جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 686/ت 26891ک 10/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 36344/42/4/1 مورخ 1/5/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تغییرات واصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان تصویب نمودند:
الف - در شهرستان تایباد:
1- دهستان کوهسنگی به مرکزیت روستای حسینی مشتلم بر روستاها ، مزارع ومکانهای 1-آبزیه 2- اروه 3- استای 4- امامزاده عزیران خور 5- بند خیاوس 6- بوته گز 7- جوزقان 8- حسینی 9- خور 10- دربند 11- ریزان 12- سبزیز 13- سداستای 14- سوران 15- شهرآب 16- شیزن 17- کلاته خونی 18- کوشکک 19- کهجه 20- گروجه مطابقه نقشه 250000/1 ضممیه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تایباد ایجاد و تاسیس گردد .
2- روستای مشهد ریزه مرکز دهستان میان ولایت از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد با روستای ریزه که در مجاورت آن واقع شده است ، ادغام و به روستای واحدی به نام (مشهدریزه ) تبدیل گردد .
3- نام دهستان میان ولایت از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد به (دشت تایباد) تغییر یابد .
4- بخش میان ولایت به مرکزیت روستای مشهد ریزه از ترکیب دهستانهای (دشت تایباد) و(کوهسنگی ) در تابعیت شهرستان تایباد ایجاد و تاسیس گردد .
ب - در شهرستان درگز
1- دهستان (زنگلانلو) به مرکزیت روستای (شمسی خانه ) مشتمل بر روستاها ، مزارع ومکانهای 1- پل گرد 2- توت 3- تیرگان 4- چشمه توت 5- دامداری آدینه کلی 6- دامداری براتعلی حمیدی 7-دامداری حاج رمضان سعادتی 8- دامداری شکرا000 ایرانی 9- دولت آباد 10 زنگلانلو 11- شمسی خانه 12- قازان 13- قره چشمه 14- کلاته توت 15- کلاته حسین آقا حمیدی 16- کلاته خلیل آباد 17- کلاته شهیداژدر 18- کلاته شیخ علی 19- مرادآباد 20- یک باغ مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایدی شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش لطفل آباد شهرستان درگز ایجاد و تاسیس گردد .
ج - در شهرستان چناران :
1- روستاها ، مزارع و مکانهای بخش آباد ، بیامشک ، پادگان ابوذر پس پشته ، پوشان ، پیشاوک ، چاه موتور ایرج خان ، شورک ، شیرین ، طویل ، کلاته شیرین ، گوری و موتورخانه بیامشک از دهستان درزآب بخش گلبهار شهرستان چناران منتزع ومطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، به دهستان بیزکی بخش گلبهار شهرستان چناران الحاق گردد .
2- دهستان درزآب از بخش گلبهار شهرستان چناران متنزع و مطابق نقشه 250000/1 ضممیه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، به بخش مرکزی شهرستان مشهد الحاق گردد .
د - در شهرستان تربت جام :
1- نقطه جغرافیایی کلوت از دهستان پائین ولایت بخش مرکزی شهرستان تایباد منتزع ومطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هئیت دولت می باشد ، به دهتسان پائین جام بخش مرکزی شهرستان تربت جام الحاق گردد .
2- دهستان هربرود به مرکزیت روستای دولت آباد مشتمل بر روستاها ومزاع و مکانهای 1- باغ حاج رسول عزت 2- باغ شرکت زراعی 3- پاسگاه انتظامی هریرود 4- پاسگاه جدید 5- پاسگاه گمانه یوسف - پاسگاه مرزی محمدخان 7- پاسگاه مرزی هربرود 8- چاه آب شرب خرگوشی 9- چاه آب شرب قلعه خاکی 10- چاه آب شرب منصوریه 11- چاه حاج علی یعقوبی 12- چاه حاجی فرشچی 13- چاه زراعی 17- چاه شماره 2 شرکت زراعی 18- چاه شماره 3 شرکت زراعی 19- چاه شماره 4 شرکت زراعی 20- چاه شماره 5 شرکت زراعی 21- چاه شماره 7 شرکت زراعی 22- چاه شماره 9 شرکت زراعی 23- چاه شماره 10 شرکت زراعی 24- چاه شماره 11 شرکت زراعی 25- چاه شماره 12 شرکت زراعی 26- چاه شماره 13 شرکت زراعی 27- چاه شماره 14 شرکت زراعی 28- چاه شماره 15 شرکت زراعی 29- چاه شماره 16 شرکت زراعی 30- چاه شماره 17 شرکت زراعی 31- چاه شماره 18 شرکت زراعی 32-چاه شماره 19 شرکت زراعی 33- چاه شماره 20 شرکت زراعی 34- چاه شماره 21 شرکت زراعی 35- چاه شماره 22 شرکت زراعی 36- چاه شماره 23 شرکت زراعی 37- چاه شماره 24 شرکت زراعی 38- چاه شماره 27 شرکت زراعی 39- چاه شمار28 شرکت زراعی 40- چاه باقر قریشی شماره 1 ، 41- چاه باقر قریشی شماره 2 ، 42- چاه باقر قریشی شماره 3 ، 43- چاه کارخانه قند 44- چاه رحمت ا000کبودانی 45- چاه یزدانی 46- چشمه امیر پنج 47- جهان آباد 48- حاجی آباد ابراهیم 49- حجت آباد 50- حجت آباد 51- حسن آباد مروارید 52- خاک بادک 53- خرگوشی 54- خلیلی 55- دولت آباد 57- دولت آباد حاجی 57- زوری 58- رباط 59- علی باقی 60- قلعه خاکی 61- قلعه خاکی مروارید 62- قلعه وزیر 63- کلاته شور 64- کلاته عبدالصمد 65- کوره آجرپزی شرکت زراعی 66- گاوچشمه 67- گاوداری علی ترابی 68- گلستان حاجی آباد 69- مجتمع گاوداری شرکت زراعی 70- معصوم آباد 71- ملک آباد 72- منصوریه 73- نیل آباد 74- هزاره مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تربت جام ایجاد و تاسیس گردد .
3-دهستان دشت جام هب مرکزیت روستای احمدآباد صولت مشتمل بر روستاها ومزارع ومکانهای 1- احمدآباد صولت 2- بهرآباد کلالی 3-پاسگاه پلیس راه 4- چاه اسنفدیاری 5 ، 5- چاه اردکانیان 2 ، 6- چاه اردکانیان 3 ، 7- چاه بحرآباد کلالی 8- چاه اسفندیاری 5 ، 5- چاه اردکانیان 2 ، 6- چاه اردکانیان 3 ، 7- چاه بحرآبادکلالی 8 ، - چاه نبیاد شماره 6 ، 9- چاه بنیاد شماره 7 ، 10- چاه بنیاد شماره 8 ، 11-چاه بنیاشماره 9 ، 12- چاه خواجه محمدیوسف 13- چاه علی دستی 14- چاه حسن رضائیان 15- چاه حاج حسن رضائیان 16- چاه زکریا 17- چاه زکریا1 ، 18- چاه زکریا2 ، 19- چاه رسول عزت 3 ، 23- چاه حاجی فاروق 24- چاه محمد صدیق قاضی زاده 25-چاه کلالی 1 ، 26- چاه کلالی 2 ، 27- چاه کلالی 4 ، 28- چاه والفجر3 بنیاد 29- چاه والفجر4بنیاد 30-دامداری ترحمی 31- کارخانه قندتربت جام 32- کلوت 33- گاوداری علی ترابی .
مطابق نقشه 250000/1 ضممیه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تربت جام ایجاد و تاسیس گردد .
4- بخش بوژگان به مرکزیت روستای نیل آباد از ترکیب دهستان های هریرود و دشت جم در تابعیت شهستان تربت جام ایجاد وتاسیس گردد .
5- دهستان گل بانو به مرکزیت روستای علی آباد مشتمل بر روستاها ، مزارع ومکانهای 1- احمدآباد بنکدار 2- اسمعیل آباد 3- الله آباد 4- بژگان 5- پاسگاه شرشری 6- چاه احمدی دین محمد 7- چاه ارغندی 8- چاه الله آباد 9- چاه الله آباد قادری 10-چاه اسکندری 2مهدی 11- چاه امین 12- چاه امین 2 ، 13- چاه انصاری عبدالرسول 14- چاه ایزدی مجید 15- چاه بنکدارمحمود 16- چاه بهرامی افشین 17- چاه جهانگیری 18- چاه چعفرزاده جعفر 19- چاه جعفرنیاعبدالوهاب 1 ، 20- چاه جعفرنیا عبدالوهاب 2 ، 21- چاه جعفرنیاعبدالوهاب 3 ، 22- چاه جعفرنیاعبدالوهاب 4 ، 23- چاه جعفرنیاهاشم 24- چاه جلایر 25- چاه قوری 2 ، 29- چاه قوری ابراهیم 1 ، 30- چاه چاقوری ابراهیم 2 ، 31- چاه چاقوری 32- چاه چاقوری احمد 33- چاه قوری اسمعیل 34- چاه چاقوری حبیب الله 35- چاه چاقوری حاج محمد 36- چاه حسن زاده حاج محمد 37- چاه خدادادی خداداد 38- چاه خدادادی محمدگل 39- چاه حاجی خواجه احمدی 1 ، 40- چاه حاجی خواجه احمدی 2 ، 41- چاه حاجی خواجه احمدی 3 ، 42- چاه حاجی خواجه احمدی 4 ، 43- چاه حاجی خواجه محمدیوسف 44-چاه دادگرحسن 45- چادشت 46- چاه دل افکار جمشید 47- چاه دهفان عباس و محمد 48- چاه ربانی عباس 49- چاه رجایی ابوالحسن 50- چاه رضایی حسین 51- چاه رضایی رضا 52- چاه رضایی علی اکبر 53- چاه سلطانی باقی خان 57- چاه سلطانی سراج 58- چاه سلطانی سلمان 59- چاه سلطانی عثمان 60- چاه سلطانی فیض محمد 61- چاه سلطانی حاج محمدخان 62- چاه سلطانی میریحیی 63- چاه سلطان میریحیی 1 ، 64- چاه شاملوعلی 65- چاه شرکت نیل آباد1 ، 66- چاه شرکت نیل آباد2 ، 67- چاه صادق اسکندر 68- چاه صادقی مهدی 1 ، 69- چاه صادقی مهدی 2 ، 70- چاه صحرایی 71- چاه عابدی برات 72-چاه عابدی محمد 73- چاه عسکری ابراهیم 74- چاه غلامی محمد1 ، 75- چاه غلامی محمد2 ، 76-چاه غلامی محمد3 ، 77- چاه قاسمی محمد 78- چاه مرواریدابوالفضل 79-چاه معاضد 80- چاه معاضد دکتر1 ، 81- چاه معاضد دکتر2 ، 82- چاه معاضد دکتر3 ، 83- چاه لایق 1 ، 84- چاه لایق 2 ، 85- چاه لایق ، 86- چاه معاون احمد 87- چاه معاون مهدی 1 ، 88- چاه معاون مهدی 89- چاه مقنی باشی برادران 90- چاه مقنی باشی علیرضا 91- چاه مقنی باشی محمدحسین 1 ، 92-چاه مقنی باشی محمدحسین 2- 93- چاه مقدم 4 ، 94- چاه منگال 1 ، 95- چاه منگال 2 96- چاه منگال 3 ، 97- چاه منگال 4 ، 98- چاه منگال 5 ، 99- چاه منگال 6 ، 100- چاه مهدی زاده حسینعلی 101- چاه میرزایی محمد 102- چاه نورپورغلام 103- چاه یاقوتی 104- چاه من نیم (اسلام آباد) 105- چاه های چقاوری 106- حسین آباد آقابیک 107- حسین آباد کلالی 108- حیانو 109- دامداری خواجه حسینی 110- رحمت آباد 111-سرکوه 112- سلطان آباد113- شرشری 114- علی آباد 115- قاسم آباد 116-غزل حصار 117- قلعه گک 118- کارگاه شن شویی 119- کوره حاجی قادر 120- کوره آجرپزی یعقوبی 121- کلاته صنم 122- گاوداری پاک نژاد 123- گاورداری سالاری 124- گاوداری لایق 125- معدن گل بانو 126- منبع آب شرب حیانو 127- منبع آب شرب میخک 128- میخک مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تربت جامایجاد و تاسیس گردد .
6- نامدهستان پائین جام به دهستان زام تغییر یابد .
7- بخش پائین جام به مرکزیت روستای سمیع آباد از ترکیب دهستانهای زام وگل بانو در تابعیت شهرستان تربت جام ایجاد و تاسیس گردد .
با تصویب محدوده دهستانهای مندرج در بندهای (الف -1)(ب -1) ، (د-2) ، (د-3)و(د-5) این تصویبنامه چنانچه روستا ، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه وکروکی های ضممیه و در محدوده آنها ملاحظه شود و یا در آئنده در آنها به وجودآید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :