جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 67444/ت 28301ه 28/12/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رئییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4733ه/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود:
اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ، موضوع تصویبنامه شماره 9305/ت 24738ه مورخ 4/3/1381 بشرح زیر اصلاح می گردد:
1- در بند(3) ماده (16) عبارت (با رعایت ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-) به انتهای آن اضافه می شود .
2- در ماده (17) بعد از عبارت (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ) عبارت (و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/28
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :