جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 6103/ت 28045ه 13/2/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 203176/101 مورخ 2/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استنادماده (6) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 5107/ت 24722ه مورخ 24/2/1381 عبارت (و کادر ستادی و اداری حداکثر به میزان 20% حقوق ) قبل از عبارت (تنفیذ می شود) اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16949
تاریخ تصویب :
1382/02/07
تاریخ ابلاغ :
1382/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :