×

برای ترفیع از پایه 4 به 5 قضائی ، دو سال توقف در پایه 4 کافی است

برای ترفیع از پایه 4 به 5 قضائی ، دو سال توقف در پایه 4 کافی است

برای-ترفیع-از-پایه-4-به-5-قضائی-،-دو-سال-توقف-در-پایه-4-کافی-است-

وکیلرای شماره : 6398-26/11/38
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"مراد از لزوم توقف سه سال دررتبه مادون برای ترفیع ازرتبه 5 به بالا توقف درپایه های ازرتبه 5 به بالامی باشدنه توقف سه سال درپایه 4کما اینکه درقسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت دررتبه مادن ازرتبه 1الی 4)وچون مادون رتبه 1رتبه ای نیست تا تصوردوسال توقف در آن برای نیل به رتبه بالاترباشدمسلم است منظوردو سال توقف دررتبه 1می باشد وبه همین کیفیت است شرط ترفیع ازرتبه 5 به بالاکه توقف سه سال بایداز رتبه 5 شروع شودبنابراین رای مورخ 29/12/1329دادگاه عالی انتظامی صحیح است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328برای دادگاه عالی انتظامی لازم الاتباع است ."
* سابقه *

ترفیع قضات
مدت توقف درپایه 4

دورای متضاددرمواردمشابه راجع به توقف پایه 4به پایه 5 قضائی از دادگاه عالی انتظامی قضات درتاریخهای مختلف صادرشده است بشرح زیر:
الف :درتاریخ 9/12/1329دادگاه عالی انتظامی قضات ،توقف پایه 4 به 5 قضائی رادوسال محسوب داشته وپایه 5 پیشنهادی راتصویب نموده است .
ب :دادگاه مذکوردرتاریخ 26/12/36،مدت توقف پایه 4به 5 قضائی راسه سال به حساب آورده وچون متقاضی کمترازسه سال درپایه چهارتوقف داشته ترفیع پیشنهادی راردنموده است .
موضوع مختلف فیه به دستورقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده دادستان کل که مبنی بر(صحیح بودن رای مورخ 29/12/29دادگاه عالی انتظامی قضات دائربه اینکه مدت توقف ازپایه 4 به 5 قضائی دوسال محسوب می شود)بوده اکثریت بشرح زیررای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 183-184

5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 6398

تاریخ تصویب : 1338/11/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.