جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 505/ت 27688ک 9/1/1382

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381بنا به پیشنهاد شماره 81741/42/4/1 مورخ 9/9/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 23/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان تصویب نمودند:
1- بخش زاوین به مرکزیت روستای روسفلی از ترکیب دهستانهای زاوین و پساکوه در تابعیت شهرستان مشهد ایجاد و تاسیس گردد .
2- شهرستان کلات به مرکزیت شهر کلات از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان خراسان ایجاد و تاسیس گردد:
1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر کلات شامل دهستانهای کبود گنبد و هزارمسجد .
2- بخش زاوین .
این تصویب نامه در تاریخ 27/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16931
تاریخ تصویب :
1381/12/18
تاریخ ابلاغ :
1382/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :