جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 2508/ت 22175ه 24/1/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 125973/101 مورخ 14/7/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه خودروی فرسود به خودرویی اطلاق می شود که نتواند در آزمایش معاینه فنی خودرو، شرایط لازم را احراز نماید یا براساس ماده (2) این آئین نامه ، فرسوده اعلام گردد
مده 2- کار گروه موضوع ماده (7) این آئین نامه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آئین نامه ، فهرست و ضوابط شناسایی خودروهای فرسوده را براساس شاخصهای میزان سوخت ، عمر مفید و نوع بهره برداری به تفکیک خودروهای عمومی وشخصی اعلام نماید.
کار گروه یاد شده موظف است هر سال فهرست ، الویت ، ضوابط شناسایی خودروهای فرسوده ومیزان معافیت موضوع ماده (4) این آئین نامه را با توجه به منابع مالی موردنیاز، برای سال بعد تعیین و اعلام نماید.
ماده 3- این آئین نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد خودروهای با پلاک شهرهای موضوع بند(د) ماده (104) قانون برنامه یاد شده که در این شهرها تردد می نمایند، اعلام می شود و پس از آن عمومیت خواهد یافت .
ماده 4- سیاستهای تشویق و اعمال نظام تعرفه ترجیحی درچارچوب ماده (115) قانون برنامه سوم برای خارج نمودن خودروهای فرسوده ، حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون موضوع ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات با حضور نمایندگان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه وارائه شود.
ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه با همکاری اعضای کار گروه موضوع ماده (7) این آئین نامه و با هماهنگی سیستم بانکی ، آئین نامه نحوه اعطای تسهیلات به مالکین خودروهای فرسود و همچنین تکالیف مالکین یاد شده را تهیه وارائه نماید.
ماهد6- شهرداری شهرهای موضوع بند(د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماده (5) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374 موظفند راسا" یا از طریق ساماندهی بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره بردار یمراکز معاینه فنی خودرو اقدام نمایند.
تبصره 1- در شهرهایی که امکانات معاینه فنی خودرو فراهم می گردد، انجام معاینه فنی خودرو برای کلیه وسایل نقلیه الزامی است .
تبصره 2- وزارت کشور(سازمان شهرداریهیا کشور) موظف است هماهنگی های لازم را به منظور احداث و بهره برداری از مراکز یاد شده در کلیه شهرهای کشور بعمل آورد.
ماده 7- هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای مفاد این آئین نامه و همچنین تعیین روشهای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، تنظیم و تصویب دستورالعملهای مربوط به محدودیت تردد، محدودیت نقل و انتقال ، اصلاح تعرفه های بیمه وعوارض سالانه ونظایر آن متناسب با عمر خودروهای فرسود و نیز تنظیم و پیشنهاد لوایح مورد نیاز و روشهای تامین منابع جدید توسط کار گروهی متشکل از وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت صنایع و معادن ، وزارت نفت ، وزارت بازرگانی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16938
تاریخ تصویب :
1382/01/17
تاریخ ابلاغ :
1382/02/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :