جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 1840/ت 28349ه 20/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 240273/101 مورخ 20/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی بند(خ ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی می تواند با رعایت مفاد این آئین نامه از محل اعتبار ردیف 112511 قانون بودجه سال 1382 کل کشور، به موارد ذیل تسهیلات اعطاء نماید:
الف - طرحهای خود اشتغالی در زمینه فعالیتهای تولیدی و خدماتی که توسط بیکاران جویای کار ثبت نام شده در مراکز خدمات اشتغال و ادارات کار و امور اجتماعی اجراء می گردد.
ب - مجریان طرحهای سرمایه گذاری زودبازده اشتغال زا در زمینه فعالیتهای تولیدی وخدماتی که تعهد لازم را برای ایجاد حداکثر سه فرصت شغلی برای بیکاران جویای کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی ، مراکز خدمات اشتغال و ادارات کار و امور اجتماعی ارائه می نمایند.
ماده 2- اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط با رعایت آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و بر اساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق شامل ضوابط و گردش کار چگونگی اعطای تسهیلات به متقاضیان صورت می گیرد.
تبصره - مجمع عمومی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی موظف است دستورالعمل اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل ضوابط، گردش کار اعطای وام به متقاضیان و تعیین اولویتهای متقاضیان برای برخورداری از این تسهیلات و نحوه گزینش متقاضیان را حداکثر تا تاریخ 31/1/1382 تصویب و برای اجراء به واحدهای مربوط ابلاغ نمایند.
ماده 3- توزیع استانی اعتبار موضوع ماده (1) این آئین نامه بر اساس جدول موضوع بند(پ ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور انجام می گیرد.
ماده 4- تایید نهایی موارد مورد نظر از فهرست واجدان شرایط برخورداری از تسهیلات که توسط صندوق حمایت از فرصتهای شغلی پیشنهاد می شود، توسط کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با رعایت ماده (2) این آئین نامه انجام می گیرد.
تبصره - کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است در خصوص تایید موارد مورد نظر از فهرست واجدان شرایط پیشنهاد شده توسط صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اقدام ونتیجه را حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ دریافت لیست پیشنهاد به آن صندوق اعلام نمایند، در غیر این صورت صندوق بر ساس لیست پیشنهادی خود راسا" اقدام خواهد نمود.
ماده 5- حداکثر تسهیلات قابل پرداخت از محل اعتبار موضوع ماده (1) این آئین نامه به ازای هر فرصت شغلی مبلغ سی میلیون (000/000/30) ریال می باشد.
ماده 6- نرخ کارمزد تسهیلات از محل اعتبار موضوع ماده (1)این آئین نامه شش درصد(6%) تعیین می گردد.
ماده 7- استفاده از اعتبارات صدندقو حمایت از فرصتهای شغلی شامل اعتبارات موضوع این آئین نامه و نیز اعتبارات ناشی از بازگشت اقساط تسهیلات اعطایی سنوات قبل و زیان دیرکرد این اقساط و تسهیلات موضوع این آئین نامه اعم از اصل و کارمزد آن برای تقویت و یا ایجاد مراکز آموزش و اشتغال ممنوع می باشد.
ماده 8- صندوق حمایت از قفرصتهای شغلی موظف است عملکرداعطای تسهیلات از محل اعتبارت موضوع این آئین نامه و تسهیلات اعطایی از محل بازگشت اقساط سنوات قبل و زیان دیرکرد این اقساط وتسهیلات از محل کارمزد را در فواصل سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.
ماده 9- در صورت عدم جذب موارد تخصیص یافته به هر استان تا پایان دیماه سال 1382 به پیشنهاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و تایید وزیر کار وامور اجتماعی نسبت به جابجایی اعتبارات بین استانها و اعلام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراقدام خواهد شد.
ماده 10- در راستای اجرای ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه و براساس (دستورالعمل اجرائی چگونگی اعمال اولویتها وحمایتهای موضوع ماده 57 قانون برنامه سوم توسعه برای ایثارگران درزمینه اشتغال آنان ) مصوب جلسه مورخ 19/9/1381 شورای عالی اشتغال ، حداقل پنج درصد از اعتبارات موضوع این آئین نامه با رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده صرف اعطای تسهیلات به ایثارگران خواهد شد.
ماده 11- سازمانها و نهادهایی که برای ایجاد اشتغال توسط آنها اعتباری منظور شده است ، موظفند فهرست اسامی استفاده کنندگاناز این تسهیلات را در پایان هر ماه به ادارات کار وامور اجتماعی استان و دبیرخانه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16938
تاریخ تصویب :
1382/01/06
تاریخ ابلاغ :
1382/02/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :