جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 63007/ت 23331ه 19/12/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 853/5-1364/105 مورخ 16/5/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- مقررات این آئین نامه حاکم بر ارجاع کار در طرحهایی است که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ) تامین شده باشد.
ماده 2- واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط بکار می روند:
الف - پیمانکار نوع اول : شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در بخش تعاونی و بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(100%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و دارای اقامتگاه در ایران باشد.
تبصره - شرکتهایی که صدردرصد(100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع اول محسوب می شوند.
ب - پیمانکار نوع دوم : پیمکارانی که صددرصد(100%) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداری ها ونهادهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.
تبصره - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد(50%) سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود. این گونه شرکتهای دولتی در این آئین نامه نوع دوم محسوب می شوند.
ج - پیمانکار نوع سوم : گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می شوند.
د- پیمانکار برتر و شایسته : پیمانکارانی که بشرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ، بعنوان پیمانکار برتر وشایسته برگزیده و در فهرستهایی که سالانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر می شود با این عنوان معرفی شوند.
ه - فراخوان نخست : فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت برای ارزیابی توان اجرای کار، دعوت به عمل می آید.
و - بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست محدوده ازپیمانکاران : فرآیندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ارسال کرده اند،فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه می گردد.
ماده 3- هیات ارزیابی پیمانکار در هر دستگاه اجرائی و باحضور اعظای زیر تشکیل می شود:
الف - مجری طرح .
ب - نماینده امور پیمانهای دستگاه اجرائی .
ج - معاون فنی ذیربط یا بالاترین مسئول فنی دستگاه کارفرما.
د- نماینده مشاور کارفرما (مشاور یا مدیرطرح ).
ه- نماینده واحد بهره بردار.
ماده 4- هیات ارزیابی پیمانکار وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت :
الف - بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت پروژه .
ب - تعیین معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازات .
ج - بررسی کفایت اطلاعات ومدارک پروژه برای اجرا.
د - بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست پیمانکاران برای دعوت به مناقصه .
ماده 5- جلسات هیات ارزیابی پیمانکار با حضور چهار عضورسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا اتخاذ می گردد. در صورت تساوی آراء رای محری طرح ، تعیین کننده خواهد بود.
ماده 6- ارجاع کار به پیمانکاران شامل مراحل زیر می باشد:
الف - فراخوان نخست .
ب - دوعت به ارزیابی توان اجرای کار.
ج - بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست پیمانکاران منتخب برای دعوت به مناقصه .
د- برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار.
ماده 7- دستگاههای اجرائی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند ترتیبات زیر را رعایت نمایند:
الف - عنوان پروژه در موافقتنامه طرح قید شده باشد.
ل - مطالعات تهیه طرح و طراحی انجام شده و به تصویب رسیده باشد.
ج - ساختگاه طرح تعیین شده باشد.
د - هیات ارزیابی پیمانکار تشکیل شده باشد.
ماده 8- برای فراخوان نخست ، دستگاه اجرائی از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت می نماید. پس از نشر آگهی ، پیمانکار می تواند حداکثر ظرف چهارده روز اسناد ارزیابی توان اجرای کار را خریداری ، تکمیل و تحویل نماید. این مدت برای ارجاع کار به صورت بین المللی بیست و چهار روز خواهد بود.
تبصره 1- در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده اند، به ده نرسد، دستگاه اجرائی می تواند از طریق ارسال دعوتنامه از پیمانکارانی که در فهرست موضوع ماده (22) مجاز شناخته شده اند، دعوت کند. دعوتنامه ها حداکثر48 ساعت پس از تصویب هیات ارزیابی پیمانکار، برای پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت ارسال می گردد. در صورتی که به هر دلیل پیمانکار از دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار منصرف شود، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال اسناد ارزیابی می توان اجرای کار، به هیات ارزیابی پیمانکار اطلاع دهد.
تبصره 2- فارهخوان نخست ، علاوه بر آگهی روزنامه از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرائی قابل دسترس باش، منتشر می شود.
تبصره 3- ارسال دعوتنامه تنها بر اساس فهرست رایانه ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز خواهد بود.
ماده 9- در فراخوان نخست ،اطلاعات عمومی وکلی طرح درباره موارد زیر اعلان می شود:
الف - معرفی کارفرما، واحد خمات مشاوره واحد خدمات مدیریت طرح (در صورت وجود).
ب - عنوان ومشخصات کلی پروژه و محل اجرای آن .
ج - برآورد هزینه اجرای کار.
د - رشته و گروه پیمانکار .
ه - سایر شرایط اختصاصی به تشخیص دستگاه اجرائی .
و - تاریخ ، مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار.
ماده 10- ارزیابی توان اجرای کار پیش از مناقصه رقابتی برگزار می شود. پس از اعلان فراخوان نخست ، اسناد ارزیابی می توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام نموده اند، ارایه می شودژ از طریق این اسناد، اطلاعات مربوط به ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکار ارائه واز طریق کار برگهای همسان ، اطلاعات مربوط از پیمانکار دریافت می شود.
ماده 11- اطلاعات مورد نیاز، به همه پمیانکارانی که به فرا خوان نخست پاسخ داده اند به طور یکسان ارائه می شود، این اطلاعات حداقل شامل موارد زیر است :
ضالف - گزارش شناخت پروژه .
ب - معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات .
ج - روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارهای ارزیابی .
ماده 12- اطلاعات درخواستی از پیمانکار شامل موارد زیراست :
الف - گواهینامه احراز صلاحیت و کد احراز صلاحیت .
ب - امتیاز صلاحیت براساس آخرین محاسبه رتبه بندی واحراز صلاحیت .
ج -اطلاعات مالی شامل گردش مالی سه سال گذشته .
د - کارهای انجام شده در سالهای گذشته به تفکیک کارهای مشابه با پروژه و موارد دیگر و تاییدهای صادر شده برای کارهای مزبور
ه - فهرست کارکنان کلیدی در کارگاههای مهم به همراه سوابق و تخصص هر یک .
و - تجهیزات وماشین آلات مرتبط با موضوع کار.
ز - اطلاعات مورد نیاز درباره سازمان اجرائی پیمانکار در اجرای پروژه مربوط.
ح - خلاقیتها و نوآوری ه در کارهای مشابه .
ط - پیشنهاد ناظم مدیریتی مناسب برا یاجرای این کار.
ی - پیشنهاد نظام کیفی انجام کار.
تبصره 1- در صورتی که برای ارجاع کار اطلاعات تکمیلی دیگری نیاز باشد، کارفرما می تواند برای بررسی توان اجرای کار، اطلاعات مورد نیاز از پیمانکار درخواست نماید.
تبصره 2- در صورت نیاز پروژه به ماشین آلات خاص ، کارفرما می تواند از پیمانکار نحوه تامین ماشین آلات یاد شده را درخواست کند.
تبصره 3- اطلاعات موضوع بندهای (ج )،(ز)،(ح )،(ط) و (ی ) تنها برای کارهایی که در حد ظرفیت پیمانکاران پایه 4و5 باشد، الزامی است .
ماده 13- گزارش شناخت پروژه شامل اطلاعات وداده های زیرمی باشد:
الف - عنوان ، مشخصات کلی واهداف کیفی و کمی پروژه .
ب - سازمان کارفرمایی (کارفرما، مدیریت طرح ، واحد خدمات مشاوره و دستگاه نظارت ).
ج - برنامه زمانی کلی اولیه .
د - روش و ترتیبات تامین مالی پروژه .
ه - برنامه تدارکاتی پروژه (روش تدارک وتامین کالاهایی که ساخت آنها برعهده پیمانکار نخواهد بود و تدارکات خارجی ).
و - روشها، دستورالعملها و استانداردهای اجرائی .
ز - اسناد مطالعات شناسایی و نقشه های فاز یک .
ح - تسهیلاتی که کارفرا در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.
ماده 14- هیات ارزیابی پیمانکار موظف است اسناد ارزیابی توان اجرای کار را، از پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و گروه درج شده در فراخوان نخست باشند، دریافت نماید و پس از محاسبات امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را ر مهلت مقرر تحویل داده اند، حداقل هفت پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز بوده و حداقل شصت وپنج درصد(65%) امتیاز جدول را بدست آورده باشند، برای دعوت به مناقصه به کارفرما معرفی نماید.
تبصره - در صورتی که تعداد پیمانکاران برگزیده از هفت کمتر باشد، کارفرما می تواند آگهی فراخوان نخست را تمدید نماید. در صورتی که کارفرماتمدید مزبور را صلاح نداند، می تواندپیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را از طریق ارسال دعوتنامه ، دعوت نمایدو در صورت مستندات ارجاع کار را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد کرد.
ماده 15- معیارهای ارجاع کار برای تنظیم جدول ارزیابی توان اجرای کار بشرح زیر است :
الف - سابقه اجرائی در رشته و زمینه کار.
ب - داشتن تجهیزات وماشین الات آماده به کار و یادر دسترس .
ج - مدیریت کارآمد وسیستم مدیریتی مناسب .
د - کفایت کادرفنی وعناصر کلیدی از نظر دانش وتجربه .
ه - قدرت مالی و پشتیبانی .
و - بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه .
ز - حسن سابقه در کارهای قبلی .
ح - خلاقیتها و نوآوری هادر کارهای مشابه .
ط - نظام کیفی انجام کار.
تبصره 1- هنگام ارجاع کار در صورتی که نیاز به تجهیزات ویژه باشد، پیمانکار می تواند به اجای اسناد مالکیت ، موافقتنامه اجاره ماشین آلات را، همراه اسناد معتبر که اصالت مالیکت آنهارا برای موجر اثبات نماید، برای کارفرما ارائه کند.
تبصره 2- ارجاع کار به شرکتهای نوع سوم پس از بررسی و تایید مجدد گواهینامه صلاحیت آنها امکان پذیر خواهد شد.
ماده 16- هیات ارزیابی پیمانکار موظف است بر اساس اولویتهای اجرائی طرح ، جدول امتیازات و ضریب وزنی هر یک از معیارها را با استفاده از جدول پیوست ، به همراه اسناد ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکار ارائه نماید.این جدول حاوی اطلاعات زیرمی باشد
الف - معیارهای ارجاع کار.
ب - بازه امتیازات هر یک از معیارها.
ج - اهمیت وزنی هر یک از معیارها.
د - مبانی تعیین امتیاز برای هر یک از معیارها.
ماده 17- ارجاع کار فقط به پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند، مجاز است .
تبصره - در صورتی که در رشته مورد نظر، پیمانکار دارای گواهینامه وجود نداشته باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صلاحیت تعدادی از پیمانکاران به صورت موردی بررسی وبرای فراخوان نخست دعوت می شوند.
ماده 18- اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی داده می شود که ظرفیت کاری آنها بیشتر از مبلغ برآورد باشد.
تبصره 1- پیمانکار می تواند در مناقصاتی که برآورد آن حداکثر بیش از سی درصد(30%) از مبلغ ظرفیت وی باشد، شرکت نماید، امادر صورت هیچگاه نمی تواند بیش از یک قرارداد که مبلغ آن بیش از ظرفیت کاری وی است ، در دست انجام داشته باشد.
تبصره 2- ظرفیت پیمانکاران برتر و شایسته می تواند در یک دوره ارزشیابی ، تا دو برابر ظرفیت آنها( از نظر تعداد ومبلغ ) افزایش یابد.
ماده 19- واگذای یکجای کار به پیمانکار دیگر ممنوع است ، در صورت مشاهده واگذاری بشرح یاد شده ، پیمانکار به مدت دوسال از ارجاع کار محروم می شود.
ماده 20- دستگاه اجرائی ، حداکثر یک هفته پس از ارزیابی ،گزارش انتخاب پیمانکاران برگزیده شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازات را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب ، تدوین و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش می کند.
تبصره - امکان دسترسی به اطلاعات یاد شده برای ذی نفعان ،توسط دستگاه اجرائی فراهم می شود.
ماده 21- پیمانکاران برتر و شایسته ، حداکثر امتیاز موضوع بندهای (ج )،(و)و(ز) ماده (15) را کسب می نمایند.
ماده 22- سامزان مدریت و برنامه ریزی کشور موظف است هرساله فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران برتر و شایسته ، ظرفیت کاری ، امتیاز پیمانکاران و تعداد کارهای در دست اجرا و سر جکع قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران را منتشر نماید تا دستگاههای اجرائی پیش از ارزیابی توان اجرای کار، اسامی پیمانکاران واجد شرایط راانتخاب نمایند
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ایجاد سایت اینترنتی ، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشاوران وپیمانکاران و نتایج مناقصه ها را فراهم می نماید.
ماده 23- در صورت ارحاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه ، پیمانکار باید دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و ظرفیت کاری برای انجام آن کار باشد.
ماده 24- پیمانکارانی که در یک دوره یک ساله بیش از سه بار از شرکت در فراخوان ارجاع کار، در صورت دریافت دعوتنامه ، خودداری کنند، می بایست دلایل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند. چنانچه کمیته فنی تشخیص صلاحیت ، امتناع از کار را ناشی از فقدان توان فن یاجرائی ، ورشکستگی ، قصور از وظایف حرفه ای و به طور کلی فقدان صلاحیت در ارجاع کار تشخیص دهد، گواهینامه صلاحیت پیمانکار را به مدت یک سال لغو خواهد کرد.
ماده 25- اعمالی از قبیل تبانی ، هدیه ، تهدید،رشوه وبکارگیری عامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند مناقصه ممنوع است . در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هر یک از موارد یاد شده ، علاوه بر مجازاتهای قانونی ، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف ، به مدت دو سال لغو می گردد.
ماده 26- به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعراف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه ، تفکیک کارهای پروژه به پیمانکار جداگانه ، فقط بر اساس گزراشهای مصوب مطالعاتی و طراحی واحدهای خدمات مشاوره مجاز است .
ماده 27- در کارهایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست وپنج درصد(25%) مبلغ قرارداد و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه سه در همان رشته باشد، ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در شته اصلی انجام می شود.
ماده 28- پس از ابلاغ این آئین نامه ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور دستورالعمل های اجرائی مربوط را پس از تصویب کمیته فنی تشخیص صلاحیت ، تهیه و ابلاغ می کند.
ماده 29- پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ،آئین نامه اجرائی قبلی ارجاع کار به پیمانکاران و اصلاحیه آن ، موضوع تصویبنامه های شماره 56848/ت 435 مورخ 19/6/1367 و شماره 7704/ت 778 مورخ 24/8/1368 لغو می گردد.
ماده 30- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر حسن اجرای این آئین نامه نظارت می کند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16913
تاریخ تصویب :
1381/07/24
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :