جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ : 29/10/1381 شماره دادنامه :384و385 کلاسه پرونده : 78/221 و234

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 تهیه وتنظیم و پیشنهاد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده است . بنابراین بخشنامه شماره 966/ک مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوق الذکر تنظیم شده است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/8/7/234و221 21/11/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای رضا جهانداردوست - آقای محمدرضا داش محمدی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه 966/ک مورخ 28/1/1378معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون درمان وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشکی طی نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/1378 به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را با توجه به نامه شماره 27171/15 مورخ 26/12/1377 سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود . مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 ( ( تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید . ) ) با توجه به قوانین ، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمی تواند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند . سازمان نظام پزشکی طی نامه فوق الذکر تعرفه های پزشکی را برای پزشکان عمومی 8000 ریال ، متخصص 15000 ریال و فوق تخصص 20000 ریال اعلام نموده است . معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تاییدآن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج دانسته است . با عنایت به دلایل فوق خواهشمند است به لغو نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/1378 اقدام فرمائید . سرپرست دفتر حقوقی و امورمجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه های شماره 2267/ن مورخ 28/3/1381 و3051/ن مورخ 5/4/1381 اعلام داشته اند ، بخشنامه شماره 27171/15 مورخ 21/2/1377 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/1378 معاون وقت درمان وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی در خصوص تعرفه های سال 1378 می باشد که تا پایان همان سال لازم الاجراء بوده است . مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینه های بهداشتی درمانی مصوب سال 1359 و بند15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیب مصوب 1367 تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی در بخش دولتی وغیر دولتی از وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد . بلذا با عنایت به مراتب معروضه ونظر به اینکه بخشنامه مورد استناد شاکی بشرح فوق الذکر تا پایان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانون ی این وزارتخانه می باشد ، لذا مطالب عنون شده از طرف شاکی بی وجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریف فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای نمی نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16909 مورخ 4/12/1381

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
385
تاریخ تصویب :
1381/10/29
تاریخ ابلاغ :
1381/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :