جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 34066/ت 28140ه 4/12/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 127655/101 مورخ 14/7/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد مواد(4)،(5)و(6) قانون مرکز آمار ایران - مصوب 1353- تصویب نمود:
جدول پیوست آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381، موضوع تصویبنامه شماره 18807/ت 26747ه مورخ 25/4/1381 بشرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - در مناطق کمتر توسعه یافته ، دور افتاده ، صعب العبور و بدآب وهوا، این مبالغ می تواند با نظر رئیس ستاد سرشماری کشوری حداکثر به میزان 20درصد افزایش یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16913
تاریخ تصویب :
1381/12/07
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :