جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 501/ت 27686ک 9/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/381 بنا به پیشنهاد شماره 81747/42/4/1 مورخ 9/9/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب نمودند:
1- روستاهای فردهاگرد ، اقبالیه ، نعمان ، شریف آباد و قلعه نو فردهاد گرد از توابع بخش مرکزی شهرستان فریمان در استان خراسان به صورت تجمیع با هم ادغام و به شهر تبدیل و بعنان شهر فرهادگرد شناخته شود .
2- محدوده این شهر بر اساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :