جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ : 22/10/1381 شماره دادنامه : 377 کلاسه پرونده :80/375

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر در اجرای ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 با عنایت به ماده 8 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده مزبور منوط به عدم دریافت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و بقاء وجوه مذکور در صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق وجوه فوق الاشعار و خروج کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق مربوط به منظور پرداخت به متقاضی ذینفع موردی برای اجرای ماده واحده فوق الذکر وجود ندارد و دادنامه قطعی شماره 1097 مورخ 22/7/1376 شعبه سوم بدوی دیوان از این حیث صحیح و موافق اصول وموازین قانونی است . این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/375 21/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازنشستگی کشوری .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و3
دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف -1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1105 موضوع شکایت آقای چنگیز پهلوان به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - امور اداری به خواسته ممانعت از انتقال کسوربازنشستگی به صندوق تامین احتماعی بشرح دادنامه شماره 1097 مورخ 22/7/1376 چنین رای صادر نموده است ، شاکی کارمند بازخرید خدمت بوده در سال 1365 کسور بازنشستگی خود را مطالبه نموده و پس از طی مراحل اداری کسور مذکور در سال 1367 به حساب ذیحسابی وزارتخانه واریز و در سال 1369 به علت عدم مراجعه ذینفع وجوه مزبور کلا" توسط ذیحسابی وزارتخانه به حساب 2 خزانه برگشت شده است . در سال 1372 شعبه شماره 9 تامین اجتماعی بنا به درخواست وی با توجه به قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی درخواست انتقال کسور نامبرده را به آن سازمان می نماید که سازمان بازنشستگی با اشاره به ماده 18 اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع را منتفی اعلام نموده است و ارسال تصویر مکاتبات انجام شده در این خصوص ، تخلفی از مقررات و ضوباط قانونی در اقدامات سازمان طرف شکایت مشهود نبوده و در واقع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و امور اداری آن وزارتخانه ممانعتی از انتقال کسور بازنشستگی شاکی نکرده و شکایت مطروحه به کیفیت مذکور غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می شود.
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2009 موضوع شکایت خانم زهرا مستمری به طرفیت اداره کل امور بیمه شدگان به خواسته انتقال کسور بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 2313 مورخ 3/12/1377 چنین رای صادر نموده است ، هرچند شاکیه تقاضای استرداد کسور بازنشستگی را نموده و از صندوق بازنشستگی که ذیحسابی اداره مخابرات واریز شده لکن به هر حال نامبرده وجه مذکو را دریافت ننموده و به استناد ماده 8 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی شکایت وارد است و رای برالزام اداره خوانده به قبول حق بیمه بازنشستگی شاکیه وانتقال آن به صندوق آن اداره صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از رورنامه رسمی شماره 16913 مورخ 28/12/1381
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
377
تاریخ تصویب :
1381/10/22
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :