جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 1053/ت 28336ه 16/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 240273/101مورخ 20/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ح ) تبصره ( 3 ) قانون سال 1382 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

قصل اول - تعاریف
ماده 1 - وجوه اداره شده : اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار می گیرد تا بر اساس ضوابط این آئین نامه و با نظارت دولت برای سرمایه گذاری در جهت اشتغال زایی و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهند . سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع بانک عامل قابل افزایش است .
ماده 2 - واگذارنده امتیاز : دستگاه اجرائی ( ملی یا استانی ) است که با عقد قرارداد یا بانک عامل ، اعتبارات لازم را دراختیار بانک قرار می دهد .
ماده 3 - بانک عامل : بانک صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار هستند .
فصل دوم - استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمکهای فنی و اعتباری و سایر اعتبارات مصوب برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و توسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشهای تعاونی و خوصصی ، به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای اجرائی ملی و استانی
ماده 4 - واگذارنده اعتبار موظف است طبق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد .
ماده 5 - واگذاره اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجبیه فنی ، اقتصادی و مالی و بازارطرح برآورد میزان سرمایه گذاری لازم ، زمان اجرای طرح ، ارزیابی وثیقه ها و تضمینها ، تنظیم وانعقاد قراردادها و چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاء شده ، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات حداکثر یک درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید .
ماده 6 - واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرحهای دارای اولویت در بخش مربوط ومعرفی آنها به بانک عامل اقدام می نماید . واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور حداقل بیست درصد از مجموع تسهیلات قابل اعطای موضوع این آئین نامه را به طرحهای پیشنهاد شده برای مناطق توسعه نیافته اختصاص دهد .
تبصره - چگونگی و میزان حمایتهای دولت حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد جمع وجوه اداره شده به عنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین می شود .
ماده 7 - بانک عامل موظف است حداکثر تا چهل و پنج روز در مورد طرحهای معرفی شده توسط واگذارنده اعتبار از نظر توجیه فنی ، مال یواقتصادی بررسی و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نماید و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهای موجه بعمل آورد .
ماده 8 - سهم آورده مجری در مورد طرحهای مربوط به بخش کشاورزی ، فرهنگی ، صنایع روستایی ، مدارس غیر انتفاعی وخود اشتغالی به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجری طرح ، حداقل هفت درصد و در مورد طرحهای پژوهشی و خدمات فنی ، مهندسی و آزمایشگاهی حداقل ده درصد محموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شود و طرحهای مربوط به آب وخاک ، آبیاری و زهکشی و حوادث غیر مترقبه و آب یاری تحت فشار بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند و برای بقیه طرحها سی وپنج درصد تعیین می شود .
ماده 9 - تعاونیهای تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه سازی اراضی برای اصلاح ناظم بهره برداری و تعاونیهایی که هفتاد درصد اعضای آنها را ایثارگران ( شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان وخانواده معظم شهدا ) ، فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عال ، زنان ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور ، عشایر و تعاونی بانوان یاافراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور یا ترکیبی از آنها تشکیل می دهد ، با تایید وزارت تعاون و یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذیربط از پرداخت سهام آورده معاف هستند .
ماده 10 - در اجرای ماده ( 67 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارتخانه های صنایع و معادن ، نیرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظورارتقای سطح طراحی ، مهندسی ، ساخت تجهیزات ، نمونه سازی ماشین آلات ، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذیربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک عامل نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام و مابه التفاوت نرخ سود و تسهیلات یاد مندرج در قسمت چهارم پیوستهای قانون بودجه سال 1382 کل کشور به پیشنهاد صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای یاد شده که از محل بودجه عمومی و اقتصادی طرحهای موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سودانتظاری آنها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارتخانه ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود . این گونه طرحها نیازی به بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارند . مطالعات معوق وصول نشده طرحهای یاد شده از محل وجوه موضوع این ماده تامین می شود .
تبصره - پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده ( 11 ) این آئین نامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنا هستند .
ماده 11 - روابط بانک با متقاضی بر اساس مقررات و آئین نامه های اعتباری بانک مصوب شورای پول و اعتبار واین آئین نامه و قرارداد معقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل تنظیم می شود . طول مدت قرارداد شامل دوره اجراء حدکثر سه سال و دوره بازپرداخت برای بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر پنج سال است .
ماد12 - دستگاه اجرائی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی موضوع فصل دوم این آئین نامه را به ترتیب در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقدشده بین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانک قرار دهد . دیحساب موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به هزینه قطعی منظور نماید .
ماده 13 - بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی موضوع فصل دوم این آئین نامه را که از محل بودجه عمومی تامین شده است ، شامل اصل و سود و کارمزد متعلقه ، با رعایت مفاد ماده ( 7 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - به حساب ویژه ای در خزانه داری کل موضوع ماده ( 4 ) آئین نامه مذکور واریز نماید .
ماده 14 - سود مورد انتظار بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آئین نامه به طرحهایی که به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود هستند ، از حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول اعتبار برای بخشها و فعالیتها تحاوز نمی کند میزان یارانه سود یاد شده از محل وجوه اداره شده تضمین ، تامین و پرداخت می شود .
ماده 15 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سهم هر یک از دستگاههای اجرائی رااز محل اعتباراتی که به طور مشخص در قانون بودجه تعیین نشده است ، تعیین و پس از اطلاع دولت ابلاغ می نماید .
تبصره - بخش یاز وجوه اداره شده موضوع این ماده ، حسب اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قالب این آئین نامه و با رعایت ساز وکارهای نحوه مصرف آن می تواند صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال زای صنوف تولیدی معرفی شده توسط وزارت بازرگانی گردد .
ماده 16 - بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرحهای تصویب شده را هر سه ماه یک بار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید .
ماده 17 - بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه را به صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطاء شده به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند .
ماده 18 - واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعیین شده در موافقتنامه ذیربط هر سه ماه یکبار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورقراردهد .
ماده 19 - واگذارنده اعتبار موظف است اولویتهای مصرح موضوع ماده ( 57 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید .
ماده 20 - در اجرای بند ( ث ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور دستگاههای اجرائی واگذارنده اعتبار موضوع این آئین نامه موظفندتعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را هرسه ماه یک بار با ذکر مشخصات واحد و فرد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اعلام نمایند .
ماده 21 - دستگاههای اجرائی مشمول فصل دوم این آئین نامه موظفند در ابتدای هر ماه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات موضوع فصل مذکور را با بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند .
تبصره - در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت توسط هر یک از دستگاههای اجرائی با بانکهای عامل تا پایان آذرماه سال 1382 اعتبار مربوط به آن دستگاه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت .
فصل سوم - استفاده از حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی ملی واستانی
ماده 22 - کلیه دستگاههای اجرائی ملی و استانی می توانندحداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال 1382 خود رابا رعایت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و یا استانها حسب مورد به امور زیر اختصاص دهند .
الف - پرداخت هزینه های مربوط به ارائه آموزشها و مشاوره های فنی و اقتصادی به متقاضیان تسهیلات بانکی و کمک به عملیات زیر بنایی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی .
ب - پرداخت حداکثر تا چهل درصد از سود کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی .
ج - اعطای تسهیلات به متقاضیان طرحهای سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی به شکل وجوه اداره شده از طریق انعقاد قراردادهای عاملیت با بانکها و یا موسسات اعتباری دارای مجوز تاسیس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایارن .
ماده 23 - دستگاه های اجرائی ملی و استانی که در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال 1382 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و تا سقف مجاز در ماده ( 22 ) این آئین نامه برای پرداخت بابت موارد ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) مندرج در ماده مذکور استفاده نمایند ، موظفند در قالب جدول شماره ( 1 ) پیوست این آئین نامه و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط ، موارد و میزان اعتبار مورد نظر برای شمول مفاد ماده ( 22 ) این آئین نامه را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در استانها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط ارسال نمایند .
ماده 24 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها پیشنهادهای دستگاههای اجرائی ملی و استانی را بررسی نمایند و چنانچه کسر مبالغ پیشنهادی از اعتبار هر طرح تملک داراییهای سرمایه ای تغییر عمده ای در برنامه زمان بندی و اهداف طرح مربوط ایجاد ننماید ، میزان اعتبار قابل برداشت و عناوین فعالیتهای مورد تایید ، منطبق بر اهداف فصل مربوط را براساس اطلاعات جداول مذکور به دستگاه اجرائی مربوط ( جهت درج در موافقتنامه ذیربط ) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( برای ابلاغ به بانکهای عامل ) ابلاغ می نماید .
ماده 25 - گردش کار و مراحل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسیهلات اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری بخش تعاونی وخصوصی مشمول مفاد فصل سوم این آئین نامه بشرح زیر تعیین می شود :
الف - ارائه طرح سرمایه گذاری توسط بخش تعاونی یا خصوصی به دستگاه اجرائی ملی یا استانی ذیربط.
ب - بررسی و تطبیق عملیات فنی طرح سرمایه گذاری با وظایف قانونی دستگاه اجرائی ملی یا استانی و عملیات مندرج و در موافقتنامه طرحهای در دست اجراء توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها حسب مورد .
ج - معرفی طرح سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرائی ( ملی یااستانی ) به بانک عامل ضمن مشخص نمودن میزان یارانه سود کارمزد در نظر گرفته شده آن .
د - بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری توسط بانک عامل و اعلام مشخصات طرحهای مورد تایید به دستگاه اجرائی .
ه - تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود وکارمزدطرحهای مورد تایید تا سقف تعیین شده براساس مفاد فصل سوم این آئین نامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه اجرائی معرفی کننده طرح .
و - عقد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل .
ز - نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات طرح توسط بانک عامل و دستگاه اجرائی معرفی کننده طرح .
تبصره - استفاده از تسهیلات موضوع این فصل در غیر از عملیات مربوط به طرح متقاضی تسهیلات بنا به تشخیص بانک عامل و یادستگاه اجرائی موجب حذف یارانه سود کارمزد پیش بینی شده برای طرح خواهد شد و متقاضی تعهد لازم را در این زمینه به بانک عامل قبل از دریافت تسهیلات ارائه می نماید .
ماده 26 - نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند ( ج ) ماده ( 22 ) این آئین نامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم این آئین نامه می باشد .
ماده 27 - بانکهای عامل و دستگاههای اجرائی ملی و استانی موظفند گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب و سهم یارانه سود وکارمزد متعلقه موضوع فصل سوم این آئین نامه را مطابق جدول شماره ( 2 ) پیوست در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها حسب مورد ارسال نمایند .
ماده 28 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاههای اجرائی ملی و استانی ، حداقل سی و پنج درصد ( 35% ) از تسهیلات وکمکهای موضوع این آئین نامه را به تعاونیهای معرفی شده از سوی وزارت تعاون اختصاص خواهند داد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16936
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/02/00
دستگاه اجرایی :
موضوع :