×

اهداف کلان بلند مدت ، راهبردهای کلان ، اقدامات میان مدت وکوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان

اهداف کلان بلند مدت ، راهبردهای کلان ، اقدامات میان مدت وکوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان

اهداف-کلان-بلند-مدت-،-راهبردهای-کلان-،-اقدامات-میان-مدت-وکوتاه-مدت-و-نظام-اجراء-و-نظارت-مربوط-در-استان-هرمزگان
شماره 911/ت 28163ه 16/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 215435/101 مورخ 20/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد صال یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف کلان بلندمدت ، راهبردهای کلان ، اقدامات میان مدت و کوتاهمدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان رابشرح زیر تصویب نمود :

الف - اهداف کلان بلندمدت توسعه استان :
1 - ایجاد تعادل و توازون درون استانی وتجدیدنظر در ساختار فضایی فعالیتهای اقصتادی استان با تاکید بر تقویت و تجهیز شبکه های زیربنایی در نواحی شمالی ، نوار ساحلی و جزایر توسط دولت .
2 - ارتقای نقش وسهم استان در فعالیتهای اقتصادی ملی وفراملی با بهره گیری از موقعیت جغرافیای سیاسی و اقصتادی استان و کانونها بندرعباس ، قشم وکیش .
3 - شتاب بخشیدن به فرایند توسعه اقتصادی استان با محوریت فعالیتهای بازرگانی ، شیلات ، صنایع ( صادراتی ، دریایی وتبدیلی ) و گردشگری بعنوان محرکهای اصلی توسعه استان .
4 - تقویت بخش رسمی اقتصاد استان در جهت کاهش پدیده قاچاق کالا با تاکید بر حمایت از نهادهای کارآفرین ، سرمایه گذار و موسسات فنی ومشاوره ای بخش خصوصی .
5 - ایجاد توازن در نظام سلسله مراتب خدمات رسانی شهری و روستایی استان .
6 - شتاب بخشیدن به روند توسعه شهرهای کوچک در جهت ایجاد توازن در نظام خدمات رسانی به مراکز زیست و فعالیت استان .
7 - ارتقای شاخصهای توسعه انسانی استان تا حد دستیابی به میانگین های ملی ، توانمندسازی نیروهای محلی و گسنرش تبادلات فرهنگی استان با سطح ملی .
8 - حفاظت وارتقای سطح توانمندی های محیطی و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار استان .
ب - راهبردهای کلان توسعه استان
1 - ایجاد شرایط و فرصتهای مناسب برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی و غیر دولتی مطابق اولویتهای زیر :
1 - گسترش خدمات بازرگانی نوین با تاکید بر خدمات بانکی ، بیمه حمل ونقل وترانزیت کالا.
1 - 2 - توسعه فعالیتهای صنعتی با گرایش به تولید کالاهای صادراتی و خدمات مرتبط.
1 - 3 - ایجاد ظرفیتهای جدید و فرآوری محصولات در زیر بخش شیلات و آبزی پروری و باغداری .
1 - 4 - ایجاد و گسترش خدمات تخصصی و برتر با تاکید برخدمات گردشگری و خدمات پشتیبان تولید .
2 - تعادل بخشی و ایجاد پایداری در سازمان قضایی مراکززیست و فعالیت توسط بخش دولتی با اولویت نواحی شرقی و غربی استان مطابق موارد زیر :
2 - 1 - در زمینه گسترش شبکه های ارتباطی سریع درون استانی و بین منطقه ای ( زمینی - دریایی - هوایی ) .
2 - 2 - در زمینه طرحهای تامین وانتقال آب به مراکز زیست و فعالیت .
2 - 3 - در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی استان .
3 - حمایت از نهادهای کارآفرین و جلب سرمایه های خارجی ( با تاکید بر کارآفرینان محلی و سرمایه های بومی مستقر درکشورهای حاشیه خلیج فارس ) در جهت تقویت بخش رسمی اقتصاد استان .
4 - گسترش روند شهرنشینی و بازنگری در نظام خدمات رسانی به مراکز زیست و فعالیت استان مطابق اولویتهای زیر :
4 - 1 - ساماندهی مجدد ساختار اقتصادی - کالبدی منطقه شهری بندرعباس بارویکرد خدمات برتر منطقه ای در حوزه ساحلی جنوب .
4 - 2 - شناساسی وتقویت کانونهای جمعیتی مستعد برای توسعه شهری با اولویت مراکز شهری موجود در نوار ساحلی .
4 - 3 - توسعه وعمران نواحی روستایی استان با اولویت مراکز و مجموعه های روستایی دارای قابلیت توسعه .
4 - 4 - توسعه وعمران جزایر استان متناسب با نقش و عملکرد آنها در ابعاد ملی و استانی .
5 - بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان با رویکرد همساز کردن فعالتیهای این مناطق با یکدیگر و هماهنگ سازی روندهای توسعه محیط های پیرامون بااین مناطق .
6 - ایجاد بسترهاو زمینه های مناسب و شفاف سازی قوانین و مقررات مرتبط با جذب سرمایه های بومی و غیر بومی در امر توسعه استان .
7 - ارتقای سطح دانش و افزایش اختیارات مدیران محلی ، حمایت از نهادهای مدنی و صنفی غیر دولتی در جهت تمرکز زدایی در مدیریت و تقویت مشارکت مردم در فرایند توسعه استان .
8 - ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و متخصص با اولویت جذب نیروهای بومی به ویژه در بخشهای خدمات برتر اسان .
9 - ارتقای شاخصهای توسعه انسانی استان با تاکید بر سطح سواد و فرهنگ عمومی ، بهداشت و دران وافزایش نرخ مشارکت زنان و جوانان .
10 - ایجاد بسترهای لازم برای توسعه فرهنگ و هنر بومی وتقویت و گسترش مناسبات فرهنگی استان با سطح ملی .
11. اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع طبیعی و محیط زیست استان با تاکید بر حفاظت از اکوسیستم های ویژه ، نوارسالحی و رعایت تعادل در بهره برداری از منابع دریایی .
ج - اقدامات میان مدت برای توسعه استان
1 - دستگاههای اجرائی زیر مکلفند با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات زیر را انجام دهند :
1 - 1 - وزارت نیرو متناسب با ضرورتهای توسعه مراکز زیست و فعالیت استان حداکثر تا پایان شهریور سال 1382 نسبت به تهیه طرحهای تامین آب اقدام نماید .
1 - 2 - وزارت راه وترابری حداکثر تا پایان شهریور سال 1382 طرحهای اجرائی لازم را جهت توسعه و تجهیز فرودگاه بین المللی بندرعباس ، تقویت ، تجهیز و ساماندهی محورهای حمل ونقل وترانزیت کالا در مسیر محور ساحلی جنوب و آزادراه بندرعباس - سیرجان و احداث پایانه های مسافر وب ار در شهر بندرعباس تهیه نماید .
1 - 3 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طرح توسعه صنعت سیمان هرمزگان و صنعت کشتی سازی در استان را با توجه به وضع موجود این صنایع حداکثر تا پایان برنامه چهارم توعسه اجراء نماید :
1 - 4 - وزارت صنایع ومعادن شرایط و امکانات لازم را برای استقرار واحدهای صنعتی ومعدنی در منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات فراهم و طرحهای توسعه مجتمع فولاد بندرعباس و مجتمع آلومینیوم وهمچنین احداث واحد کمک نفتی در منطقه را حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه اجراء نماید .
51 - وزارت نفت طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس را اجراءنماید .
1 - 6 - وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه ، طرحهای لازم را برای بهبود کیفیت نخیلات ، مرکبات ومیوه های گرمسیری و آماده سازی و تجهیز زیربناهای مورد نیاز برای احداث سایتهای جدید پرورش آبزیان ، متناسب با قابلیتها و مزیتهای استان تهیه و برای اجراء توسط بخش خصوصی ارائه نماید .
1 - 7 - وزارت بازرگانی طرح لازم برای ایجاد نمایشگاه بین المللی با هدف توسعه صادرات را حداکثر یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه تهیه و در منطقه شهری بندرعساس اجراء نماید .
1 - 8 - شورای عالی مناطق آزاد مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط ، نسبت به تهیه طرح توسعه یکپارچه منطقه آزادقشم و مناطق ویژه اقتصادی موجود استان ، ب رویکرد بازنگری در عملکرد و هماهنگ سازی فعالیتهای این مناطق حداکثر تا پایان سال 1382 اقدام نماید .
1 - 9 - وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری وزارت کشور نسبت به تهیه طرح نظام سلسله مراتب اسکان ( توسعه هماهنگ شهر و روستا ) براساس نتایج طرحخای بالادست ( آمایشی ، کالبدی ، منطقه ای و000 ) اقدام وپس از تایید وتصویب در مراجع ذیربط اجراء نماید .
1 - 10 - وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پس از تصویب طرح توسعه گردشگری استان ، زمینه اجرائی کردن نتایج عملیاتی طرح رافراهم نماید .
1 - 11 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه ، نسبت به اجرای طرحها و پروژه های اولویت دارطرح جامع دانشگاه هرمزگان اقدام نماید .
1 - 12 - سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر تا پایان شهریور سال 1382 ، مجموعه ای از سیاستها واقداماتی را که متضمن به حداقل رساندن آثار سوء زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی در نوار ساحلی ، دریا و نواحی آسیب پذیر باشد ، تهیه و جهت طرح در هیات وزیران ارائه نماید .
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد :
2 - 1 - با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط ، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ، آئین نامه اجرائی اعطای تسهیلات ، معافیتها ومشوقهای سرمایه گذاری صنعتی وکشاورزی وآبزی پروری را با اولویت و تاکید در زمینه های صادراتی ، اشتغال زا و فعالیتهای متکی بر مزیتها و قابلتهای استان تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
2 - 2 - با هماهنگی استانداری و اعضای شورای برنامه ریزی استان ظرف مدت یک سال پس ازابلاغ این تصویبنامه ، طرحهای آمایش جزایر ، نوارساحلی ( با تاکید بر ساماندهی بنادر کوچک ) و نواحی خاص را تهیه و برای تصوب به هیات وزیران ارائه نماید .
2 - 3 - با همکاری استانداری و اعضای شورای برنامه ریزی استان ، حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه ، طرح جذب ، نگهداشت و اموزش نیروی انسانی اتسان را ، متضمن ارتقای شاخصهای کمی و کیفی و ایحاد انگیزه ها ومشوقهای لازم برای ماندگاری نیرو ، با تاکید بر زنان ، جوانان وافراد بومی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی استان مکلفند براساس سیاستها و خط مشی ها پیوست این تصویبنامه ، اعتبار مورد نیاز را برای اجرای اقدامات وفوق الذکر و طرحهای اولویت دار در توسعه استان ( طرحها و پروژه های پیوست ) دربودجه های سالانه منظور نمایند .
د - اقدامات کوتاه مدت
1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به منظور مقابله با چالشهای اساسی مسائل حاد استان و اجرای طرح توسعه میان مدت استان ، ردیف اعتباری بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید و همه ساله صددرصد اعتبار مزبور را تخصیص دهد .
2 - دستگاههای اجرائی مندرج در فهرست پیوست مکلفند با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان حداکثر ظرف سه ماه پس ازابلاغ این تصویبنامه ، طرحهای اجرائی مشخص خود را در زمینه های مندرج در جدول یاد شده تهیه و برای تامین اعتبار از محل ردیف فوق الذکر ( بند ( 1 ) جزء ( د ) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند .
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر درآمدهای کنونی استانی ، فهرست آن دسته از عناوین درآمدی ملی را که در شرایط موجود در استان دریافت می شوند و قابلیت واریز به خزانه معین استان را دارند ، تهیه و تا قبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1383 ، برای تصویب به دولت ارائه نمایند .
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله از محل اعتبارات و تسهیلات موضوع تبصره ( 3 ) قوانین بودجه سنواتی ، اعتبارات قابل ملاحظه ای را با اولویت طرحهای پرورش آبزیان ، آب و خاک و طرحهای صنعتی اشتغال زا به استان هرمزگان اختصاص دهد .
5 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ، طرح لازم را برای افزایش سقف مبادلات در بازارچه های مرزی استان هرمزگان تهیه و برای تصویب به هایت دولت ارائه نماید .
ه - نظام اجراء و نظارت
1 - به منظور اجرای طرح توسعه استان هرمزگان ، اقدامات پیش بینی شده در این تصویبنامه واعمال پی گیری ها و نظارتهای لازم ، ( ستاد طرح توسعه هرمزگان ) به ریاست استاندار استان هرمزگان و عضویت نمایندگان تام الاختیار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرای ذیربط بر حسب مورد ، تشکیل می شود . وظیفه دبیری این ستاد را دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استن عهده دار می باشد .
2 - نظارت برحسن اجرای مفاد این تصویبنامه و ایجاد هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرائی کشور جهت اجرای به موقع تکالیف پیش بینی شده برای آنها به عهده رئیس ستاد مذکور خواهد بود .
3 - ستاد مذکور موظف است گزارش عملکرد سالانه این تصویبنامه را درمقاطع زمانی قبل از تدوین لایحه بودجه سالانه کشور به هیات وزیران ارائه نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16936

تاریخ تصویب : 1381/12/04

تاریخ ابلاغ : 1382/02/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.