جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 23252/81/1 25/12/1381
مدیریت محترم عامل روزنامه رسمی کشور
نسخه ای از آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی مصوب 21/12/1381 ریاست محترم قوه قضائیه به منظور درج و نشر در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گرددژ
رئیس نهاد قوه قضاییه - محمودشیرج

شماره 3103- ر-10 21/12/1381
محضر مبارک حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
بدینوسیله به پیوست آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون مذکور تقدیم میگردد. خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمایید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور- دکتر سیدشهاب الدین صدر

براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بشرح زیر تصویب و از تاریخ 1/1/1382 لازم الاجراء است .
ماده 1- سازمان پزشکی قانونی کشور وکلیه مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. وکلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می باشد.
ماده 2- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی بشرح زیر بوده وموظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعیه ییا نماینده آنان تحویل نماید. ضمنا" هزینه خدمات کلینیکی و پاراکینیکی که به مراکز خارج ازسازمان ارجاع می شود حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می گردد
ماده 3- در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند مقامات مجاز از طرف رئیس سازمان می توانند آنان را از پرداخت هزینه های مربوطه معاف نمایند.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمودهاشمی شاهردوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16913
تاریخ تصویب :
1381/12/21
تاریخ ابلاغ :
1381/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :