جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 2258/ت 28346ه 23/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 240273/101 مورخ 30/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(پ ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،آئین نامه اجرائیی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- دستگاههای ملی و استانی موظفند اعتبارات برنامه نظام محیط زیست و مدیریت سبز را صرف اجرای فعالیتهای زیر نمایند:
الف - استقرار نظام مدیریت محیط زیستی شامل آموزش ، جلب مشارکت کارکنان ، شناسایی مواردی که نیاز به اصلاح دارند، برنامه اجرائی رفع آنها، ممیزی و گزارش دهی .
ب - صرف حداکثر(15) درصد از اعبتار برنامه مزبور برای اطلاع رسانی و تنویز افکار کارکنان دستگاههای اجرائی .
پ - کاهش مصرف حامهلای انرژی از طریق ترمیم ساختمانها و استفاه از وسایل و تجهیزات کم مصرف ، انرژی های نو، اصلاح روشهای حمل ونقل باه دف کاهش مصرف سوخت واستفاده از گاز طبیعی .
ت - کاهش مصرف کاغذ و سایر مواد مصرفی با توجه به نوع فعالیت دستگاها(استقرار نظام مکاتبات رایانه ای ).
ج - بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات ( به جای تعویض سریع ).
چ - خرید کالاهای غیر مصرفی با داوم .
ح بازیافت ضایعات تصفیه وبازچرخانی آب .
خ - شناسایی واستفاده از روشهای زیستی برای مبارزه با حشرات داخل ساختمانها و فضای سبز.
تبصره - شرکتهای دولتی از محل اعتبار(انجام طرحهای محیط زیست یک در هزار) موضوع بند(د) ماده (45) قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف ان در موارد معیین فعالیتهای یاد شده را اجراء می کنند.
ماده 2- دستگاهها و شرکتهای دولتی براساس امکانات واهمیت فعالیتهای مرتبط، اولویتهای سالانه خود را تعیین و در ابتدای سال به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمایند.
ماده 3- به منظور انتقال سریع تجربه های موفق داخلی و خارجی در اختیار گذاردن فناوری های مناسب ، برنامه های اجرائی موارد مختلف و دیگر موارد، وب سایت دولت سبز توسط سازمان حفاظت محیط زیست طراحی واجراء می شود.
ماده 4- روسای دستگاههای اجرائی موظفند هر شش ماه گزارش پیشرفت کار را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند تا پس از رازشیابی بر اساس شاخصها و جمعبندی به هیات دولت ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16938
تاریخ تصویب :
1382/01/17
تاریخ ابلاغ :
1382/02/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :