×

آئین نامه اجرائی جزء ( 6 ) بند ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آئین نامه اجرائی جزء ( 6 ) بند ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-جزء-(-6-)-بند-(-ر-)-تبصره-(-19-)-قانون-بودجه-سال-1382-کل-کشور
شماره 1206/ت 28344ه 17/1/1382
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 240273/101مورخ 20/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء ) بند ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، آئین نامه اجرائی جزء یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 - معادل پانزده درصد ( 15% ) از چهل درصد ( 40% ) سهم دولت ، موضوع ماده ( 7 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 - تا مبلغ پانزده میلیارد ( 000/000/000/15 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور در اختیار وزارت کشور ( ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) قرار می گیرد تا براساس ماده ( 2 ) این آئین نامه پس از مبادله موافقتنامه شرح علمیات با سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور به مصرف برسد .
ماده 2 - پنجاه درصد ( 50% ) درآمد موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه جهت انجام امور تبلیغی و ترویجی شامل تهیه بروشور ، تابلوهای اطلاع رسانی در مبادی ووردی و خروجی کشور ، تهیه برنامه های تلویزیونی ونظایر آن به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل کشور به مصرف می رسد .
پنجاه درصد ( 50% ) درآمد موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه براساس اولویتهای مورد نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، جهت ایجاد امکانات مشتمل بر رفع نیازهای سرمایه ای و تامیه هزینه های جانبی دستگاه های وصول درآمد دولت مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعملا تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز ، موضع تصویبنامه شماره 13899/ت 20708ه مورخ 11/4/1379 به مصرف می رسد .
ماده 3 - دبیرخانه ستاد مرکزی موظف است گزارش اقدامات ستاد و نحوه انجام فعالیتهای دستگاه های ذیربط را در رابطه با اجرای مفاد آئین نامه هر شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16933

تاریخ تصویب : 1382/01/06

تاریخ ابلاغ : 1382/01/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.