جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 1035/ت 28079ه 16/1/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 52120/1 مورخ 7/11/1381 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت - مصوب 1369 - تصویب نمود :
در ماده ( 5 ) آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ، موضوع تصویبنامه شماره 70450/ت 464ه مورخ 23/10/1370 عبارت ( معاون حقوقی وامورمجلس ) به عبارت ( معاون اشتغال ) تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16933
تاریخ تصویب :
1382/01/10
تاریخ ابلاغ :
1382/01/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :