جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 3690/ت 28320ه 30/1/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 20550 مورخ 18/12/1381 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- تصویب نمود:
از تاریخ 1/1/1382 افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی ، ازکار افتادگی کلی ، جزیی و مجمع مستمری بازماندگان که لغاایت سال 1381 برقرار گردیده برای همه مستمری بگیران مذکور ، مطابق افزایش در سال 1382 برابر مصوبه شورای عالی کار خواهد بود . این افزایش برای افرادی که درس سال 1381 مستمری آنها برقرار گردیده به نسبت ماههای برقراری مستمری خواهد بود .
مستمری بگیران از کارافتاده جریی به نسبت درصد از کار افتادگی ، از درصد افزایش مذکور بهره مند خواهند شد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16943
تاریخ تصویب :
1382/01/24
تاریخ ابلاغ :
1382/02/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :