جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 335/دش 27/1/1382

(مصوب جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای علای انقلاب فرهنگی در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 دراجرای ماده 15 مصوبه کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و به منظور حسن جریان امور مالی موسسات مذکور ، به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری آئین نامه مالی ومعاملاتی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی را به این شرح تصویب کرد:
فصل اول - تعاریف
ماده 1- موسسه در این آئین نامه عبارتست از هر یک از موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در این آئین نامه (وزارتخانه ذیربط) نامیده می شوند ایجاد شده و یا می شود .
تبصره : منظور از غیر انتفاعی بودن ، آن است که درآمدموسسه صرفا" در امور جاری وتوسعه موسسه هزینه گردد .
ماده 2- سال مالی موسسه عبارتست از یک سال شمسی که از اول مهرماه هر سال شروع وبه پایان شهریور ماه سال بعد ختم می شود . اولین سال مالی از تاریخ تاسیس موسسه شروع و به پایان اولین شهریور ماه ختم می شود .
ماده 3- بودجه ، برنامه مالی موسسه برای مدت یکسال مالی است که شامل پیش بینی درآمدها برآورد هزینه ها برای نیل به اهداف موسسه می باشد .
ماده 4- اعتبار ، عبارتست از مبلغی که برای اجرای برنامه ها و طرجها و فعالیتهای موسسه در بودجه مربوط پیش بینی شده است .
ماده 5- درآمد ، عبارتست از دریافتهایی که موسسه طبق اساسنامه موسسه و قوانین ومقررات مربوط وبشرح مذکور در ماده 20 این آئین نامه ، مجاز به دریافت آنها می باشد و در بودجه موسسه پیش بینی می شود و باید برای تحقق اهداف موسسه به مصرف برسد .
ماده 6- تشخیص ، عبارتست از تعیین وانتخاب خمات ، کالا و پرداختهایی که انجام یا تحصیل آنها درچاچوب ضوابط ومقررات مربوط برای رسیدن به اهداف موسسه ضروری است .
ماده 7- تامین اعتبار ، عبارتست از اختصاص دادن تمام یاقسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین ، بوسیله خزانه دار و با نظارت رئیس موسسه .
ماده 8- تعهد از نظر این آئین نامه عبارتست ازایجادالزاماتی بر عهده موسسه ناشی از:
الف - انجام دادن خدمت یا تحویل دادن کالا .
ب - اجرای قراردادهای منعقده با موسسه .
ج - احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د - عضویت در سازمانها ومجامع بین المللی طبق قوانین جاری کشور و ضوابط (وزارتخانه ذیربط) .
تبصره : تعهدات موسسه باید برای اهداف و وظایف موسسه و در چارچوب قوانین ومقررات مربوط ایجاد شود .
ماده 9- تسجیل ، عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد ومدارک اثبات کننده بدهی .
ماده 10- هزینه ، عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت در قبال تعهد موسسه بشرح مذکور در ماده 8 این آئین نامه .
ماده 11- تنخواه گردان عبارتست از وجهی که طبق ضوابط موسسه بوسیله خزانه دار با دستور رئیس موسسه و یا مقام مجاز از سوی وی ، برای انجام هزینه ها وسایر پرداختها در اختیار ماموریتی که به موجب دستورالعمل مذکور در ماده 27 این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند ، قرار می گیرد .
ماده 12- سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه ، ودیعهه و نظایر آن عبارتست از وجوهی که طبق قوانین ومقررات و قراردادها بر جحسب ضرورت به تشیخص رئیس یا معاون اداری مالی موسسه به منظور تامین حقوق موسسه و یا جلوگیری از تضییع آن دریافت می گردد و رد و ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین ومقررات و قراردادهای مربوط است .
ماده 13- خزانه دار موسسه از بین کارمندان صالح و امین موسسه با معرفی رئیس موسسه ، تایید هیئت امنا و حکم موسسه منصوب می شود و زیر نظر رئیس موسسه انجام وظیفه می کند .
تبصره : در موارد استثنایی می توان خزانه دار موسسه را ازبین اشخصا صالح و امین خارج از موسسه معرفی ومنصوب کرد .
ماده 14- وظایف خزانه دار عبارتنداز:
1- نظارت بر تنظیم اسناد مالی .
2- رسیدگی وتنظیم حسابهای درآمد و هزینه .
3- تنظیم به موقع برنامه مالی و بودجه سالانه .
4- تنظیم صورتهیا مالی وترازنامه سالیانه .
5- تنظیم اظهارنامه عملکرد مالی سالیانه به منظور ارائه به موقع آن به حوزه مالیاتی مربوط .
6- انجام کلیه امور مالی ومعاملاتی موسسه براساس آخرین اصول علمی متداول حسابداری .
7- نظارت بر فعالیت امین اموال موسسه .
8- نگهداری وثیقه وو دیعه غیر نقدی واوراق بهادار موسسسه در جای منی در داخل موسسه .
ماده 15- عامل خزانه دار ، در صورت نیاز از بین کارمندان صالح و مین موسسه به پیشنهاد خزانه دار موسسه وموافقت و حکم رئیس موسسه به این سمت منصوب می شود و با پیشنهاد خزانه دار موسسه و موافقت و حکم رئیس موسسه قسمتی از وظایف خزانه دار موسسه به وی محول می شود .
ماده 16- امین اموال از بین کارمندان صالح و امین موسسه به پیشنهاد خزانه دار موسهس و به حکم رئیس موسسه به این سمت منصوب می شود و رئیس موسسه وظیفه حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوالجمعی را به وی واگذار می کند .
ماده 17- کارپرداز از بین کارمندان صلاح و امین موسسه به این سمت منصوب می شود .
فصل دوم - بودجه
ماده 18- بودجه موسسه و واحدهای تحت پوشش آن بر اساس سیاستهای (وزارتخانه ذیربط) و هیئت موسس ( یا موسسه ) موسسه با توچه به اهداف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و عمرانی موسسه بوسیله رئیس موسسه تنظیم می شود و پس از تصویب شورای موسسه حداقل دو ماه پیش از آغاز سال مالی موسسه به تصویب نهایی هیئت امنا می رسد .
ماده 19- بودجه تفصیلی موسسه براساس درآمدهای قابل پیش بینی که در اختیار موسسه قرار خواهد گرفت و همچنین مانده وجوه مصرف نشده نسوات قبل وسایر منابع تامین اعبتار به تفکیک برنامه ها و طرحها به پیشنهاد رئیس موسسه و تایید شورای موسسه حداکثر ظرف مدت دو ماه از آغاز سال مالی موسسه به تصویب هیئت امنا می رسد .
تبصره : تا زمان تصویب بودجه تفصیلی بوسیله هییت امنا ، به تشخیص رئیس موسسه هزینه ها حداکثر به میزان یک دوازدهم بودجه مصوب برای هر ماه انجام می پذیرد .
فصل سوم - درآمدها و دریافتها
ماده 20- درآمدهای موسسه که طبق اساسنامه موسسه ، قوانین و مقررات جاری و ضوابط (وزارتخانه ذیربط) تحصیل می شوند بشرح زیر است :
الف : آورده هیئت موسس / موسس (سرمایه موسسه ) .
ب : وجوهی که موسسه بابت شهریه طی سال مالی مربوط از دانشجویان دریافت می کند .
ج : وجوهی ک موسسه در ازای ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و0000 به سایر اشخاص دریافت می کند .
د- تسهیلات بانکی که طبق قوانین ومقررات جاری کشور دریافت می شود .
ه - هدایا و کمکهایی که موسسه دریافت می کند .
و - وجوه حاصل از واگذاری حق استفاده از اموال غیر منقول موسسه (موضوع ماده 55 این آئین نامه )
ز : وجوه حاصل از فروش اموال و دارائی ها با رعایت ضوابط و مقررات .
ح : وجوه مصرف نشده سال مالی قبل .
ماده 21- سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه و ودیعه نقدی و نظایرآن (موضوع ماده 12 این آئین نامه ) باید به حساب بانکی خاصی که موسسه به همین منظور افتتاح می کند ، واریز شود .
تبصره 1- وقیقه و ودیعه غیر نقدی و همچنین اوراق بهادار تحویل خزانه دار موسسه می شود تا در جای امنی در داخل موسسه نگهداری کند .
تبصره 2- رد وجوه مذکور و وثیقه ودیعه غیر نقدی و یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات ، از محل موجودی حساب فوق و وثیقه و ودیعه غیر نقدی ، طبق قوانین ومقررات جاری و بر اساس تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه به عمل خواهد آمد .
فصل چهارم - هزینه ها و پرداختها
ماده 22- در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا" انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند موسسه می تواند برای مدت متناسب ، قراردادهایی که اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید . موسسه مکلف است در بودجه سالیانه خوداعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط به اینگونه قراردادها را مقدم بر سایر اعتبارات منظور کند .
تبصره - انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن به تصویب شورای موسسه می رسد .
ماده 23- پرداخت هزینه ها پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعبتار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد .
تبصره : امضای سند حسابداری و چک بوسیله دارندگان حق امضای مجاز موسسه بمنزله تعهد ، تسجیل و حواله است .
ماده 24- اختیار ومسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ، تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه می باشد .
تبصره : رئیس موسسه می تواند اختیار مذکور را در پاره ای از موارد با حفظ مسئولیت خود به معاون اداری ومالی موسسه تفویض کند .
ماده 25- در پاره از موارد که لازم است قبل از انجاغم تعهد وجهی پرداخت شود ، می توان به تشخیص رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه ( در صورتی که به وی تفویض اختیار شده باشد) از محل اعبتار مربوط مبلغی به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود .
ماه 26- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تایده تمام یا قسمتی از بدهی مقدور نیست و یا پردخات تمام وجه مورد تعهد میسرنباشد می توان قسمتی از وجه تعهد شده را بعنوان علی الحساب به تشخیص رئیس موسسه یا معاون اداری و مالی موسسه ( در صورتی که به وی تفویض اختیار شده باشد) از محل اعتبارات مربوط پرداخت کرد .
ماده 27- میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحساب ونوع تضمین مورد نیاز طبق دستورالعملی که بوسیله رئیس موسسه تهی می شود و به تصویب هیئت امنا می رسد .
ماه 28- موسسه می تواند به منور استفاه از تسیهلات خریدهای متمرکز برای تدارک کالاهای موردنیاز وجوهی را به حساب یا حسابهای پیش پرداخت منظور و پس از وصول کالاهای مورد نظر و با دریافت صورتحساب مربوط به حساب هزینه منظور کند .
ماده 29- وجوه مصرف نشده هر سال مالی که به سال مالی بعد منتقل می شود و ضمن بودجه تفصیلی موسسه به تصویب می رسد باید بدوا" بابت تعهدات سنوات قبل که بوسیله موسسه ایجاد شده ولی در سال مربوط پرداخت نشده است ، هزینه شود .
تبصره : مانده اعتبارات عمرانی مصرف نشده منحصرا" به مصرف طرحهای عمرانی می رسد .
ماده 30- پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان هزینه های آموزشی ، پژوهشی و نظایر آن مشروط بر آن است که به تشخیص رئیس موسسه ( یا نماینده تام الاختیار وی ) ، فعالیت شخص (حقیقی یا حقوقی ) گیرنده وجه برای تحقق اهداف موسسه باشد . وجوه پرداختی ازاین بابت با اخذ رسید از گیرنده وجه به حساب هزینه قطعی منظور می شود .
ماده 31- پرداختهای موسسه باید صرفا" از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام گیرد و گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع ، پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی وی بعنوان رسید گیرنده وجه و پرداخت مخسوب می شود .
تبصره : در موارد استثنایی که به تشخیص رئیس موسسه ، اخذ امضاء از گیرنده وجه مقدور نباشد ، تایید خزانه دار موسسه دایر بر پرداخت وجه به ذینفع ( به صورت چک یا نقد) رسید گیرنده وجه تلقی می شود و با مسئولیت مشترک رئیس و خزانه دار موسسه سند ، قابل احتساب به هزینه قطعی است .
ماده 32- حسابهای بانکی موسسه به تعداد مورد نیاز به منظور دریافتها و پرداختهای مربوط با درخواست مشترک رئیس وخزانه دار موسسه افتتاح می گردد . استفاده از حسابهای مذکور با امضای متفق رئیس یا معاون اداری ومالی وخزانه دار موسسه با مهر موسسه معتبر می باشد .
تبصره : در موسسات وابسته به نهادهای عمومی ، هیئت امنای موسسه می تواند بنا به پیشنهاد رئیس نهاد عمومی مربوط ، دارندگان حق امضای موسسه را به نحو دیگری تعیین ومعرفی نماید .
ماده 33- نحوه هزینه کردن هدایا وکمکهای عام دریافتی ، موضوع بند(ج ) ماده 20 این آئین نامه ، تابع آئین نامه ی است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هیئت امنای موسسه می رسد .
تبصره : هدایا و کمکهای خاص باید طبق نظر اهدا کننده وکمک دهنده ، صمرف شود .
فصل پنجم - معاملات
ماده 34- معاملات موسسه اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاره ، پیمانکاری ، اتجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی موسسه باشد) از طریق مناقصه یا مزایده انجام می شود ، مگر در موارد زیر:
الف : معاملاتی که طرف معامله ، وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا سازمانها ، شرکتها و موسسات وابسته به آنها باشد .
ب : معاملاتی که به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه (یا مقام محاز از سوی وی ) با موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشند و نیز با شرکتهای تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها وموسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند ، انجام می شود .
ج : خرید اموال وخدمات و حقوقی که به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه به صرفه وصلاح موسسه باشد .
د : استیجاره اموال غیر منقول به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه با رعایت ضوابط و مقررا مربوط .
ه : خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی و همچنین خدمات مشاوره و خدمات موسسات علمی و حق اختراع به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه وبا رعایت ضوابط و و مقررات مربوط .
و : خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد .
ز : خرید کالاهای انحصاری دولتی و سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای دولتی ذیربط نرخ تعیین شده باشد .
ح - کرایه حمل ونقل هوایی ، دریایی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت ومقطوع .
ط - خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات وابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و دیداری و شنیداری و نظایر آن به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی .
ی - تعمیر ماشین الات ثابت ومتحرک به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی .
ک : چاپ و صحافی به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی .
ل : خریدار با اعلامیه بانک .
ماده 35- معاملات موسسه از نظر مبلغ به دسه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر طبقه بندی می شوند:
الف : معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن حداکثر 10000000 ریال باشد .
ب : معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 10000000 ریال و حداکثر50000000 ریال باشد .
ج : معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از50000000 ریال باشد .
تبصره 1: (وزارتین ) موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه هر سه سال یکبار نصاب های فوق الذکر را مشترکا" تعیین وب ه شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات مشمول ماده 1 این آئین نامه اعلام کنند . میزان تغییر در این نصابها از شاخص قیمت سالیانه (که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد) کمتر نخواهد بود .
تبصره 2: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی ومتوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 3: مبنای نصاب در فروش ، مبلغ تعیین شده بوسیله کارشناس منتخب موسسه است .
ماده 36: مناقصه در معاملات به روش زیر انجام می پذیرد:
الف : در مورد معامالت جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز موسسه .
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش و مسئول مافوق و تایید رئیس موسسه .
ج : در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده 38- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزراش توجیهی مسئول واحد مربوط و به تشخیص کمیسیون معاملات موسسه میسر یا به مصلحت موسسه نباشد ، کمیسیون مذکور با رعایت صرفه وصلاح موسسه ، نحوه انجام معامله (غیر از مناقصه ومزایده ) را برای تصویب به رئیس موسسه پیشنهاد می کند .
تبصره 1- در صورتی که تنوع و پراکندگی واحدهای دانشگاهی موسسه ایحاب کند موسسه می تواند به تصویب هیئت امناء بیش از یک کمیسیون معاملات تشکیل دهد .
تبصره 2- رئیس موسسه می تواند با حفظ مسئولیت خود ، اختیار تصویب یا عدم تصویب مصوبات کمیسیون معاملات برای معاملات کمتر از 300000000 ریال به نماینده یا نمایندگان تام الاختیار خودواگذار کند .
ماده 39- تررکیب ، وظایف واختیارات کمیسیون معاملات ونصاب لازم و چگونگی تشکیل آن طبق آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هیئت امنای موسسه می رسد .
کلیه اعضای کمیسیون مکلف به حضور در جلسات کمیسیون وابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی مسئول واحد مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند . لکن تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده 40- در کلی معاملات ، تنظیم وامضای قرارداد یا گرفتن صورتحساب الزامی است ، مگر در موارد اضطراری واستثنایی که مبادرت به تنظیم صورتلجسه خرید گردیده و به تایید رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی می رسد .
تبصره : در مورد معاملاتی که عرفا" صورتحساب صادر نمی گردد گواهی کارپرداز وتایید مقام مافوق وی کافی است .
ماده 41- نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه ومزایده وسایر مقررات اجرائی مواد36 تا41 این آئین نامه طبق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هیئت امنای (موسسه ) می رسد .
فصل ششم - نظارت مالی
ماده 42- اعمال نظارت مالی موسسه بر عهده رئیس موسسه است .
ماه 43- در صورتیکه خزانه دار موسسه پرداخت وجهی را برخلاف قوانین ومقررات جاری کشور ، ضوابط (وزارتخانه ذیربط) اساسنامه موسسه ومفاد این آئین نامه تشخیص تده مراتب را با ذکر دلایل مربوط کتبا" به مقام صادر کننده دستور پرداخت ، اعلام می کند . مقام صادر کننده دستور- در صورتی که رئیس موسسه باشد- پس از وصول گزارش خزانه دار ، چنانچه مسئولیت امر پرداخت را به عهده بیگرد و مراتب را کتبا" به خزانه دار اعلام کند ، خزانه دار مکلف است وجه مزبور را پرداخت کند و موضوع را به هیئت امنای موسسه گزارش دهد . هیئت امنا یا نماینده آن در صورتی که مورد را خلاف تشخیص دهد نظر خود را به رئیس موسسه اعلام می کند تا طبق آن عمل شود .
تبصره - در صورتی که مقام صادر کننده دستور ، معاون اداری و مالی موسسه باشد و پس از وصول گزارش خزانه دار ، بر قانونی بودن دستور خود اصرار ورزد ، خزانه دار مراتب را با ذکر دلیل برای اخذ تصمیم به رئیس موسسه اعلام می داردژ در این صورت چنانچه رئیس موسسه دستور پرداخت صادر کند ، طبق مراتب فوق عمل خواهدشد
فصل هفتم - امور حسابداری و حسابرسی
ماده 44- به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی موسسه و تفکیک برنامه ها وطرحهایی که از محل منابع خاصی تامین مالی می شوند ، حساب موسسه به تفکیک منابع مالی تحت عنوان حساب مستقل ثبت ونگهداری می شود .
ماده 45- حسابهای موسسه براساس اصول ، موازین و ضوابط متداول حسابداری موسسات آموزشی و پژوهشی با روش حسابداری نیمه تعهدی (هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر منبای نقدی ) نگهداری می شود . 46- حسابهای مستقل موسسه عبارتنداز:
الف - حساب مستقل وحوه اعتبارات جاری .
ب : حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی .
ج - حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی .
د : حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی .
ه : حساب مستقل وجوه سپرده .
و : سایر حسابهای مستقل که در صورت لزوم به پیشنهاد معاون اداری ومالی یا خزانه دار و موافقت رئیس موسسه افتتاح می شود .
ماده 47- صورتهای مالی وترازنامه موسسه که هر سال براساس دفاتر و مدارک حسابداری و با رعایت ماده 48 تنظیم و حداکثر 3ماه از پایان سال مالی بوسیله رئیس موسسه برای تصویب به هیئت امنای موسسه تسلیم می گردد عبارتنداز:
1- ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل .
2- صورتحساب ترکیبی درآمدها وهزینه .
3- صورت ترکیبی تغییرات در حساب مازاد .
4- صورت عملکرد سالیانه بودجه به تفکیک حسابهای مستقل وجوه اعتبارات جاری و عمرانی واختصاصی و000
ماده 48- معاون اداری ومالی موسسه مکلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه ، اعتبارات جاری و سایر اعبتارایت را که در اختیار موسسه قرار می گیرد حداکثر تا پایان ماه بعد و حساب نهایی و ترازنامه هر سال مالی را حداکثر 2ماه از پایان سال مالی موسسه تنظیم و پس از تایید خزانه دار موسسه همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی در اختیار حسابرس رسمی موسسه قرار دهد .
تبصره : حسابرس رسمی موسسه موظف است پس از وصول صورتهای مالی وتزانامه موسسه وضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت 25 روز رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به رئیس موسسه تسلیم کند .
ماده 49- صورتهای مالی وترازنامه موسسه که طبق 2 ماده قبل تنظیم شده است ، باید حداکثر ظرف 3ماه از پایان سال مالی موسسه همراه اسناد ومدارک مربوط و گزارش حسابرس رسمی موسسه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت امنای موسسه ارسال گردد .
تبصره : صورتهای مالی و ترازنامه موسسه باید حداکثر ظرف مدت 4ماه از پایان سال مالی موسسه به تصویب هیئت امنای موسسه برسد
ماده 50- رئیس موسسه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب صورتهای مالی وترازنامه موسسه بوسیله هیئت امنا ، یک نسخه از آن را برای (وزارتخانه ذیربط) ارسال کند .
ماده 51- نحوه نگهداری حسابها وامور مالی موسسه ، تابع ضوابط و مقررا تمالی موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی است که بوسیله سازمان حسابرسی کشور تدوین شده یا می شود .
تبصره : تا تصویب و ابلاغ ضوابط مذکور ، نجوه نگهداری حسابها و امور مالی موسسه طبق یکی از روشهای معمول حسابداری خواهد بود .
فصل هشتم - اموال
ماده 52- مسئولیت حفظ و حراست اموال ومسئولیت نگهداری حساب اموال به عهده رئیس موسسه است .
تبصره : رئیس موسسه می تواند با حفظ مسئولیت خود وظیفه نگهداری حساب اموال موسسه را به خزانه دار موسسه محول کند .
ماده 53- فروش اموال منقول غیر مصرفی موسسه که به تشخیص هیئتی مرکب از معاون اداری ومالی وخزانه دار موسسه ویک کارشناس خبره و متعهد با انتخاب رئیس موسسه ، اسقاطی یا مازاد بر نیاز محسوب شده است ، مجاز می باشد . وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب جداگانه ای منظور و برای خرید اموال منقول غیر مصرفی موسسه به مصرف می رسد .
ماده 54- فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز موسسه به استثنای اموال غیر منقولی که از نفایس ملی وآثار وبناهای تاریخی است صرفا" به منظور تبدیل به احسن با پینشهاد هیئت موسسه /موسس و تصویب هیئت امنا مجاز می باشد .
تبصره : ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیر منقول قابل فورش توسط کارشناس رسمی دادگستری و به انتخاب هیئت موسس / موسس صورت می گیرد .
ماده 55- موسسه می تواند با پیشنهاد هیئت موسس / موسس وتصویب هیئت امنا ، حق استفاده از اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت و بدون حق تصرف مالکانه واگذار نماید و درآمد حاصل از آن را به حسبا درآمد اختصاصی موسسه منظور کند .
ماده 56- نحوه نگهداری اموال و رسیدگی و چگونگی نظارت وتمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول موسسه طبق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد شورای موسسه به تصویب هیئت امنا می رسد .
فصل نهم - متفرقه
ماده 57- دریافت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا سفته یا چک بعنوان سپرده شرکت در مناقصه مزایده ویاتضمین حسن انجام معامله بلامانع است و در هر صورت با تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی وتایید هیئت موسس / موسس در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر می باشد .
ماده 58- در مورد هزینه دعوتها ، پذیرایی ها ، برگزاری مراسم و همایشها و همچنین هزینه مسافرتهای علمی و ورزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در داخل یا خارج از کشور در مورادی که تهیه انساد و مدارک مربوط مقدور نباشد براساس صورتحسابهای تهیه شده بوسیله مسئولان مربوط که به تایید رئیس موسسه یا مقام مجاز از سوی وی می رسد قابل احتساب به هزینه است .
ماده 59- هیئت امنای (موسسه ) می تواند دستورالعملهای اجرائی این آئین نامه را تصویب و ابلاغ کند .
ماده 60- موسسه در صورت تخلف از مفاد این آئین نامه مشمول مجازاتهای مذکور در (آئین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی وغیر انتفاعی ) و اصلاحات بعدی آن ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، می شود .
ماده 61- هیئت امنای موسسه و(وزارتخانه ذیربط) بر حسن اجرای این آئنی نامه نظارت دارند . نحوه اعمال نظارت هیئت امنا بوسیله هیئت امنای موسسه تعیین می شود . اعمال نظارت (وزارتخانه ذیربط) از طریق هیئت یا هیئتهای نظارت ( که طبق ماده 9اصلاحی آئین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزشی غیر دولتی وغیر انتفاعی ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود) و با بررسی دفاتر واسناد و پرونده های مربوط انجام می شود .
این آئین نامه در61 ماده و25 تبصره در جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای کلیه موسسات آموزش عالی مذکور لازم الاجرا است .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16949
تاریخ تصویب :
1381/12/20
تاریخ ابلاغ :
1382/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :