جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.نقل از روزنامه رسمی شماره 16943 مورخ 13/2/1382

شماره 2722/ت 28225ه 2/2/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 10/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1- نام شرکت ، شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان 0000 است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .
ماده 2- هدف شرکت ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، باز سازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین انتقا ، تقسیم وتوزیع آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری وانتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد .
ماده 3-مرکز اصلی شرکت ، شهر مرکز استان 000 خواهد بود .
ماده 4- نوع شرکت ، سهامی . خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته ومشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده وطبق اصول بازرگانی ومقررات اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود .
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون ریال (000/000/000/5) ریال که به پانصد سهم ده هزار(000/10) ریالی منقسم گردیده است و تماما" متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب وفاضلاب کشور می باشد .
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفا" با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد .
فصل دوم - موضوع فعالیت ووظایف شرکت
ماده 7- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1-مطالعه واجرای طرحهای ایجاد وتوسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها .
2- مطالعه واجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها( اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه ) .
3- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستا نظیر چاهها ، آبگیرها ، تصفیه خانه ها ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .
4- نگهداری و بهره بردای از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقا ، شبکه جمع آوری وتصفیه خانه .
5- مرمت ، بازسازی وتوسعه شبکه ها وتاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آن .
6- تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی براساس استاندارد های مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو .
7- بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که دراختیار شرکت گذاره می شود .
8- اخذ هرگونه وام وتسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب وسایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط .
9- خرید خدمت از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرائی ، بهره برداری و نگهدرای تاسیسات آب و فاضلاب روستای و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری وارتقای سطح خدمات .
10- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور اب و فاضلاب روستایی .
11- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .
12- انجام هر گونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرف و صلاح شرکت باشد .
تبصره - شرکت مجاز به اجیاد شرکت با سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماه 8- ارکان شرکت بشرح زیر می باشد:
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره ومدیرعامل
3- بازرس وحسابرس
الف - مجمع عمومی
ماده 9- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد .
ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتنداز:
1- مجمع عمومی عادی
2- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11- مجمع عخومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهدشد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت واتخاذ تصمی نسبت به صورتهای ملای و سایرموضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنمه ها وخط مشی آتی شرکت و سایرموضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس وحسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس محمع می تواند تشکیل شود .
ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضی مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت وتصممیات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضعاتی که در دستور مجمع عمومی قرارداردباید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود
ماده 13- وظیاف واختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
2- رسیدگی واظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .
3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
4- انتخاب یا عزل رئیس واعضای هیئت مدیره و بازس وحسابرس شرکت .
5- تعیین حقوق ومزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره .
6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .
7- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی واموال شرکت بارعایت مقرارت مربوط .
8- بررسی و تایید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانونی وارائه آن به وزارت نیرو .
9- بررسی وتائید نرخ و آبونمان آب مصرفی وکارمزد وآبونمان جمع آوری و دفع فاضلاب روستاها و هزینه های برقراری انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده وارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط .
تبصره - چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد ، جبران مابه التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد .
10- تصویب آئنی نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب وفاضلاب کشور و سایرمقررات مربوط .
11- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب وتعدیل نیروی انسانی .
12- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع امر به داوری و تعیین داور وهمچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط .
13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
14- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .
ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاه بشرح می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت وپیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
2- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
3- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
ب - هیئت مدیره ومدیرعامل
ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضاعی هیئت مدیره می باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشد . اعضای هیئت مدیره برای مت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامه رد سمت خود باقی خواهند بود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که درصورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک ازاعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی ) غیر ممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد .
تبصره - عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .
ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد وتصمیمات بااکثریت آرای موافق کل اعضاءاتخاذخواهدگردید
ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طورمنظم در محل شرکت تشکیل ودستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد . در موارداضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .
ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد .
ماده 20- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات ومعاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقرارت دارای اختیارات کامل است .
هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی بشرح زیر می باشد:
1- پینشهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
2- تایید برنمه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات .
3- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت وارایه آن به مجمع عمومی .
4- تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه .
6- تصویب اخذ وام اعتبار به پیشنهادمدیرعامل ودر قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات .
7- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات وفعالیتهای شرکت .
8- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
9- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی .
10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان وسقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .
11- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت میدریه را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وهمچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس وحسابرس شرکت ارسال نماید .
12- بررسی و پینشهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور وهمچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .
13- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم .
14- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت .
15- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پینشهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی .
16- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
ماده 21- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت دوسال ازبین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیرعمل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد .
مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف واختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .
ماده 22- وظایف مدیرعامل بشرح زیر می باشد:
1- اجرای مصوبات وتصمیمات هیئت مدیره ومجمع عمومی .
2- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .
3- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .
4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره .
5- تعین روشهای اجرائی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط .
6- پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکت به هیئت مدیره .
7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
8- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداهر امور شرکت در حدود قوانین ومقررات مربوط .
9- اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استنثای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .
10- عزل ونصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات وآئین نامه های مصوب .
ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوه و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی وطرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .
ماده 24- کلیه چکها واسناد واوراق مالی وتعهدات و قراردادها می باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره ( یا نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد . مکاتبات اداری به مضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .
ماده 25- در صورت انتقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ج - بازرس وحسابرس
ماده 26- شرکت دارای بازرس وحسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین ومقرارت وتصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب خواهدشد
تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
تبصره 2- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل اتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود ، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خودعمل نماید .
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد .
ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
ماده 29- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند(3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اختصاص دهد .
فصل پنجم سایر مقررات
ماده 30- این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری ، تابع ضوابط ومقررات وزارت نیروخواهد بود .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16943
تاریخ تصویب :
1381/12/07
تاریخ ابلاغ :
1382/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :