×

آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

آئین-نامه-تعیین-تعرفه-خدمات-کنسولی-
شماره 1032/ت 28338ه 16/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پینشهاد وزارت امور خارجه و به استناد بند ( ذ ) تبصره ( 11 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 - وزارت امور خارجه در تهران و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان می باشد طبق مقررات این آئین نامه و سایر مقررا ت مربوط صادر و تصدیق نمایند .
ماده 2 - نرخ تعرفه خدمات حقوق کنسولی براساس جداول شماره ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) پیوست این آئین نامه تعیین و به میران وجه دریافتی بابت خدمات مذکور روی اصل سند تمبر ابطال یا معادل آن از دستگاه نقش تمبر استفاده می شود و در مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد می توان به جای تمبر از رایانه یا ماشین استفاده نمود .
ماده 3 - تصدیق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ودفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد .
ماده 4 - مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین المللی معتبر ، تسعیر و بر مبنای هر دلار هفت هزار و نهصد و پنجاه ( 7950 ) ریال محاسبه و وصول می شود .
ماده 5 - تسعیر مبالغ مندرج در جدول شماره ( 1 ) پیوست این آئین نامه به سایر ارزها تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت امور خارجه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود .
ماده 6 - سفارت یا کنسولگری ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مجاز به تایید اسناد و اوراقی که در خارج از حوزه ماموریت آنها تنظیم شده است نمی باشند .
ماده 7 - اعتبار کلیه اسناد و مدارک تجاری تنظیم شده درخارج از کشور منوط به تصدیق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل و تایید وزارت امور خارجه است .
ماده 8 - در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود ، کسرماه یا سال ، یکماه یا یک سال تمام محسوب می شود
ماده 9 - چنانچه در یک صفحه اسناد مختلفی درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد .
ماده 10 - چسباندن تمبر روی همدیگر و همچنین چسباندن تمبرنصفه روی اسناد ممنوع است .
ماده 11 - اسناد و برگهای زیر از پرداخت تعرفه حقوقی کنسولی معدف می باشند و تصدیق آنها بدون ابطال تمبر و به صورت رایگان انجام می شود . این امر در روی این اسناد و رونوشت هایی که بایگانی خواهد شد و همچنین ستون مبلغ در دفتر ثبت با مرکب قرمر نوشته و قید خواهد شد :
الف - اسناد اتباع ایران که عدم استطاعت آنان با ارائه مدرک لازم نزد رئیس نمایندگی محرز شده باشد .
تبصره - اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت باید به رونوشت سندتصدیق شده پیوست و در پرونده بایگانی شود .
ب - اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.
پ - اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.
ت - گواهی مربوط به ولادت و فوت اتباع ایران که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد .
ث - اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خودآنها.
ج - اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره مندهستند در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط معامله متقابل .
چ - اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح وکارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در از کشور فوت نموده باشند .
ح - گواهینامه تابعیت ایرانی و همچنین اسنادی که برای مشمولان به لحاظ مشمولیت و خدمت نظام وظیفه لازم می شود .
خ - اسنادی که به موجب پیمانهای بین المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند .
د - اسنادی که به تصدیق وزارت امور خارجه یا سفارتخانه ها ، کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران رسیده و تعرفه آن دریافت شده است در صورتی که تصدیق امضای متصدی ومهر رسمی آن از طرف وزارت امور خارجه یا کنسولگریهای دیگر لازم شود
ذ – در مواردی که در کشور متوقف فیه اتباع ایرانی از تعرفه های مندرج در جداول پیوست معاف می باشند .
ماده 12 - هرگاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولی و ابطال تمبر خلافی ملاحظه شود . یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذینفع شکایتی بعمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد .
الف - اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد ، دفعه اول مراتب به وی کتبا" اخطار و در صورت تکرار مطابق قانون و مقررات تعقیب می گردد .
ب - اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد ، ضمن اخطار کتبی به متخلف مابه التفاوت از او دریافت و به شخص یا قائم مقام ذینفع مسترد می گردد .
پ - اگر متصدی بیش از میران تعرفه وجهی دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی تمبر ابطال نماید مطابق قانون ومقررات تعقیب می شود .
ماده 13 - هر صفحه عبارت از بیست و پنج سطر است که هر سطری بطور متوسط دارای پانزرده کلمه است . برای کمتر از سیزده سطر پنجاه درصد ( 50% ) تعرفه یک صفحه و برای سیزده سطر به بالا تعرفه یک صفحه دریافت می شود .
ماده 14 - تعرفه تایید نسخ هر سند و رونوشت اسناد ومدارک ده درصد ( 10% ) مبلغ تعرفه نسخه اصل همان سند خواهد بود .
ماده 15 - هرگاه کشور خارجی در مواردی که در تعرفه پیش بینی نشدهاست یا در مواردی که پیش بینی شده ، اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید ، وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور معامله متقابل نماید .
ماده 16 - دستورالعمل های لازم در خصوص چگونگی اجرای این آئین نامه به تصویب وزارت امور خارجه خواهد رسید .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16936

تاریخ تصویب : 1382/01/06

تاریخ ابلاغ : 1382/02/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.