جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 870/28316ه 12/1/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 20713/1 مورخ 19/12/1381 وزارت بازرگانی و به استناد ماده ( 20 ) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - و در اجرای ماده ( 44 ) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده - مصوب 1373 - تصویب نمود :
اعتبار ردیف ( 147005 ) مندرج در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور به مبلغ 5/16 میلیارد ریال بشرح زیر توزیع می شود
1 - مرکز توسعه صادرات ایران معادل هفتاد درصد ( 70% ) از کل اعتبار به مبلغ 550/11 میلیارد ریال جهت تشویق ، توسعه ، تبلیغ ، آموزش و تحقیقات به منظور انجام برنامه ها و سیاستهای توسعه صادرات غیر نفتی و کمک به تشکیل شرکتهای نمایشگاهی در استانها
2 - وزارت بازرگانی معادل پانزده درصد ( 15% ) از کل اعتبار به مبلغ 475/2میلیارد ریال به منظور برنامه های آموزش ، تشویق ، تحقیق و تبلیغ برای توسعه صادرات غیر نفتی .
3 - سازمانهای بازرگانی استانها پانزده درصد ( 15% ) از کل اعتبار به مبلغ 475/2 میلیارد ریال به منظور تشویق ، تبلغ و برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی به منظور توسعه صادرات .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16933
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/01/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :