جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 1050/ت 28340ه 16/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 240273/101مورخ 20/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد صال یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا ، آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 - کلیه بانکهای عامل موظفند با معرفی ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تسهیلاتی را به مبلغ شصت میلیون ( 000/000/60 ) ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ، پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال در سال شهرها و بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال در روستاها به آزادگان ، جانبازان بیست وپنج درصد ( 25% ) و به بالاو خانواده شهدا و مفقودان به نرخ چهاردرصد ( 4% ) و مدت بازپرداخت 20ساله بدون رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن پرداخت وجهت دریافت مابه التفاوت سود مورد انتظار از طریق تکمیل فرمهای شماره ( 1 ) و ( 2 ) پیوست و ارسال آن به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اقدام نمایند .
تبصره - در صورت واگذاری واحدهای استیجاری به شرط تملیک به جانباران بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر تسهیلات واحدهای مسکونی مذکور از محل اعتبارات این ماده جایگزین خواهد شد .
ماده 2 - به استناد بند ( ژ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، تعداد هجده هزار جانباز ، چهارده هزار خانواده شهید و مفقود و سه هزار آزاده مشمول دریافت تسهیلات می باشند . طول دوره مورد استناد برای محاسبه یارانه تسهیلات ، بیست سال است که از دوره ساخت ( تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ) آزاد و درتاریخ تسویه حساب قرارداد فروش اقساطی پایان می یابد .
ماده 3 - به بانکهای عامل اجازه داده می شود که در خصوص احداث واحدهای مسکونی توسط نهادای ذیربط ( بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان ) که لیست آنها از طرف نهادهای ذیربط ارائه شده باشد و طرح مورد نظر نیز مورد توافق وزارت مسکن و شهرسازی باشد ، تسهیلات مربوط به نهاد ذیربط پرداخت شود و پس از احداث تسهیلات را به افراد معرفی شده منتقل نمایند .
ماده 4 - در صورتی که افراد موضوع مواد فوق الذکر ، یک بار از مزایای تسهیلات یارانه ای بخش مسکن استفاده نموده باشند و دوباره برای استفاده از تسهیلات مسکن به بانکها معرفی شوند ، پس از اثبات موضوع ، با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) ، از تشکلهای متولی ایثارگران ( بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان ) مکلفند با همکاری بانک عامل نسبت به اخذ مبالغ مربوط به یارانه اضافی پرداخت شده و واریز شده به حساب افراد یاد شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ، اقدام نمایند . باقمیانده اقساط پرداخت نشده تسهیلات اضفای بر مبنای نرخ مورد انتظار بانک در بخش مسکن محاسبه و دریافت خواهد شد .
ماده 5 - در صورتی که نهادهای فوق الذکر ، بیش از یک معرفی نامه منجر به اخذ تسهیلات و یارانه برای یک نفر صادر کرده باشند ، موظفند به بازپس گیری مطالبات دولت و سیستم بانکی اقدام نماین .
ماده 6 - جریمه تاخیر در طول مدت دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی بر عهده ذینفع خواهد بود .
ماده 7 - بانکهای عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند .
ماده 8 - مهلت استفاه از تسهیلات موضوع این آئین نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل ، پایان خردادماه سال 1383 و انعقاد قرارداد پایان شهریورماه سال 1383 خواهد بود .
ماده 9 - یارانه واحدهایی که در قالب الگوی مصوب مصرف مسکن احداث شده اند و پایان کار آنها تا تاریخ 29/12/1378 صادر شده است ، چنانچه فرمهای مربوط طبق دستورالعمل اجرائی تبصره ( 52 ) قوانین بودجه سالهای برنامه دوم از طریق سیستم بانکی ارسال شده باشد و تا پایان سال 1382 به سازمان ملی زمین و مسکن رسیده باشد ، بعنوان تعهدات بخش مسکن محسوب شده واز محل طرح 30830201 قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 10 - بانکهای عامل مکلفند مواد فسخ قراردادهای اقساطی را طبق فرم شماره ( 3 ) به منظور قطع پرداخت یارانه ، بلافاصله به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) منعکس نمایند .
ماده 11 - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ار هر سه ماه یک بار در قالب فرم شماره ( 4 ) به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند تا پس از بررسی و برآورد بار مالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پیش بینی در لایجه بودجه سال 1383 کل کشور و سالهای بعد ارسال گردد . سازمان مدییت و برنامه ریزی کشور اعتبار تصویب شده را پس از مبادله موافقتنامه از محل طرف فوق الذکر در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد داد .
ماده 12 - هزینه آماده سازی اراضی واگذار شده به آزادگان و جانبازان بیست وپنج درصد ( 25% ) و بالاتر و وهمچنین هزینه آماده سازی اراضی که از سال 1380 به خانواده شهدا واگذار می گردد ، از محل طرح 30830203 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود . هزینه های موضوع این ماده در صورتی مورد قبول است ه اراضی واگذار شده نیاز به آماده سازی داشته باشند .
ماده 13 - بیست درصد ( 20% ) از افزایش مانده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص می یابد ، پس از تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بدون اخذ وثیقه به روستاییان ، معلمان و بهورزان مقیم روستا پرداخت خواهد شد . هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو ونیم درصد ( 5/2% ) وام مصوب پرداختی از محل اعتبارات تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ( طرح 30806203 ) و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می گردد . در هر صورت سقف تسهیلات بانکی که به این امر اختصاص می یابد ، چهارصد وپنجاه ( 000/000/000/450 ) ریال می باشد .
تبصره - سقف تسهیلات مشمول یارانه برای روستاییان در صورت رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن ، مبلغ پانزده میلیون ( 000/000/15 ) ریال می باشد .
ماده 14 - مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500 ) ریال از افزایش مانده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص می یابد ، برای پرداخت تسهیلات مسکن مشمول یارانه فرهنگیان و مربیان فنی و حرفه ای ( وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی ) به استناد بند ( ش ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تعلق می گیرد . مبلغ تسهیلات مشمول یارانه برای هر نفر در صورت رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن سی میلیون ( 000/000/30 ) ریال می باشد .
ماده 15 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه سی درصد ( 30% ) سهم اعتبارات بخش مسکن در صورتی که از چهارصد میلیارد ( 000/000/000/400 ) ریال کمتر نباشد ، به تفکیک بانک عامل تعیین و به وزارت تعاون ابلاغ نماید تا پس از توزیع استانی و با معرفی وزارت مزبور در اختیار تعاونیهای مسکن قرار گیرد . گزارش عملکرد بانکه هر سه ماه یک بار به وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی ارسال می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16936
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :