جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ : 27/11/1381 شماره دادنامه : 418 کلاسه پرونده : 80/181
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده های فوق الذکر واینکه کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رای قطعی کرده است ، بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و بند الف ماده 20 آئین دادرسی دیوان در زمینه اعتراض نسبت به رائی که به نام آنان صادر شده است ، ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند . در نتیجه دادنامه شماره 1171 مورخ 9/7/1379 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استاد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدءالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
معاون قضائی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

شماره ه/80/181 9/1/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شهرداری کرج .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و6و14 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/612 موضوع شکایت آقای ابوالفضل همایون سبزه خیمه بطرفیت شهرداری کرج بخواسته ، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1171 مورخ 9/7/1379 چنین رای صادر نموده است ، صرفنظر از اینکه در گزارش خلاف به پلاک ثبتی اشاره ای نشده و بالتبع رای هم فاقد پلاک ثبتی است و دلیل و مستندی مبنی براینکه کلا" پلاک مورد نظر در طرح دبستان قرار دارد در پرونده ملاحظه نمی شود و بالتبع مفاد نامه مورخ 22/6/1377 مسکن و شهرسازی استان تهران که در خصوص تملک پلاک 25/365 به مساحت 240 مترمربع اشاره شده مشخص نیست در خصوص ملک شاکی هم مصداق دعرد یا خیر فارغ از این مورد از طرفی اخطاریه کمیسیون ماده صد بدوی در مورخ 4/10/1376 ابلاغ که در آن قید گردیده ظرف ده روز کتبا" دفاع خویش را تسلیم کند که قبل از انقضای آن کمیسیون بدوی در جلسه مورخ 8/10/1376 مبادرت به صدور رای نموده که این امر بر خلاف آئین نامه مورد نظر می باشد و رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره 1239 مورخ 21/7/1377 نیز دارای دو امضاء که مبین حضور دو عضو از سه عضو می باشد بوده در حالی که کمییون ماده صد متشکل از سه نفر تشکیل می شود زیرا به استناد تبصره یک ماده صد اساسا" کمیسیون مرکب از نمایندگان وزیر دادگستری و وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر تکشیل می گردد که بدین شکل کمیسیون رسمیت قانونی نداشته بالتبع تصمیم آن نیز اعتباری از این حیث ندارد علیهذا حکم به ورود شکایت و فسخ رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر می گردد .
ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/386 موضوع شکایت خانم وجیهه نورالعیونی بطرفیت شهرداری کرج منطقه 5 بخواسته تخفیف در جریمه و لغو رای کمیسیون ماده صد بشرح دادنامه شماره 1623 مورخ 30/8/1379 چنین رای صادر نموده است ، اولا" درخواست شاکیه مبنی بر تخفیف جریمه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان بوده و از شمول ماده بازده قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد و ثانیا" مشارالیها فاقد سند رسمی مالکیت بوده و طرح دعوی با سند قولنامه ای محمل قانونی ندارد . بنا به مراتب مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد .
ج . شعبه ششم در رسیدگی به پرونده های کلاسه 77/1690 و78/955 موضوع شکایت آقای روح الله سعادت و علی عزیزپور بطرفیت شهرداری منطقه 5 کرج بخواسته لغو رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه های شماره 1693مورخ 14/9/1378 و284 مورخ 10/2/1379 نظر باینکه دلیل مالکیت شاکی یک برگ قرارداد و قولنمه عادی بوده که وفق مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابل پذیرش درمراجع قضائی وادارت نمی باشد قرار رد شکایت را صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16942 مورخ 10/2/1382
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
418
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1382/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :