جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 1023/ت 28343ه 16/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد وزارت مانه های بازرگانی و کار وامور اجتماعی و به استناد بند ( خ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 - به منظور نظارت ، سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم مناسب در اجرای مفاد بند ( خ ) تبصره ( 19 ) قانون بوجه سال 1382 کل کشور ، کار گروهی به ریاست معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی وعضویت نمایندگی تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور ، وزارت کشور ، مرکز توسعه صادرات ایران ، گمرک ایران و سازمان غله کشور در وزارت بازرگانی تشکیل می شود .
ماده 2 - مجوز صدور آرد استحصالی از گندم وارداتی پس ازتایید کار گروه موضوع ماده ( 1 ) آئین نامه توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی به گمرک های ذیربط ارسال خواهدشد . اداره کل مزبور می بایست حداکثر ظرف 20 روز پس ازدریافت درخواست متقاضی ، اقدام به صدور مجوز نماید .
ماده 3 - گندم وارداتی حداقل می بایست شرایط کیفی بهترین گندم وارداتی توسط دولت را دارا باشد ، به منظور جلوگیری از تداخل گندم دولتی وگندم وارداتی موضوع این آئین نامه در فاصله انجام عملیات آسیابانی ، تمهیدات لازم از طرف سازمان غله کشور اتخاذ و پس از تایید کارگروه موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه معمول خواهد شد .
ماده 4 - کارخانه های وارد کننده گندم هنگام ترخیص گندم ، باید مداکر زیررا ضممیه اظهارنامه به گمرک ایران و سازمان غله کشور ارائه نمایند :
الف - گواهی مبدا.
ب - گواهی بهداشت .
پ - گواهی پرتوزدایی .
ت - گواهی کنترل کیفی و کمی گندم که از طرف شرکتای معتبر کشور صادر کننده تایید شده باشد .
ث - گواهی قرنطینه کشاروزی .
ماه 5 - مهلت صدور آرد به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص گندم از گمرک ذیربط تعیین می شود و این مدت با هماهنگی وزارت بازرگانی قابل تمدید می باشد .
تبصره - در صورتی که واردات گندم توسط متقاضی در سه ماهه پایانی سال جاری صورت گیرد ، صادرات آرد می بایست تا پایان سال کلا" انجام شود .
ماده 6 - صرفا" کارخانه های دارای پروانه بهره برداری ، مجاز به استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه می باشند .
ماده 7 - محل تحویل آرد در گمرکها را سازمان غله کشور با هماهنگی کارخانه های متقاضی تعیین می نماید کرایه حمل تا گمرک خروجی و سایر هزینه ها از قبیل کیسه و بسته بندی به عهده صادر کنندگان می باشد .
ماده 8 - واردات گندم بایستی از کشورهایی که ورود غلات با تشخیص و مجوز وزارت جهاد کشاورزی مجاز می باشد ، انجام پذیرد .
تبصره - کارخانه های متقاضی ورود گندم مکلفند قبل از هرگونه اقدام ، نمونه های گندم وارداتی را به وزارت جهاد کشاروزی ارسال نمایند و وزارت مذکورمکلف است ظرف 20 روز نظر خود را همراه با تایید مجوزهای لازم صادر ماید عدم ارسال تایید در مدت تعیین شده از طرف وزارتخانه یاد شده به منزله تایید نمونه های ارسالی تلقی می گردد .
ماده 9 - کلیه دستگاههای اجرائی دست اندرکار در سطح ملی و منطقه ای موظفند در چارچوب قوانین ومقررات مربوط و ضوابط این آئین نامه با تخاذ تمهیدات لازم بویژه در زمینه گشایش اعتبار اسنادی در جهت تسهیل و تسریع در امر واردات گندم و صادرات آرد از سوی کارخانه ها اقدام لازم به عمل آورند .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16933
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/01/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :