جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 507/ت 27836ک 9/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 9065/42/4/1 مورخ 2/10/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 2618ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب نمودند:
بخش قره پشتلو به مرکزیت روستای ارمغانخانه از ترکیب دهستانهای قره پشتلوی بالا و قره پشتلوی پائین در تابعیت شهرستان زنجان ایجاد و تاسیس گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :