابلاغ :
1381/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :