جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 495/ت 28094 9/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 107389/42/4/1 مورخ 13/11/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استنادماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را دراستان کرمان تصویب نمودند:
الف - بخش جبالبارز جنوبی به مرکزیت روستای مردهک ازترکیب دهتسانهای مردهک ، نرگسان وگرمسار در تابعیت شهرستان جیرفت ایجاد و تاسیس گردد .
ب - شهرستان عنبرآباد به مرکزیت شهر عنبرآباد متشکل از بخشهای زیر در استان کرمان ایجاد و تاسیس گردد:
1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر عنبرآباد شامل دهستانها مجز ، جهاآباد ، عل آباد ومحمدآباد .
2- بخش اسماعیلی .
3- بخش جبالبارز جنوبی .
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :